Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2119(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0098/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0098/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.35
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0144

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 104k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0098/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 167.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 167.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0098/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 167.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 167.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2119(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0098/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων («Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 10 024 535 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 29,49% σε σύγκριση με το 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και ότι στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013 η μία παρατήρηση επισημαίνεται με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» ενώ η άλλη με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα, και ότι μία παρατήρηση επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», ενώ η άλλη επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»·

2.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι στον επικαιροποιημένο ιστότοπό του διατίθενται στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στους πολίτες της Ένωσης, τα οποία έχουν καταστεί περισσότερο προσβάσιμα μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

3.  σημειώνει ότι προκειμένου να βελτιώσει τη σύναψη συμβάσεων, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση, το Ινστιτούτο διαθέτει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο των ετήσιων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,01%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 76,93%·

5.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο των σχεδίων του για διασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, υιοθέτησε το 2013 διαδικασία κεντρικής παρακολούθησης του προϋπολογισμού· ζητεί από το Ινστιτούτο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω αυτής της διαδικασίας·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων το 2013 ανήλθε στο 99%, πράγμα που δηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω μείωση του συνολικού επιπέδου των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος από 2 500 000 EUR (32%) το 2012 σε 2 200 000 EUR (29%) το 2013· επισημαίνει ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος αφορούν κυρίως τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) και ανέρχονται σε 2 000 000 EUR, τα οποία αντιστοιχούν στο 56% των σχετικών ανειλημμένων πιστώσεων· έχει υπόψη του ότι αυτές οι μεταφορές στο επόμενο έτος αφορούν κυρίως διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος του 2013, για λόγους ως επί το πλείστον εκτός του ελέγχου του Ινστιτούτου, όπως καθυστέρηση της λήψης απόφασης από την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με το θέμα μιας μελέτης·

7.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το επίπεδο των μεταφορών στο επόμενο έτος συνάδει με την δημοσιονομική αρχή της ετήσιας διάρκειας·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης έχει επικαιροποιηθεί βάσει των συστάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και ότι πλέον περιλαμβάνει γραπτές δοκιμασίες και την αντίστοιχη στάθμιση, η οποία οριστικοποιείται προτού εξεταστεί οποιαδήποτε αίτηση υποψηφίου·

9.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του (ΕΠΕ) περιλαμβάνει από το 2013 μια χρηματοδοτική απόφαση με νέα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, περιλαμβανομένων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού που προορίζεται για επιχειρησιακές συμβάσεις και του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος για τη δρομολόγηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

10.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι έχει αναπτυχθεί ένα κεντρικό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και υποδεικνύει τις προγραμματισμένες και πραγματικές ημερομηνίες των κύριων διαδικαστικών σταδίων για κάθε διαδικασία σύναψης συμβάσεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου ενέκρινε την πολιτική για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων μετά από την αναθεώρηση και την έγκριση της πρότασης πολιτικής από την Επιτροπή· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι η δημοσιοποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή και της ανώτερης διοίκησης περιλαμβάνεται σε αυτήν την πολιτική και ότι έχει πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο του Ινστιτούτου·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Ινστιτούτου, ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε ελεγκτικές εργασίες σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου· σημειώνει ότι οι εργασίες αυτές περιελάμβαναν έλεγχο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος κατέδειξε ορθές πρακτικές και εύλογη βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη δομή της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια ανάλυσης του κινδύνου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, καθώς οι έλεγχοι κρίθηκαν είτε ανύπαρκτοι είτε ανεπαρκείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των τομέων υψηλού κινδύνου· προσβλέπει στην επόμενη διεξοδική αξιολόγηση κινδύνων που θα προκύψει από αυτό το σχέδιο δράσης και ζητεί από το Ινστιτούτο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων·

14.  σημειώνει, βάσει των πληροφοριών του Ινστιτούτου, ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσαν ούτε κρίσιμες ούτε πολύ σημαντικές συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ΕΠΕ του Ινστιτούτου, αποστολή του είναι να εξελιχθεί στο ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων·

16.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο έχει θεμελιώδη ρόλο λόγω του γεγονότος ότι η πραγματική και ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να προωθείται και να επιδοτείται σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου·

17.  ζητεί από το Ινστιτούτο να συμπεριλάβει τις κοινές ετήσιες συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα στη Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου και στο Ινστιτούτο στο ΕΠΕ του· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλλει τακτικά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των ερευνών του ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου με πιο προορατικό τρόπο σε σχετιζόμενες με το φύλο πληροφορίες, επικεντρωμένο στο έργο που επιτελούν τα μέλη της· θεωρεί ότι τούτο θα εξασφαλίσει στους Ευρωβουλευτές πιο σημαντικά και πιο ουσιαστικά εργαλεία ενημέρωσης·

18.  ζητεί να υπάρχει καλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα αφενός στις νομοθετικές και μη νομοθετικές προτεραιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου και αφετέρου στις έρευνες του Ινστιτούτου· λαμβάνει υπόψη του τη σπουδαιότητα του ρόλου του Ινστιτούτου στη συγκέντρωση αξιόπιστων συγκριτικών στοιχείων κατανεμημένων ανά φύλο και θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη εθνικών και ενωσιακών πολιτικών που θα αφορούν ειδικά τη βία με βάση το φύλο· ζητεί από το Ινστιτούτο να συνεργαστεί στενά με την Eurostat και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύνταξη τακτικών μελετών για τα ζητήματα που η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων θεωρεί ως τα πιο σημαντικά, δηλαδή τη βία κατά των γυναικών και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών·

o
o   o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου