Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2121(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2015

Predkladané texty :

A8-0096/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.36
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0145

Prijaté texty
PDF 360kWORD 94k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 (2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 (2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 174.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 (2014/2121(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0096/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) na rozpočtový rok 2013 sumu 18 767 470 EUR, čo predstavuje nárast o 19,88 % v porovnaní s rokom 2012, čo možno vysvetliť tým, že tento orgán vznikol nedávno;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 („správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a v správe Dvora audítorov za rok 2013 sú teraz označené ako „ukončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, prijali sa nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“, jedna ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „prebiehajúca“;

2.  na základe informácií orgánu sa dozvedel, že:

   posilnil svoju kapacitu na podporu verejného obstarávania na úrovni orgánu, pričom boli jasne vymedzené úlohy a povinnosti tak pre úradníkov zaoberajúcich sa verejným obstarávaním, ako aj pre prevádzkových zamestnancov a všetkým príslušným kategóriám zamestnancov sa poskytli rozličné školenia v oblasti verejného obstarávania;
   prijal pravidlá v oblasti riadenia konfliktov záujmov, ktoré boli revidované v súlade s usmerneniami Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ a ich riadení;
   má obnovené internetovú stránku, ktorej účelom je posilnenie transparentnosti a dostupnosti poskytovaných informácií;
   boli uverejnené životopisy členov správnej rady a vyhlásenie o záujmoch predsedu a výkonného riaditeľa;

vyzýva orgán, aby zverejnil aj vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a rady orgánov dohľadu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  so znepokojením konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá dosiahla až 28 %, bola vysoká, najmä v prípade hlavy II (30 %) a hlavy III (85 %), čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi;

Záväzky a prenosy

4.  uznáva, že prenosy rozpočtových prostriedkov boli dôsledkom viacročnej stratégie a vykonávacieho plánu v oblasti IT a osobitných zmlúv na služby, ktoré mali byť poskytnuté v roku 2014; ďalej uznáva, že súvisiace viazané rozpočtové prostriedky sú zákonné, riadne a náležite ohodnotené v závislosti od nízkej miery rušenia prenosov z roku 2012;

5.  rozhodne súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov, že rozsah, v ktorom boli rozpočtové prostriedky na rok 2013 využité na pokrytie činností v roku 2014, je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva orgán, aby informoval orgán zodpovedný za udelenia absolutória o opatreniach, ktoré prijme na zníženie množstva prenosov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov orgánu;

Vnútorné kontroly

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že správna rada prijala v roku 2013 šestnásť štandardov vnútornej kontroly; konštatuje, že vykonávanie štandardov vnútornej kontroly je označené ako prebiehajúce na základe akčného plánu dohodnutého s Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že právne záväzky orgánu nie vždy schvaľovali úradníci s náležitými právomocami a nepredchádzal im sústavne riadne schválený rozpočtový záväzok; pripomína orgánu, že plnenie finančných postupov vymedzených v nariadení o rozpočtových pravidlách má zásadný význam; berie na vedomie, že v záujme riešenia týchto nedostatkov boli prijaté nápravné opatrenia, a vyzýva orgán, aby informoval orgán zodpovedný za udelenie absolutória o výsledkoch týchto opatrení týkajúcich sa riadenia finančných postupov;

Vnútorný audit

9.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že IAS uskutočnil v roku 2013 obmedzené preskúmanie vykonávania štandardov vnútornej kontroly, ktoré bolo výsledkom strategického plánu auditu, ako aj predchádzajúceho posúdenia rizika, ktoré vykonal IAS;

10.  poznamenáva, že v nadväznosti na toto preskúmanie pripravil orgán akčný plán, ktorý sa zaoberal dvadsiatimi odporúčaniami, ktoré vydal IAS, pričom tri z nich boli hodnotené ako „veľmi dôležité“; konštatuje, že IAS sa nazdáva, že akčný plán bude adekvátnou reakciou na zistené riziká a tieto riziká obmedzí, ak bude patrične vykonávaný;

11.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že IAS sledoval plnenie svojich skorších odporúčaní a že k 31. decembru 2013 nezostali nedoriešené žiadne kritické ani veľmi dôležité odporúčania;

Ďalšie pripomienky

12.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou hybnou silou v úsilí vytvoriť nový a komplexný európsky systém finančného dohľadu (ESFS) v období po finančnej kríze a pri zriaďovaní orgánu ako súčasti tohto systému v roku 2011;

13.  berie na vedomie konštatovanie Komisie, ktoré vyslovila vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), že napriek neľahkej situácii sa ESA podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

14.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci jednotného trhu je kľúčová pre zabezpečenie lepšie integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho sektora poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore;

15.  uznáva, že ESFS je stále vo fáze vytvárania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu, ako aj budúce úlohy plánované v prebiehajúcich legislatívnych činnostiach, si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby bol umožnený vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že potreba kombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi by sa mala vždy dôkladne zvážiť; zdôrazňuje však, že akémukoľvek prípadnému zvýšeniu jeho prostriedkov by malo predchádzať primerané úsilie o racionalizáciu a/alebo by ho malo takéto úsilie dopĺňať, a to vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu a skutočnosť, že v záujme plnenia svojho mandátu musí úzko spolupracovať s národnými dozornými orgánmi;

16.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obmedzené zdroje sa musí orgán pridŕžať úloh, ktoré mu pridelili spoluzákonodarcovia Únie; zdôrazňuje, že orgán by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, nesmie sa však snažiť rozšíriť svoj mandát mimo nich, a že musí ostať nezávislý; zdôrazňuje, že orgán by mal kontrolovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

17.  zdôrazňuje, že orgán by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe svojho mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán prostredníctvom spoločného výboru užšie koordinovať svoje činnosti s ostatnými ESA;

18.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu je nepružný, zaťažujúci a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby, ak sa to potvrdí v jej posúdení, do roku 2017 navrhla systém financovania orgánu, ktorý je založený výlučne na zavedení poplatkov pre účastníkov trhu alebo ktorý kombinuje poplatky účastníkov trhu so základným financovaním z osobitného rozpočtového riadka vo všeobecnom rozpočte EÚ;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie