Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2119(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0098/2015

Teksty złożone :

A8-0098/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.35
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0144

Teksty przyjęte
PDF 498kWORD 94k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013 (2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Instytutu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(5), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

1.  udziela dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn absolutorium z wykonania budżetu Instytutu za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013 (2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Instytutu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(5), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 167.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013 (2014/2119(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0098/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zwanego dalej „Instytutem”) za rok budżetowy 2013 ostateczny budżet Instytutu wynosił 10 024 535 EUR, co stanowi wzrost o 29,49 % w porównaniu do 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2013 („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Instytutu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zwraca uwagę, że w stosunku do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z roku 2011 i oznaczonych w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. jako „w trakcie realizacji” podjęto działania naprawcze i jedna z tych kwestii została oznaczona w sprawozdaniu Trybunału z 2013 r. jako „zakończona”, a druga jako „w trakcie realizacji”; zwraca także uwagę na to, że w odniesieniu do dwóch uwag zawartych w sprawozdaniu Trybunału z 2012 r. podjęto działania naprawcze, przy czym jedno zostało już oznaczone jako „ukończone”, a drugie jako „w trakcie realizacji”;

2.  przyznaje, że Instytut upublicznia informacje o wpływie swoich działań na obywateli Unii na swojej stronie internetowej, która została zaktualizowana i stała się szerzej dostępna dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych;

3.  zauważa, że w celu lepszego planowania udzielania zamówień i monitorowania Instytut wdrożył narzędzie monitorowania, które kontroluje spodziewane terminy wszystkich etapów rocznej procedury zamówień;

Gospodarowanie budżetem i finansami

4.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,01 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 76,93 %;

5.  zauważa, że zgodnie z planami Instytutu związanymi z zapewnieniem odpowiedniego monitorowania i sprawozdawczości w zakresie wdrażania budżetu w 2013 r. przyjęto procedurę centralnego monitorowania budżetu; wzywa Instytut do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rezultatach, jakie przyniosła ta procedura;

Zobowiązania i przeniesienia

6.  stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału, że w 2013 r. ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań wyniósł 99 %, co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje dalszy spadek ogólnego poziomu przeniesień z 2 500 000 EUR (32 %) w 2012 r. do 2 200 000 EUR (29 %) w roku 2013; zwraca uwagę, że przeniesienia te dotyczą głównie działu 3 (wydatki operacyjne), gdzie wyniosły one 2 000 000 mln EUR, co stanowi 56 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym dziale; przyznaje, że te przeniesienia dotyczą głównie postępowań o udzielenie zamówienia zakończonych pod koniec roku 2013, przede wszystkim z przyczyn pozostających poza kontrolą Instytutu, tzn. wskutek opóźnionej decyzji prezydencji Rady UE dotyczącej przedmiotu badania;

7.  zwraca uwagę, że według sprawozdania Trybunału poziom przeniesień jest zgodny z budżetową zasadą jednoroczności;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

8.  potwierdza, że procedury naboru i selekcji pracowników Instytutu zostały zaktualizowane zgodnie z zaleceniami organu udzielającego absolutorium i obejmują teraz odpowiednio ważone testy pisemne przeprowadzane przed uwzględnieniem aplikacji jakiegokolwiek pracownika;

9.  przyznaje, że od 2013 r. roczny program prac Instytutu obejmuje decyzję w sprawie finansowania zawierającą szczegółowe informacje o nowych zamówieniach, z uwzględnieniem całkowitego rocznego budżetu przeznaczonego na postępowania o udzielenie zamówienia operacyjnego oraz orientacyjnych ram czasowych rozpoczęcia postępowań o udzielenie zamówienia;

10.  zwraca uwagę na to, że Instytut opracował scentralizowane narzędzie monitorowania zamówień, które obejmuje wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia i podaje planowane i rzeczywiste daty głównych kroków proceduralnych w każdym takim postepowaniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11.  zauważa, że zarząd Instytutu przyjął politykę zarządzania konfliktami interesów po przeglądzie odpowiedniego wniosku i jego zatwierdzeniu przez Komisję; przyznaje, że Instytut wprowadził do tej polityki obowiązek publikacji CV i deklaracji o braku konfliktu interesów przez członków zarządu, dyrektora i członków wyższej kadry zarządzającej, czego dokonano na stronie internetowej Instytutu;

Audyt wewnętrzny

12.  na podstawie informacji uzyskanych od Instytutu stwierdza, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt zgodnie ze strategicznym planem audytu Instytutu; stwierdza, że prace te obejmowały audyt w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi identyfikujący wzorcowe praktyki i zapewniający wystarczającą pewność w zakresie organizacji zarządzania zasobami ludzkimi;

13.  zauważa, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka IAS zauważyła pewne procesy obarczone wysokim ryzykiem wewnętrznym, które nie mogły zostać zbadane w ramach planu audytu strategicznego Instytutu, ponieważ stwierdzono brak ich kontroli lub kontrolę niewystarczającą; z zadowoleniem przyjmuje złożenie planu działania mającego na celu zarządzanie tymi obszarami wysokiego ryzyka; oczekuje następnej dogłębnej oceny oraz działań następczych w związku z tym planem działania i wzywa Instytut do informowania organu udzielającego absolutorium o jej wynikach;

14.  zauważa, że od 31 grudnia 2013 r. IAS nie wystosowała żadnych zaleceń o decydującym znaczeniu ani bardzo ważnych;

Inne uwagi

15.  przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został utworzony w celu propagowania równości płci, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu wszystkich polityk Unii oraz wynikających z nich polityk krajowych, a także w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równouprawnienia mężczyzn i kobiet; przypomina, że zgodnie z rocznym programem prac Instytutu, jego misją jest stanie się europejskim centrum wiedzy na temat kwestii związanych z równouprawnieniem mężczyzn i kobiet;

16.  przypomina, że Instytut ma do odegrania fundamentalną rolę, zwłaszcza w związku z faktem, że rzeczywiste i skuteczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn należy wspierać i zapewniać we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego;

17.  wzywa Instytut do włączenia dorocznych spotkań Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego z Instytutem do rocznego programu prac Instytutu; wzywa Instytut do regularnego przedstawiania wyników i ustaleń badań właściwym komisjom Parlamentu; zauważa, że Instytut powinien aktywniej umożliwiać Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu dostęp do informacji dotyczących kwestii płci, dostosowanych do prac prowadzonych przez tę komisję, co dałoby jej członkom skuteczniejsze narzędzia informacji; uważa, że byłoby to dla nich źródłem ważnych i skuteczniejszych narzędzi informacyjnych;

18.  apeluje o zapewnienie sprawniejszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu a badaniami prowadzonymi przez Instytut; przyznaje, że Instytut odgrywa ważną rolę w gromadzeniu wiarygodnych i porównywalnych danych dezagregowanych według płci i ma podstawowe znaczenie dla opracowywania krajowych i unijnych strategii politycznych, zwłaszcza w zakresie przemocy uwarunkowanej płcią; wzywa Instytut do ścisłej współpracy z Eurostatem i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu regularnego prowadzenia badań tematy o największym znaczeniu dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, zwłaszcza w odniesieniu do przemocy wobec kobiet oraz specyfiki zatrudnienia kobiet;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag o przekrojowym charakterze dołączonych do decyzji o udzieleniu absolutorium odsyła do swojej rezolucji z 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna