Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2119(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2015

Předložené texty :

A8-0098/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0144

Přijaté texty
PDF 492kWORD 89k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0098/2015),

1.  uděluje ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0098/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0098/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 10 024 535 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 29,49 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu za rozpočtový rok 2013 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u dvou připomínek uvedených ve zprávě za rok 2011, které byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže jedna připomínka je ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „dokončená“, zatímco druhá je označena jako „probíhající“; dále konstatuje, že u dvou připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a druhá jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí, že informace o vlivu činnosti institutu na občany Unie jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek institutu, jež byly aktualizovány, přičemž dostupnost těchto informací se dále zvýšila díky tomu, že jsou využívány sociální sítě;

3.  konstatuje, že s cílem zlepšit zadávání zakázek, plánování a monitorování zavedl institut monitorovací nástroj, díky němuž sleduje plánované termíny jednotlivých fází ročního procesu zadávání zakázek;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,01 % a že míra plnění prostředků na platby činila 76,93 %;

5.  bere na vědomí informaci institutu, že v souladu se svými plány na zajištění odpovídajícího sledování plnění rozpočtu a podávání zpráv o něm přijal institut v roce 2013 postup pro centrální sledování plnění rozpočtu; vyzývá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledcích dosažených prostřednictvím tohoto postupu;

Závazky a přenosy

6.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že celková míra čerpání prostředků na závazky v roce 2013 činila 99 %, z čehož vyplývá, že závazky byly přijímány včas; vítá další snížení celkové míry přenosů prostředků z 2 500 000 EUR (32 %) v roce 2012 na 2 200 000 EUR (29 %) v roce 2013; zdůrazňuje, že se tyto přenosy týkají hlavně hlavy III (provozní výdaje), kde částka 2 000 000 EUR představuje 56 % příslušných přidělených prostředků; bere na vědomí, že tyto přenosy se týkají především zadávacích řízení, která byla ukončena až ke konci roku 2013, a to z důvodů, jež institut většinou nemohl ovlivnit, například kvůli opožděnému rozhodnutí předsednictví Rady Unie ve věci předmětu studie;

7.  poznamenává, že podle zprávy Účetního dvora je výše přenosů v souladu se zásadou ročního rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.  bere na vědomí informaci institutu, že jeho postup přijímání a výběru zaměstnanců byl upraven v souladu s doporučeními orgánu příslušného k udělení absolutoria a nyní zahrnuje písemné testy a jejich váhu, jež jsou připravovány před posuzováním přihlášek kandidátů;

9.  bere na vědomí informaci institutu, že od roku 2013 zahrnuje jeho roční pracovní program rozhodnutí o financování, které uvádí informace o nových zadávacích řízeních, včetně celkového ročního rozpočtu vyčleněného na zadávání provozních zakázek a orientačního harmonogramu pro zahájení zadávacích řízení;

10.  bere na vědomí informaci institutu, že byl vyvinut nástroj pro centralizované sledování zadávání zakázek, který zahrnuje všechna zadávací řízení a uvádí plánovaná a skutečná data hlavních kroků v rámci jednotlivých zadávacích řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  bere na vědomí, že správní rada institutu přijala politiku řešení střetů zájmů poté, co byl návrh této politiky posouzen a schválen Evropskou komisí; na základě informací institutu bere na vědomí, že součástí této politiky je zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů správní rady, ředitele a vedoucích pracovníků a že tyto informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách institutu;

Interní audit

12.  bere na vědomí informaci institutu, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) audit v souladu se strategickým plánem auditů institutu; konstatuje, že jeho součástí byl audit řízení lidských zdrojů, který zjistil osvědčené postupy a získal přiměřenou jistotu ohledně způsobu řízení lidských zdrojů;

13.  s obavami bere na vědomí, že při analýze rizika zjistil útvar interního auditu Komise některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci strategického plánu auditu institutu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné; vítá předložení akčního plánu, jehož cílem je vyřešit tyto oblasti s vysokým rizikem; těší se na příští hloubkové posouzení rizik, které bude následovat po tomto akčním plánu, a žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto posouzení rizik;

14.  bere na vědomí informaci institutu, že k 31. prosince 2013 nezůstávala nevyřešena žádná doporučení útvaru interního auditu Komise označená za kritická či velmi důležitá;

Další poznámky

15.  připomíná, že institut byl zřízen za účelem podpory rovnosti žen a mužů včetně zohledňování genderových otázek ve všech politikách Unie a vyplývajících vnitrostátních politikách a za účelem boje proti diskriminaci založené na pohlaví a zvýšení informovanosti občanů o této problematice; připomíná, že z ročního pracovního programu institutu vyplývá, že jeho úkolem je plnit úlohu evropského znalostního centra, pokud jde o otázky související s rovností žen a mužů;

16.  připomíná, že institut má zásadní úlohu z toho důvodu, že by ve všech oblastech veřejného i soukromého života měla být podporována a zajištěna skutečná a účinná rovnost žen a mužů;

17.  žádá institut, aby do svého ročního pracovního programu zahrnoval každoroční společné schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Parlamentu a institutu; vyzývá institut, aby příslušným výborům Parlamentu pravidelně podával zprávy o výsledcích a zjištěních svého výzkumu; konstatuje, že by institut měl usnadňovat přístup k informacím souvisejícím s genderovými otázky proaktivnějším způsobem a zaměřovat se na činnost svých členů a na Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví; domnívá se, že by to poslancům EP poskytlo důležitější a účinnější informační nástroje;

18.   vybízí k lepší koordinaci legislativních i nelegislativních priorit Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Parlamentu a výzkumu institutu; uznává význam institutu při shromažďování spolehlivých komparativních údajů rozčleněných podle pohlaví, které mají zásadní význam pro tvorbu vnitrostátních a unijních politik zejména v oblasti genderově podmíněného násilí; vyzývá institut, aby úzce spolupracoval s Eurostatem a Agenturou Evropské unie pro základní práva s cílem provádět pravidelné průzkumy týkající se otázek, které Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví považuje za nejdůležitější, zejména násilí na ženách a typické rysy nezaměstnanosti žen;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění