Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2116(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2015

Predkladané texty :

A8-0073/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0140

Prijaté texty
PDF 370kWORD 100k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2116(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2116(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 132.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2116(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0073/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 107 270 800 EUR;

B.  keďže agentúra prijala od Komisie dotáciu Únie vo výške 7 632 000 EUR, z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) predbežné financovanie vo výške 103 524 EUR, ako aj ďalšie príspevky a financovanie od Komisie vo výške 920 900 EUR;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  poznamenáva, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídoch)(1), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 (nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií)(2);

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v jeho správe za rok 2011, ktoré boli v jeho správe za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, bolo vykonané jedno nápravné opatrenie, ktoré je teraz označené ako „dokončené“, pričom jedna pripomienka bola označená ako „nevzťahuje sa“; ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a pripomienka je označená ako „dokončená“, zatiaľ čo druhá pripomienka je označená ako „nevzťahuje sa“;

3.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

   a) v roku 2013 sa prijala a zaviedla oficiálna politika v oblasti správy dlhodobého majetku; konštatuje, že Dvor audítorov považoval súvisiace odporúčanie vo svojej správe za dokončené;
   b) agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov správnej rady na svojej internetovej stránke;
   c) informácie o dosahu činnosti agentúry na občanov Únie sú na jej stránke k dispozícii prostredníctvom viacerých nástrojov, ako aj na základe zverejnenia strategických dokumentov, napríklad všeobecných alebo hodnotiacich správ;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že pokiaľ ide o nariadenie o biocídoch, výdavky agentúry súvisiace s biocídmi sú čiastočne pokryté z poplatkov odvetvia a čiastočne z dotácie Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; poznamenáva, že v roku 2013 bola väčšina rozpočtových výdavkov agentúry financovaná z dotácie Únie, lebo agentúra začala fakturovať služby registrujúcim subjektom podľa nariadenia o biocídoch od 1. septembra 2013;

5.  okrem toho konštatuje, že agentúra dostala od Komisie sumu 920 900 EUR ako kompenzáciu za nerealizované príjmy a že od Nórska prijala 30. decembra 2013 výnimočný, jednorazový a dobrovoľný príspevok vo výške 177 057 EUR (ktoré sa majú použiť na rozvoj služieb agentúry týkajúcich sa biocídov);

6.  poznamenáva, že v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) sa agentúra financuje z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002; ďalej konštatuje, že v roku 2013 sa agentúra už tretí rok po sebe v plnej miere financovala z príjmov z poplatkov súvisiacich s registráciou, hodnotením, autorizáciou a obmedzovaním chemikálií, ako aj ich klasifikáciou, označovaním a balením;

7.  poznamenáva, že v súlade s nariadením o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií sa výdavky agentúry v roku 2013 financovali z dotácie zo všeobecného rozpočtu Únie;

8.  upozorňuje na skutočnosť, že rozpočtové príjmy z poplatkov a úhrad predstavovali v prijatej hotovosti sumu 86 113 139 EUR; zdôrazňuje, že na vykonávanie činností v rámci nariadenia o biocídoch a nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií sa poskytla suma 7 632 000 EUR zo všeobecného rozpočtu Únie; upozorňuje, že uvedená suma zo všeobecného rozpočtu Únie predstavuje 0,005 % celkového rozpočtu Únie;

9.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,64 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,18 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 3,28 %; na základe informácií zo správy Dvora audítorov ďalej poznamenáva, že mieru plnenia rozpočtu v súvislosti s hlavami I a II považuje za uspokojivú;

Záväzky a prenosy

10.  so znepokojením konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 je naďalej vysoká, na úrovni 46 %, v hlavách III, IV a V (operačné výdavky); na základe správy Dvora audítorov však uznáva, že tieto prenosy boli predovšetkým dôsledkom viacročnej povahy plánovaných projektov rozvoja IT, nákladov na objednané preklady, ktoré však neboli do konca roka doručené, ako aj hodnotení látok, ktoré mali zákonnú lehotu vo februári 2014; vyzýva agentúru, aby naďalej pozorne sledovala úroveň prenosov v hlavách venovaných operačným výdavkom;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry; ďalej konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

12.  upozorňuje, že výdavky súvisiace so zamestnancami sa v roku 2013 zvýšili v porovnaní s rokom 2012 o 11 %; ďalej upozorňuje, že ku koncu roka 2013 bolo obsadených 468 z 503 voľných pracovných miest a zamestnaných 95 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov;

Prevencia a riadenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  konštatuje, že agentúra zohľadnila odporúčania uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 15/2012 o riadení konfliktov záujmov vo vybraných agentúrach EÚ, a očakáva, že agentúra ich bude dôsledne uplatňovať;

14.  so znepokojením konštatuje, že agentúra udeľuje registračné čísla – predpoklad na povolenie pokračovať vo výrobe chemickej látky alebo v jej uvádzaní na trh – po jednoduchej automatizovanej kontrole úplnosti; upozorňuje však, že agentúra nezruší registračné čísla ani v prípade, keď bol zistený zjavný a pretrvávajúci nesúlad registračných dokumentácií;

15.  so znepokojením berie na vedomie vysoký počet nevyhovujúcich registračných dokumentácií a skutočnosť, že agentúra sa zdržiava zverejňovania a pranierovania spoločností, ktoré nedodržiavajú predpisy;

16.  oceňuje skutočnosť, že agentúra má transparentné vyhlásenia o záujmoch, a nabáda agentúru, aby priebežne skúmala svoje vnútorné procesy a ďalej zlepšovala svoje politiky s cieľom zaručiť nezávislosť a transparentnosť vo všetkých oblastiach činnosti agentúry vo vzťahu k externým aj dočasným zamestnancom;

17.  konštatuje, že platforma agentúry na diskusie s mimovládnymi organizáciami je užitočné fórum zamerané na diskutovanie o aktuálnych otázkach, ktoré zaujímajú občiansku spoločnosť;

Vykonávanie nariadenia REACH

18.  berie na vedomie vymenovanie zástupcu pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý presadzuje záujmy menších podnikov v rámci agentúry a tiež externe; ďalej konštatuje, že prioritou agentúry je poskytovať MSP intenzívnu podporu, aby dokázali plniť požiadavky bez toho, aby bola na nich uvalená neprimeraná záťaž;

19.  berie na vedomie opatrenia prijaté s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi agentúrou a jej príjemcami; v tejto súvislosti berie na vedomie vývoj nástrojov IT, napríklad rubriky Často kladené otázky alebo technických usmernení, ako aj zverejnenie plánu v súvislosti s blížiacim sa termínom registrácie a tiež podporu pre vnútroštátne asistenčné centrá; domnieva sa, že agentúra by mala mať väčší dosah na následných užívateľov;

20.  so znepokojením berie na vedomie spôsob, akým agentúra uplatňuje autorizačný postup v rámci nariadenia REACH, pričom sa zameriava predovšetkým na poskytovanie pomoci pre spoločnosti, aby získali povolenie na používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, namiesto toho, aby spoločnostiam v tom istom rozsahu poskytovala pomoc s cieľom podporiť nahrádzanie najnebezpečnejších chemických látok a inovácie ich výmenou za bezpečnejšie alternatívy;

21.  so znepokojením konštatuje, že agentúra náležite neposudzuje žiadosti o dôverné zaobchádzanie v rámci žiadostí o povolenie;

Vnútorný audit

22.  na základe všeobecnej správy agentúry za rok 2013 konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit manažmentu výborov v Európskej chemickej agentúre, ktorého výsledkom bolo sedem odporúčaní, pričom jedno z nich bolo označené ako „veľmi dôležité“;

23.  konštatuje, že veľmi dôležité odporúčanie sa týka preskúmania toho, ako agentúra interpretuje časový rámec pre dokončenie stanovísk výboru pre hodnotenie rizík k látkam navrhovaným na harmonizovanú klasifikáciu, označovanie a balenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(3);

24.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) vykonalo audity týkajúce sa vykonávania kamerového dohľadu v priestoroch agentúry, na sekretariáte fóra, ako aj v oblasti riadenia dokumentov a evidencie; konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS a IAC boli vypracované akčné plány;

25.  víta skutočnosť, že agentúra vykonala audit s cieľom zvýšiť efektívnosť svojich procesov riadenia obstarávania, ktorého výsledkom sú opatrenia, ktoré sa majú vykonať v roku 2014;

Ďalšie pripomienky

26.  so znepokojením konštatuje, že výkonný riaditeľ agentúry vyjadril výhradu v súvislosti so svojím vyhlásením o vierohodnosti za rok 2013, keďže agentúra nemá poverenie vykonávať kontroly alebo inšpekcie na vnútroštátnej úrovni, a preto nie je možné potvrdiť, že na trhu Únie cirkulujú len registrované alebo autorizované látky a produkty, za ktoré bol agentúre uhradený poplatok;

27.  víta príkladné opatrenia, ktoré agentúra prijala v súvislosti s nákladovo účinnými riešeniami šetrnými k životnému prostrediu; vyzýva agentúru, aby pokračovala v uplatňovaní tohto osvedčeného postupu;

28.  žiada opäť agentúru, aby vo svojej internej a externej komunikácii jasne uvádzala, že finančné prostriedky dostáva z všeobecného rozpočtu Únie (dotácia z Únie) namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva;

o
o   o

29.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(4) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie