Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2115(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2015

Predkladané texty :

A8-0100/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.33
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0142

Prijaté texty
PDF 358kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (053040/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 9 216 900 EUR; keďže celý rozpočet agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú ako „prebiehajúca“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená v správe Dvora audítorov za rok 2013 ako „ukončená“; okrem toho poznamenáva, že v súvislosti s dvoma pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli tiež prijaté nápravné opatrenia, pričom jedna pripomienka je označená ako „ukončená“ a druhá ako „neuplatňuje sa“;

2.  berie na vedomie informáciu agentúry, že zaviedla postup na odhad prenosov prostriedkov do ďalšieho obdobia s cieľom znížiť objem prenosov; vyzýva agentúru, aby naďalej zisťovala, akým spôsobom je možné znížiť mieru prenosu prostriedkov a vyhnúť sa akýmkoľvek neplánovaným prenosom prostriedkov;

3.  od agentúry sa dozvedá, že informácie o vplyve svojej činnosti na občanov Únie poskytuje na svojej webovej stránke, predovšetkým prostredníctvom každoročného zverejňovania strategických dokumentov, ako sú jej výročná správa o činnosti alebo výsledky kontrol a inšpekčných kampaní; berie na vedomie, že agentúra v súčasnosti vyvíja novú webovú stránku s cieľom zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť;

4.  berie na vedomie informáciu agentúry, že priebežne posudzuje nové možnosti rozvoja synergií s inými agentúrami, ako sú dohoda o úrovni poskytovaných služieb na spoločné využívanie oddelenia vnútorného auditu, koordinácia kurzov odbornej prípravy a kontroly ex post vykonávané spolu s ostatnými agentúrami so sídlom v Španielsku a Portugalsku; ďalej konštatuje, že agentúra v súčasnosti pomáha Európskej námornej bezpečnostnej agentúre (EMSA) s dodatočným pripojením k sieti s-TESTA a snaží sa mať externú webovú stránku na sekundárnej IT lokalite agentúry EMSA; berie na vedomie spoluprácu medzi agentúrou a agentúrou EMSA na spoločnom projekte protipirátskej monitorovacej služby (MARSURV-1);

Rozpočtové a finančné hospodárenie

5.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,64 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 83,85 %; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že vysoká celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje, že záväzky sa uskutočňujú včas;

Záväzky a prenosy

6.  so znepokojením konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2014 boli v prípade hlavy II (administratívne výdavky) na úrovni 38 % a v prípade hlavy III (operačné výdavky) na úrovni 43 %; na základe odpovede agentúry konštatuje, že prenosy v rámci hlavy II boli sčasti výsledkom sumy a načasovania prípadných platieb v súvislosti so spätnými úpravami platov za roky 2011 a 2013, čo bolo objasnené v novembri 2013; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že prenosy v rámci hlavy III vyplývali najmä z vysokého počtu IT projektov, ktoré sa začali alebo prebiehali v roku 2013;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že jej správna rada v marci 2014 prijala viacročný plán personálnej politiky na roky 2015 – 2017 v súlade s usmerneniami Komisie; konštatuje, že agentúra mala k 31. decembru 2013 vo svojom pláne pracovných miest 68 schválených pracovných miest, a to dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov, pričom obsadených bolo 65 z nich;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

8.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že komplexná politika predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia bola prijatá správnou radou v októbri 2014 a je k dispozícii verejnosti na webovej stránke agentúry; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o konkrétnom výsledku uvedenej politiky a poskytla do konca júna 2015 zoznam prípadov;

9.  konštatuje, že táto politika ukladá povinnosť zverejňovať iba vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a vedúcich oddelení, ale nie životopisy, ktoré sú zverejňované na dobrovoľnom základe; berie na vedomie informáciu agentúry, že táto povinnosť sa nevzťahuje na členov jej poradného výboru, ktorých nezávislosť by tiež mala byť zaručená; vyzýva agentúru, aby túto politiku preskúmala a povinne zverejnila životopisy výkonného riaditeľa, vedúcich oddelení a členov správnej rady; vyzýva agentúru, aby zverejnila aj životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov poradného výboru a prispela tak k väčšej transparentnosti;

Vnútorný audit

10.  poznamenáva, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit s cieľom posúdiť vhodnosť koncepcie a účinné uplatňovanie systému vnútornej kontroly (ICS) s ohľadom na strategické plánovanie spoločného nasadenia, ktoré agentúra vykonáva; berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit zistil, že zavedený systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov činnosti pre strategické plánovanie spoločného nasadenia;

11.  uznáva, že Útvar pre vnútorný audit nadviazal na vykonávanie svojich skorších odporúčaní agentúre prostredníctvom administratívnej kontroly a že nenašiel žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom ani veľmi dôležité odporúčania, ktoré by boli k 31. decembru 2013 naďalej otvorené;

Ďalšie pripomienky

12.  uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré agentúra vykonáva, a víta jej efektívnosť, konzistentnosť a vynikajúce výsledky, ktoré od svojho vzniku dosiahla;

13.  zdôrazňuje význam úlohy agentúry pri vykonávaní spoločnej rybárskej politiky a pri dosahovaní jej cieľov, najmä s ohľadom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami;

14.  vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že kontrolné činnosti sú primerane koordinované a štruktúrované vo všetkých členských štátoch;

o
o   o

15.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie