Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2109(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2015

Ingivna texter :

A8-0069/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0139

Antagna texter
PDF 180kWORD 77k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(5), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan;

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förbyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(5), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar framgår av bilagan till revisionsrättens rapport;

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013;

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0069/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 58 315 000 EUR, vilket motsvarar en ökning med 0,2 % jämfört med 2012.

B.  Unionens totala bidrag till centrumets budget för 2013 uppgick till 56 727 000 EUR, dvs. ingen förändring jämfört med 2012, vilket motsvarar 0,039 % av unionens totala budget.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt från revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i ansvarsfrihetsbetänkandet för 2012, markerade revisionsrätten två av dem som ”ej tillämplig” och en som ”pågår”. Parlamentet noterar att det pågående ärendet avser förhandskontroller, där man inte med tillräcklig dokumentation har styrkt att de kostnader som ersättning begärs för är stödberättigande och exakta. Parlamentet konstaterar med oro att centrumet införde en strategi med efterhandskontroller tio månader senare. Parlamentet förväntar sig att centrumet informerar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så fort det pågående ärendet har avslutats.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

   a. Den reviderade versionen av centrumets omfattande riktlinjer för oberoende, som skulle antas av centrumets styrelse 2014, har delats upp i riktlinjer som gäller för externa experter och riktlinjer som gäller de anställda. Dessa riktlinjer kommer att vara klara att antas av centrumets styrelse 2015. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om antagandet av ovan nämnda riktlinjer.
   b. Meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna av centrumets styrelse, rådgivande grupp och högsta ledning har offentliggjorts på centrumets webbplats.
   c. Information om hur centrumets verksamhet påverkar unionens medborgare finns på dess webbplats, genom offentliggörandet av olika typer av handlingar, inbegripet pressmeddelanden, nyhetsbrev, resultat av vetenskaplig forskning och specifika rapporter.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.   Europaparlamentet är med utgångspunkt från revisionsrättens rapport bekymrat över att centrumet visserligen har förbättrat sin hantering av upphandlingsförfaranden men i ett förfarande som inleddes 2013 var informationen i meddelandet om upphandling och i förfrågningsunderlaget motstridig, vilket kan ha påverkat konkurrensen och förfarandets resultat. Efter revisionsrättens granskning vidtog centrumet genast korrigerande åtgärder och ramkontraktet sades upp.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att insatser för budgetövervakning under budgetåret 2013 resulterade i ett relativt lågt budgetgenomförande på 92,96 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 74,14 %. Parlamentet är bekymrat över att anslag hade förfallit under alla budgetrubriker och påpekar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena minskade med 2,12 % jämfört med föregående år.

5.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att man hade avsatt medel från budgeten för 2013 för retroaktiva lönejusteringar för de anställda. Enligt Europeiska unionens domstols beslut från årets sista kvartal fick centrumet inte använda dessa medel för andra ändamål.

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2013 hade ett positivt budgetutfall, som när det lades till det negativa budgetutfallet från föregående år resulterade i en övergripande positiv balans för resultatet. Parlamentet noterar vidare att 2 012 975 EUR därför ska betalas tillbaka till kommissionen år 2014 med avseende på 2013 års budget.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.  Europaparlamentet noterar med oro den relativt höga nivån av gjorda åtaganden som fördes över till 2014, dvs. 1 714 484 EUR (26 %) för avdelning II (administrativa utgifter) och 7 907 139 EUR (44 %) för avdelning III (driftsutgifter). För avdelning II gällde överföringarna främst upphandling av hård- och mjukvara för it och den pågående externa utvärderingen av centrumet. För avdelning III gällde överföringarna främst fleråriga projekt och it-poster för vilka åtgärder genomfördes och betalningar gjordes i enlighet med vad verksamheten krävde.

8.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten fann brister avseende planeringen och genomförandet av budgeten för administrationens sammanträden, vilket främst berodde på att centrumet hade överskattat antalet deltagare och flyg- och hotellkostnaderna. Parlamentet bekymrar sig över att för respektive budgetpost förföll 29 % av anslagen för 2013 och 59 % av överföringarna från 2012, och dessutom fördes 38 % av de anslag för 2013 för vilka åtaganden gjorts för administrationens sammanträden över till 2014. Parlamentet uppmanar centrumet att respektera principen om budgetens ettårighet och förbättra sin ekonomiska förvaltning i detta avseende.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.  Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra granskningsiakttagelser lett till några kommentarer om centrumets upphandlingsförfaranden i revisionsrättens rapport.

10.  Europaparlamentet noterar centrumets initiativ att stärka upphandlingsområdet genom att inrätta en sektion för upphandling och en sektion för rättstjänster samt genom en omstrukturering av verksamheten avseende upphandling och ekonomi.

11.   Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport inte innehöll några kommentarer om centrumets rekryteringsförfaranden.

12.  Europaparlamentet noterar att 190 av de 198 tjänsterna enligt tjänsteförteckningen hade tillsatts vid utgången av 2013. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 2012.

Internkontroll

13.   Europaparlamentet noterar utifrån uppgifter från centrumet att planen för efterhandskontroll av bidrag för 2012 var försenad och slogs samman med 2013 års plan för kontroll av bidrag. Parlamentet konstaterar att 2013 års plan för kontroll av bidrag genomförs med hjälp av en extern revisionsbyrå, med vilket avtal ingåtts inom ramen för kommissionens ramavtal för tillhandahållande av tjänster avseende tekniskt bistånd inom revisioner och kontroller. Europaparlamentet uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av de utvalda revisioner som görs inom ramen för 2013 års plan.

Internrevision

14.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2013 utförde en fullständig riskbedömning som utmynnade i IAS strategiska plan för intern revision för centrumet med en förteckning över föreslagna granskningsteman för 2014–2016. Inga ytterligare revisioner utfördes av IAS.

15.  Europaparlamentet noterar att IAS följde upp genomförandet av dess tidigare rekommendationer genom en skrivbordsundersökning. Parlamentet noterar utifrån uppgifter från centrumet att varken kritiska eller mycket viktiga rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

o
o   o

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1)Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande