Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2099(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2015

Predkladané texty :

A8-0083/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0141

Prijaté texty
PDF 357kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)
P8_TA(2015)0141A8-0083/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2099(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2099(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry v podobe uvedenej v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 144.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2099(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0083/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 49 270 722 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 18,16 %; keďže zvýšenie sa týka najmä operačných výdavkov na strategické akcie;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval príspevok Únie do rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013 sumu 34 886 367 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje pokles o 1,35 %;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že dve pripomienky zo správy Dvora audítorov za rok 2012 sú označené ako „prebiehajúce“;

2.  berie na vedomie, že podľa informácií agentúry:

   bola vysoká úroveň výdavkov na služobné cesty jej výkonného riaditeľa v roku 2012 spôsobená účasťou na konferencii RIO+20 v Brazílii, ako aj súvisiacimi služobnými cestami do Bruselu, a že počet služobných ciest výkonného riaditeľa sa od roku 2012 výrazne obmedzil;
   jeden zo spôsobov oznamovania výsledkov práce a priameho dosahu na občanov Únie má formu multimediálneho obsahu dostupného na jej internetovej stránke;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,66 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,92 %;

Záväzky a prenosy

4.  berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; berie na vedomie, že agentúra dodržiava zásadu ročnej platnosti rozpočtu a jeho včasného plnenia;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  berie na vedomie, že agentúra podľa svojich informácií vypracovala viacročný plán personálnej politiky na roky 2013 – 2015 podľa usmernení Komisie, ktorý schválila jej správna rada; konštatuje, že v roku 2013 mala agentúra 209 zamestnancov, a to úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov, a v porovnaní s rokom 2012 ide o zníženie o osem pracovných miest;

6.  víta skutočnosť, že agentúra je odhodlaná neustále revidovať svoju personálnu a organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť, aby vykonávala svoju prácu a riešila výzvy čo najefektívnejšie; v tejto súvislosti víta, že v roku 2013 boli do plánu pracovných miest pridané dve pracovné miesta AD na pokrytie nových úloh týkajúcich sa dvoch dôležitých tém: zmiernenia zmeny klímy a podávania správ o kvalite ovzdušia;

7.  berie na vedomie, že agentúra využíva 71 % svojich ľudských zdrojov na prevádzkové úlohy a že oproti roku 2012 to predstavuje mierne zvýšenie; povzbudzuje agentúru, aby v tomto smere ďalej napredovala;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

8.  berie na vedomie, že agentúra podľa svojich informácií po posúdení miery svojho vystavenia konfliktom záujmov a vyhodnotení platných pravidiel a postupov v agentúre, ako aj posúdení dodržiavania týchto pravidiel dokončila politiku riadenia a predchádzania konfliktom záujmov, ktorú správna rada prijala na zasadnutí v júni 2014;

9.  berie na vedomie, že politika stanovuje, aby zamestnanci a členovia vedeckého výboru museli podpísať vyhlásenia o záujmoch; berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch členov vedeckého výboru sú verejne dostupné; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vyššieho manažmentu nie sú verejne dostupné; nesúhlasí s rozhodnutím správnej rady, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch jej členov sa nesmú zverejňovať na internetovej stránke agentúry; opätovne vyzýva agentúru, aby túto situáciu urýchlene napravila;

Vnútorné kontroly

10.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra udelila granty v rámci piatich grantových programov konzorciám, ktoré tvorili environmentálne inštitúcie a orgány v Európe, organizácie OSN a vnútroštátne environmentálne organizácie; konštatuje, že celkové výdavky na granty v roku 2013 boli 13 900 000 EUR, čo predstavuje 31 % celkových operačných výdavkov; berie na vedomie, že po pripomienke Dvora audítorov z roku 2014 agentúra zintenzívnila kontroly oprávnenosti a správnosti nákladov na zamestnancov deklarovaných v rámci grantových programov, keďže tieto predstavujú hlavnú časť celkových nákladov;

11.  konštatuje, že kontroly agentúry ex ante spočívajú v administratívnej analýze žiadostí o náhradu nákladov, pričom kontroly na mieste na úrovni príjemcu sú zriedkavé; so znepokojením konštatuje, že existujúce kontroly poskytujú len obmedzenú záruku, pokiaľ ide o oprávnenosť a správnosť nákladov deklarovaných príjemcami; berie však na vedomie, že pri kontrolovaných operáciách Dvor audítorov získal podpornú dokumentáciu, ktorá poskytla primeranú záruku o ich zákonnosti a riadnosti;

12.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2014 ponúkla podrobné vysvetlenia a odbornú prípravu príjemcom, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti nákladov, a najmä akceptovateľné metodiky výpočtu nákladov zamestnancov, pričom všetko je popísané v príručke; konštatuje ďalej, že agentúra uskutočnila štyri kontroly na mieste s cieľom overiť výpočet deklarovaných nákladov na základe príslušnej dokumentácie a zanalyzovať spoľahlivosť zavedených systémov vnútornej kontroly; berie na vedomie, že kontroly zahŕňali kontroly platieb uskutočnených v roku 2013, ktoré sa týkali 20,45 % celkových nákladov zamestnancov príjemcov, a že 0,12 % z kontrolovaných nákladov bolo považovaných za neoprávnené; vyzýva však agentúru, aby ďalej zvyšovala úroveň svojich kontrol ex ante s cieľom zabezpečiť oprávnenosť príjemcov a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ďalšom pokroku v tomto smere;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy agentúry o činnosti jej oddelenie vnútorného auditu dokončilo audítorskú správu o riadení pridelených prostriedkov s cieľom posúdiť celkový dosah projektov financovaných z vonkajších pripísaných príjmov na agentúru; berie tiež na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu aktívne podporovalo tím externých audítorov vyslaných Komisiou, ktorí mali skontrolovať výkazy finančných nákladov za roky 2010 – 2011;

14.  berie na vedomie, že podľa informácií agentúry oddelenie vnútorného auditu Komisie preskúmalo plnenie svojich skorších odporúčaní pri administratívnej previerke a že všetky nevyriešené odporúčania boli k 31. decembru 2013 uzavreté;

Ďalšie pripomienky

15.  vyzýva agentúru, aby v budúcnosti vo svojej vnútornej a vonkajšej komunikácii jasne uvádzala, že namiesto dotácie od Komisie alebo Spoločenstva dostáva finančné prostriedky z rozpočtu Únie (dotácia Únie);

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie