Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2119(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0098/2015

Ingivna texter :

A8-0098/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.35
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0144

Antagna texter
PDF 179kWORD 77k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 167.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 (2014/2119(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0098/2015), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (nedan kallat institutet), uppgick enligt dess egen redovisning för budgetåret 2013 till 10 024 535 EUR, vilket utgör en ökning med 29,49 % jämfört med 2012.

B.  I sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2013 förklarade revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågående” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och en kommentar är markerad som ”genomförd” medan en är markerad som ”pågående”. Parlamentet noterar vidare att för de två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och att en kommentar nu är markerad som ”genomförd” medan en är markerad som ”pågående”.

2.  Europaparlamentet erfar från institutet att information om hur institutets verksamhet påverkar unionens medborgare finns på dess webbplats, som har uppdaterats, och gjorts mer tillgänglig via sociala medier.

3.  Europaparlamentet noterar att för att förbättra upphandlingar, planering och övervakning har institutet infört ett övervakningsverktyg som ska användas för att följa de beräknade datumen för varje steg i de årliga upphandlingsförfarandena.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 98,01 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndigandena var 76,93 %.

5.  Europaparlamentet erfar från institutet att det planerar att se till att budgetgenomförandet övervakas och redovisas på ett lämpligt sätt och att ett förfarande för central budgetövervakning har antagits under 2013. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av förfarandet.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

6.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att den totala nivån för de åtaganden som gjorts 2013 var 99 %, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet välkomnar att institutet har minskat mängden överföringar av gjorda åtaganden ytterligare från 2 500 000 EUR (32 %) 2012 till 2 200 000 EUR (29 %) 2013. Parlamentet påpekar att överföringarna främst avser avdelning III (driftsutgifter) med 2 000 000 EUR, vilket motsvarar 56 % av de motsvarande gjorda åtagandena. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst avser upphandlingsförfaranden som avslutades i slutet av 2013 av orsaker som främst låg utanför institutets kontroll, såsom ett försenat beslut av unionens ordförandeskap om ämnet för en undersökning.

7.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport är nivån på överföringarna i linje med budgetprincipen om ettårighet.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar institutets uppgift att dess förfarande för urval och rekrytering av personal har uppdaterats i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer och nu omfattar skriftliga prov och motsvarande viktningar, som avslutas innan ansökningarna gås igenom.

9.  Europaparlamentet noterar institutets uppgift att från och med 2013 innehåller institutets årliga arbetsprogram ett finansieringsbeslut med nya uppgifter om upphandlingen, bland annat den totala årliga budget som anslagits för upphandling som avser operativa ändamål samt den vägledande översikten över när de planerade upphandlingarna ska inledas.

10.  Europaparlamentet noterar institutets uppgift att ett centralt verktyg för övervakningen av upphandlingar har utvecklats som visar de planerade och verkliga datumen för varje steg i de årliga upphandlingsförfarandena.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar att institutets styrelse har antagit sin strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter efter att kommissionen granskat och godkänt förslaget till strategi. Parlamentet erfar från institutet att offentliggörandet av meritförteckningarna och intresseförklaringarna för styrelseledamöterna, direktören och högsta ledningen föreskrivs i stratgin och att de är tillgängliga på institutets webbplats.

Intern revision

12.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från institutet att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) 2013 utförde en granskning i enlighet med institutets strategiska revisionsplan. Parlamentet noterar att detta arbete inbegrep en granskning av personalförvaltningen vid vilken man fastställde god praxis och rimlig säkerhet med avseende på personalförvaltningen.

13.  Parlamentet noterar med oro att IAS under riskanalysens gång fastställde vissa förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde granskas inom institutets strategiska ram för revisionsplanen eftersom kontroller saknades eller var otillräckliga. Parlamentet välkomnar att man lagt fram en handlingsplan i syfte att ta itu med dessa högriskområden. Parlamentet ser fram emot nästa ingående riskbedömning vid vilken en uppföljning kommer att göras av denna handlingsplan och uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om dess resultat.

14.  Europaparlamentet erfar från institutet att inga kritiska eller mycket viktiga rekommendationer från IAS kvarstod att åtgärda den 31 december 2013.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet påminner om att institutet har inrättats för att främja jämställdhet, inbegripet integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all unionspolitik och nationell politik som följer av denna, att bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna bland unionens medborgare. Parlamentet betonar att institutets uppgift, enligt dess årliga arbetsprogram, är att bli det europeiska kunskapscentrumet för jämställdhetsfrågor.

16.  Europaparlamentet påminner om att institutet har en mycket viktig roll eftersom den verkliga och effektiva jämställdheten mellan kvinnor och män bör främjas och garanteras inom alla områden av det offentliga och privata livet.

17.  Europaparlamentet uppmanar institutet att inkludera de gemensamma årliga möten som äger rum mellan parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och institutet, i sitt årliga arbetsprogram. Parlamentet uppmanar institutet att regelbundet presentera resultatet av sin forskning för parlamentets berörda utskott. Parlamentet noterar att institutet på ett mer proaktivt sätt bör underlätta tillgången till jämställdhetsrelaterad information, fokuserad på det arbete som utförs av dess ledamöter, för parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet anser att detta skulle ge utskottsledamöterna viktigare och effektivare informationsverktyg.

18.   Parlamentet begär bättre samordning mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och institutets forskning. Parlamentet erkänner vikten av institutets roll när det gäller att samla in tillförlitliga och jämförbara uppgifter som är uppdelade per kön och som är mycket viktiga för utarbetandet av nationell politik och unionspolitik, särskilt när det gäller könsbaserat våld. Parlamentet uppmanar institutet att samarbeta nära med Eurostat och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för att regelbundet tillhandahålla undersökningar om de viktigaste frågorna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt våld mot kvinnor och aspekter som kännetecknar kvinnors sysselsättning.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande