Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2119(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2015

Predkladané texty :

A8-0098/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0144

Prijaté texty
PDF 357kWORD 91k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3)Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2119(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0098/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2013 sumu 10 024 535 EUR, čo predstavuje nárast o 29,49 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v prípade dvoch pripomienok Dvora audítorov uvedených v správe za rok 2011, pri ktorých je v správe Dvora audítorov za rok 2012 uvedené „prebieha“, boli podniknuté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako dokončená a pri ďalšej je uvedené „prebieha“; ďalej konštatuje, že v prípade dvoch pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli tiež podniknuté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „dokončená“ a ďalšia ako „prebieha“;

2.  berie na vedomie informáciu inštitútu, že údaje o dosahu jeho činností na občanov Únie sú k dispozícii na jeho internetovej stránke, ktorá sa aktualizuje a ktorej dostupnosť sa zvýšila prostredníctvom sociálnych médií;

3.  konštatuje, že v záujme zlepšenia verejného obstarávania, plánovania a monitorovania inštitút zaviedol monitorovací nástroj, ktorým sa sledujú predpokladané dátumy každého kroku v rámci každoročných postupov obstarávania;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,01 % a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,93 %;

5.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že v súlade s jeho plánmi zabezpečiť primerané monitorovanie plnenia rozpočtu a informovanie o ňom bol v roku 2013 prijatý postup centrálneho monitorovania rozpočtu; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom tohto postupu;

Záväzky a prenosy

6.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2013 predstavovala celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov 99 %, čo svedčí o včasnom prijatí záväzkov; víta ďalšie zníženie celkovej úrovne prenosov z 2 500 000 EUR (32 %) v roku 2012 na 2 200 000 EUR (29 %) v roku 2013; poukazuje na to, že tieto prenosy sa týkajú najmä hlavy III (operačné výdavky) s 2 000 000 EUR, ktoré predstavujú 56 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov; berie na vedomie, že tieto prenosy sa vzťahujú hlavne na postupy verejného obstarávania, ktoré boli ukončené neskoro v roku 2013 z dôvodov, ktoré inštitút väčšinou nemohol ovplyvniť, ako je napríklad oneskorené rozhodnutie predsedníctva Rady Únie týkajúce sa predmetu štúdie;

7.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov je úroveň prenosov v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  na základe informácií inštitútu sa uistil, že jeho postup prijímania a výberu zamestnancov bol aktualizovaný v súlade s odporúčaniami orgánu udeľujúceho absolutórium a v súčasnosti zahŕňa písomné testy, ako aj ich príslušné vážené podiely, ktoré sa schvaľujú skôr, ako sa posudzujú akékoľvek žiadosti uchádzačov;

9.  na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že od roku 2013 je súčasťou jeho ročného pracovného programu rozhodnutie o financovaní, v ktorom sú uvedené podrobnosti o nových postupoch verejného obstarávaní vrátane celkového ročného rozpočtu vyhradeného na verejné obstarávanie týkajúce sa operačných činností, ako aj orientačný harmonogram začatia postupov verejného obstarávania;

10.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že bol vyvinutý centralizovaný nástroj na monitorovanie verejného obstarávania, ktorý zahŕňa všetky postupy verejného obstarávania a v ktorom sú uvedené plánované aj aktuálne dátumy hlavných etáp jednotlivých postupov verejného obstarávania;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

11.  berie na vedomie, že správna rada inštitútu prijala politiku riadenia konfliktov záujmov po tom, ako návrh tejto politiky preskúmala a schválila Komisia; na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že zverejnenie životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, riaditeľky a vyššieho manažmentu je stanovená v uvedenej politike a je zrealizovaná na internetovej stránke inštitútu;

Vnútorný audit

12.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit v súlade so strategickým plánom auditov inštitútu; konštatuje, že súčasťou tohto auditu bol audit riadenia ľudských zdrojov, ktorý zistil osvedčené postupy, ako aj primerané uistenie, pokiaľ ide o organizáciu riadenia ľudských zdrojov;

13.  so znepokojením konštatuje, že IAS pri analýze rizík zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné overiť v rámci strategického plánu auditov inštitútu, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; víta predloženie akčného plánu zameraného na riešenie týchto oblastí vyznačujúcich sa vysokým rizikom; očakáva nasledujúce hĺbkové hodnotenie rizík, ktoré nadviaže na tento akčný plán, a vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o jeho výsledkoch;

14.  berie na vedomie informáciu inštitútu, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom ani veľmi dôležité odporúčania, ktoré predložil IAS;

Ďalšie pripomienky

15.  pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom presadzovať rodovú rovnosť vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách, ako aj bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti; pripomína, že podľa ročného pracovného programu inštitútu je jeho úlohou stať sa európskym znalostným centrom špecializovaným na otázky rodovej rovnosti;

16.  pripomína, že inštitút zohráva zásadnú úlohu preto, že vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života by sa mala podporovať a zaručiť skutočná a účinná rovnosť medzi ženami a mužmi;

17.  žiada inštitút, aby do svojho ročného pracovného programu zahrnul výročné spoločné schôdze Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu a inštitútu; vyzýva inštitút, aby pravidelne prezentoval výsledky a zistenia zo svojho výskumu pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu; konštatuje, že inštitút by mal Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť proaktívnejšie uľahčiť prístup k informáciám týkajúcim sa rodovej rovnosti zameraným na prácu jeho členov; domnieva sa, že by to poslancom poskytlo dôležité a účinnejšie informačné nástroje;

18.  žiada lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumom vykonávaným v inštitúte; uznáva dôležitú úlohu inštitútu pri zhromažďovaní spoľahlivých komparatívnych údajov, ktoré sú rozčlenené podľa pohlaví a majú zásadný význam pre tvorbu vnútroštátnych politík a politík Únie, najmä v oblasti násilia založeného na rodovej príslušnosti; vyzýva inštitút, aby úzko spolupracoval s Eurostatom a Agentúrou Európskej únie pre základné práva s cieľom vykonávať pravidelné prieskumy týkajúce sa otázok, ktoré Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť považuje za najdôležitejšie, konkrétne otázok násilia na ženách a typických znakov zamestnanosti žien;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie