Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2119(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0098/2015

Predložena besedila :

A8-0098/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.35
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0144

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 (2014/2119(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(5), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0098/2015),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 167.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 167.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 (2014/2119(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(5), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0098/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 167.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 167.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 (2014/2119(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0098/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za enakost spolov (v nadaljnjem besedilu: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2013 znašal 10 024 535 EUR, kar je za 29,49 % več kot leta 2012;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov inštituta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“, sprejeti popravljalni ukrepi, od katerih je v poročilu Računskega sodišča en označen kot „zaključen“, drugi pa kot „se izvaja“; nadalje ugotavlja, da sta bila za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 tudi sprejeta popravljalna ukrepa in da je ena pripomba zdaj označena kot „zaključen“, druga pa kot „se izvaja“;

2.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da so informacije o vplivu dejavnosti urada na državljane Unije na voljo na spletnem mestu inštituta – ki je bilo posodobljeno – in da so z uporabo družbenih medijev postale bolj dostopne;

3.  ugotavlja, da je za izboljšanje javnih naročil, načrtovanja in spremljanja inštitut vzpostavil orodje za spremljanje, s katerim sledi načrtovanim rokom za posamezne korake letnih postopkov oddaje javnih naročil;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,01 %, stopnja izvrševanja plačil pa 76,93 %;

5.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da je bil v skladu z njegovimi načrti za zagotovitev ustreznega spremljanja izvrševanja proračuna in poročanja o njem leta 2013 sprejet postopek za osrednje proračunsko spremljanje; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih, pridobljenih s tem postopkom;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.  ugotavlja, da je po navedbah v poročilu Računskega sodišča delež odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v letu 2013 znašal 99 %, kar priča, da so bile obveznosti sprejete pravočasno; pozdravlja nadaljnje zmanjšanje skupne stopnje prenosov z 2 500 000 EUR (32 %) v letu 2012 na 2 200 000 EUR (29 %) leta 2013; poudarja, da se prenosi v glavnem nanašajo na naslov III (operativni odhodki) v višini 2 000 000 EUR, kar je 56 % ustreznih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti; ugotavlja, da so ti prenosi povezani zlasti s postopki javnega naročanja, ki so bili zaključeni proti koncu leta 2013 iz razlogov, na katere inštitut večinoma ni mogel vplivati, na primer zaradi zapoznele odločitve predsedstva Sveta Unije v zvezi z vsebino študije;

7.  ugotavlja, da je iz poročila Računskega sodišča razvidno, da je stopnja prenosov skladna s proračunskim načelom enoletnosti;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da je bil postopek zaposlovanja in izbora posodobljen v skladu s priporočili organa za podelitev razrešnice in zdaj vključuje pisne preizkuse in njihove korekcijske faktorje, ki se dokončajo pred pregledom vlog kandidatov;

9.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da njegov letni delovni program od leta 2013 vključuje sklep o financiranju, ki navaja podrobnosti o novih javnih naročilih, vključno s skupnim letnim zneskom sredstev, rezerviranih za operativna javna naročila, in okvirnim časovnim okvirom za začetek postopkov javnih naročil;

10.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da je bilo pripravljeno centralizirano orodje za spremljanje javnih naročil, ki zajema vse postopke javnih naročil ter navaja načrtovane in dejanske datume glavnih postopkovnih korakov za vsak postopek javnih naročil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  je seznanjen s tem, da je upravni odbor inštituta sprejel politiko o obvladovanju navzkrižij interesov, potem ko je Komisija pregledala in odobrila predlog politike; je seznanjen s trditvijo inštituta, da je objavljanje življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora, direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev določeno s v to politiko in izvedeno na spletnem mestu inštituta;

Notranja revizija

12.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da je leta 2013 služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijsko delo v skladu s strateškim revizijskim načrtom inštituta; je seznanjen, da je to delo vključevalo revizijo upravljanja človeških virov, ki je opredelila dobre prakse ter razumno zagotovilo v zvezi z ureditvijo upravljanja človeških virov;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je med analizo tveganja služba za notranjo revizijo odkrila nekatere postopke z zelo velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogla revidirati v okviru strateškega revizijskega načrta inštituta, saj so bile kontrole ocenjene kot odsotne ali nezadostne; pozdravlja predložitev akcijskega načrta za obravnavanje teh področij z visokim tveganjem; z zanimanjem pričakuje poglobljeno oceno tveganja, ki bo sledila temu akcijskemu načrtu, in poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o njenih rezultatih;

14.  je seznanjen s trditvijo inštituta, da na dan 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih ali zelo pomembnih priporočil službe za notranjo revizijo;

Druge pripombe

15.  spominja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi se zavzemal za enakost spolov ter vključevanje tega vprašanja v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; spominja tudi, da je poslanstvo inštituta, kot je sam zapisal v svojem letnem delovnem programu, postati evropsko znanstveno središče za vprašanja enakosti spolov;

16.  opozarja, da ima inštitut temeljno vlogo zaradi dejstva, da je treba resnično in dejansko enakost med ženskami in moškimi spodbujati in zagotavljati na vseh področjih javnega in zasebnega življenja;

17.  poziva inštitut, naj v svoj letni delovni program vključi skupna letna srečanja med Odborom Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov in inštitutom; poziva inštitut, naj pristojnim parlamentarnim odborom redno predstavlja rezultate in ugotovitve raziskav; ugotavlja, da bi moral inštitut Odboru Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov bolj proaktivno olajšati dostop do informacij v zvezi s spolom, ki so osredotočene na delo njegovih članov; meni, da bi poslancem to zagotovilo pomembna in učinkovitejša informacijska orodja;

18.  poziva k tesnejšim povezavam med zakonodajnimi in nezakonodajnimi prednostnimi nalogami Odbora Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnim delom inštituta; priznava vlogo inštituta pri zbiranju zanesljivih primerjalnih podatkov, razčlenjenih po spolu, saj so nujno potrebni za razvoj nacionalnih politik in politik Unije, zlasti v zvezi z nasiljem na podlagi spola; poziva inštitut k tesnemu sodelovanju z Eurostatom in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, da bo redno izvajal raziskave o vprašanjih, ki so najpomembnejša za Odbor za pravice žensk in enakost spolov, zlasti o nasilju nad ženskami in značilnostih zaposlovanja žensk;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov