Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2119(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2015

Indgivne tekster :

A8-0098/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.35
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0144

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 79k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 167.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0098/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("instituttet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 10 024 535 EUR, hvilket er en stigning på 29,49 % i forhold til 2012;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår de to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011 og markeret som "igangværende" i Revisionsrettens beretning for 2012, og at én bemærkning i Revisionsrettens beretning for 2013 er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "i gang"; bemærker endvidere, at der også er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår de to bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at én nu er markeret som "afsluttet", mens den anden er markeret som "i gang";

2.  erfarer fra instituttet, at der nu findes oplysninger om virkningen af dets aktiviteter for EU-borgerne, på dets websted – som er blevet opdateret – og at disse er gjort mere tilgængelige gennem anvendelse af sociale medier;

3.  noterer sig, at instituttet med henblik på at forbedre indkøb, planlægning og overvågning har indført et overvågningsværktøj, der følger de forventede datoer for hvert trin i de årlige udbudsprocedurer;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

4.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,01 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 76,93 %;

5.  erfarer fra instituttet, at der i overensstemmelse med dets planer om at sikre tilstrækkelig overvågning af og rapportering om budgetgennemførelsen blev vedtaget en procedure for central budgetovervågning i 2013; opfordrer instituttet til at orientere dechargemyndigheden om, hvilke resultater man har opnået ved hjælp af denne procedure;

Forpligtelser og fremførsler

6.  konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der i 2013 samlet set blev indgået forpligtelser for 99 % af bevillingerne, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; glæder sig over, at det samlede niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger er reduceret yderligere fra 2 500 000 EUR (32 %) i 2012 til 2 200 000 EUR (29 %) i 2013; påpeger, at disse fremførsler navnlig vedrører afsnit III (aktionsudgifter) med 2 000 000 EUR svarende til 56 % af de tilhørende forpligtede bevillinger; anerkender, at disse fremførsler især har relation til udbudsprocedurer, der blev afsluttet sent i 2013 af årsager, som instituttet for det meste ikke havde kontrol over, såsom en forsinket afgørelse fra formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union om emnet for en undersøgelse;

7.  bemærker, at niveauet af fremførsler ifølge Rettens beretning er i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

8.  har fra instituttet fået at vide, at dets ansættelses- og udvælgelsesprocedure er blevet opdateret i overensstemmelse med dechargemyndighedens henstillinger og nu har fået indarbejdet skriftlige prøver, og at disse og vægtningen af dem er fastlagt, inden ansøgningerne gennemgås;

9.  erfarer fra instituttet, at dets årlige arbejdsprogram siden 2013 har omfattet en finansieringsafgørelse, der indeholder detaljer om nye udbud, bl.a. det samlede årsbudget, der er afsat til operationelle udbud, og den vejledende tidsramme for iværksættelse af udbudsprocedurer;

10.  erfarer fra instituttet, at der er udviklet et centraliseret overvågningsværktøj for udbud, som dækker alle udbudsprocedurer og angiver de planlagte og faktiske datoer for de vigtigste proceduretrin i hver enkelt udbudsprocedure;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  tager til efterretning, at instituttets bestyrelse har vedtaget en politik for håndtering af interessekonflikter, efter at politikforslaget var blevet gennemgået og godkendt af Kommissionen; erfarer fra instituttet, at offentliggørelse af medlemmerne af bestyrelsens, direktørens og den øverste ledelses CV'er og interesseerklæringer indgår i denne politik og er gennemført på instituttets websted;

Intern revision

12.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 ifølge instituttet udførte revisionsarbejde i overensstemmelse med instituttets strategiske revisionsplan; noterer sig, at dette arbejde omfattede en revision af forvaltningen af de menneskelige ressourcer, i forbindelse med hvilken der blev indkredset gode praksisser, og gav en rimelig garanti for så vidt angår den måde, hvorpå forvaltningen af de menneskelige ressourcer er opbygget;

13.  bemærker med bekymring, at IAS i forbindelse med risikovurderingen opdagede nogle procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; glæder sig over, at der er afleveret en handlingsplan med sigte på at imødegå disse højrisikoområder; imødeser den næste dybtgående risikovurdering, som skal følge op på denne handlingsplan, og opfordrer instituttet til at orientere dechargemyndigheden om resultaterne af risikovurderingen;

14.  tager til efterretning, at der ifølge instituttet ikke var nogen udestående "kritiske" eller "meget vigtige" anbefalinger fra IAS pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

15.  erindrer om, at instituttet er oprettet for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og de heraf følgende nationale politikker, og for at bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn og øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling; understreger, at det i henhold til instituttets årlige arbejdsprogram er dets mission at blive Europas videncenter om ligestillingsspørgsmål;

16.  minder om, at instituttet spiller en afgørende rolle, fordi en reel og effektiv ligestilling mellem kvinder og mænd bør fremmes og sikres inden for alle områder af det offentlige og private liv;

17.  opfordrer instituttet til at medtage de årlige fællesmøder mellem Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttet, i dets årlige arbejdsprogram; opfordrer instituttet til regelmæssigt at fremlægge resultaterne af og konklusionerne på dets forskning for Parlamentets relevante udvalg; bemærker, at instituttet mere proaktivt bør fremme adgangen til kønsrelateret information for Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, med fokus på det arbejde dets medlemmer udfører; mener, at dette ville give udvalgsmedlemmerne vigtige og mere effektive informationsværktøjer;

18.  kræver et bedre samspil mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning; anerkender betydningen af den rolle, instituttet spiller i indsamlingen af pålidelige, sammenlignelige og kønsopdelte data, som er afgørende for udviklingen af nationale politikker og Unionens politikker, navnlig dem om kønsbaseret vold; opfordrer instituttet til at arbejde tæt sammen med Eurostat og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om regelmæssigt at udarbejde undersøgelser om de spørgsmål, der er særligt vigtige for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, navnlig vold mod kvinder og særlige karakteristika ved kvinders beskæftigelse;

o
o   o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse