Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2090(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0068/2015

Predkladané texty :

A8-0068/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.39
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0148

Prijaté texty
PDF 357kWORD 92k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 k účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

1.  konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť je prílohou správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (2014/2090(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0068/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2013 sumu 16 308 171,83  EUR, čo predstavuje zníženie o 0,05 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu centra na rok 2013 dosiahol sumu 15 550 000 EUR, čo predstavuje zníženie o 0,01 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2011 a označené ako „riešené“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“ a ďalšia ako „riešená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o štyri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2012, v nadväznosti na pripomienky za predchádzajúci rok bolo prijaté jedno nápravné opatrenie, čo viedlo k tomu, že táto pripomienka je v správe Dvora audítorov označená ako „ukončená“, pričom zostávajúce tri pripomienky sú označené ako „riešené“;

2.  berie na vedomie, že podľa údajov centra:

   a) centrum vykonalo viacero postupov a opatrení na zabezpečenie primeraných predbežných a následných overovaní a kontrol nákladov spojených s grantmi na podporu spolupráce v rámci siete Reitox; konštatuje, že opatrenia zahŕňajú podrobné predbežné kontroly, písomné inštrukcie adresované národným kontaktným miestam siete Reitox, špecifické informačné semináre o relevantných témach, ročnú analýzu finančných výkazov každého národného kontaktného miesta a následné overovania na mieste;
   b) centrum preskúmalo svoje pravidlá, ktoré vymedzujú požiadavky na ex post postupy, s cieľom priamo prepojiť následné overovanie a výsledkami posudzovania rizika; poznamenáva, že ostatné posudzovanie rizika v roku 2014 potvrdilo existenciu určitých stredne vysokých až vysokých rizík odôvodňujúcich následné overovanie, ktoré majú väčšinou technickú povahu a súvisia so zabezpečením v oblasti informačných technológií a konfiguráciou softvéru;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že centrum začalo postup verejného obstarávania na prenájom kancelárskeho zariadenia na obdobie štyroch rokov a že v priebehu tohto obstarávania sa technické požiadavky podstatne zmenili; vyjadruje znepokojenie nad tým, že technické požiadavky boli opäť upravené pre podpísanie zmluvy v súlade s možnosťou oznámenou v uverejnených špecifikáciách, čo viedlo k poklesu hodnoty zmluvy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že informácie uverejnené o cenovej štruktúre zmluvy neboli dostatočne jasné a to viedlo ku chybnému výkladu jedným uchádzačom, ktorý mal preto menšiu šancu získať zákazku;

4.  so znepokojením konštatuje, že hodnotiace kritériá uvedeného obstarávania neboli dostatočne konkrétne, aby zabezpečili úplnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi; poznamenáva, že uvedené nedostatky ovplyvnili efektívnosť a účinnosť tohto postupu verejného obstarávania a vytvorili riziko obmedzovania hospodárskej súťaže;

5.  berie na vedomie, že podľa údajov centra bolo príslušné vyhlásenie verejného obstarávania uverejnené prostredníctvom Informačného systému pre európske verejné obstarávanie, ktorý stanovuje určité obmedzenia, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa môžu uverejniť; ďalej berie na vedomie, že vo vzťahu ku všetkým uchádzačom sa uplatnil rovnaký prístup a boli hodnotení rovnako v súlade so stanovenými a uverejnenými kritériami a metódami na vyhodnotenie ponúk; vyzýva centrum, aby napriek tomu zlepšilo svoje postupy verejného obstarávania a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o prijatých opatreniach;

Rozpočet a finančné hospodárenie

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,73 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,71 %, čo predstavuje mierne zníženie o 0,1 % v porovnaní s rokom 2012; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov vysoká celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje včasné prijatie záväzkov;

7.  berie na vedomie, že centrum zlepšilo efektívnosť svojich platobných postupov; konštatuje najmä skutočnosť, že platby sa úspešne vykonávali v priemere 16 dní pred príslušným termínom;

Záväzky a prenosy

8.  berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; berie na vedomie, že centrum dodržiava zásadu ročnej platnosti rozpočtu a jeho včasného plnenia;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  berie na vedomie oznámenie centra, že preskúmalo svoju politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v zmysle usmernení Komisie; konštatuje, že preskúmanú politiku schválila správna rada centra na svojej schôdzi, ktorá sa konala 4. a 5. decembra 2014; očakáva uverejnenie vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, vyššieho manažmentu a riaditeľa;

Vnútorný audit

10.  berie na vedomie oznámenie centra, že útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) poslalo aktuálne informácie o vykonávaní svojho trojročného strategického plánu auditu na obdobie rokov 2013 – 2015; ďalej konštatuje, že v roku 2013 IAS uskutočnil v centre audit rozpočtovania a monitorovania, z ktorého vyplynuli tri veľmi dôležité odporúčania; z informácií centra zisťuje, že dve odporúčania boli vykonané, jedno z nich IAS považuje za uzavreté, zatiaľ čo v prípade druhého sa čaká na preskúmanie a odporúčanie zo strany IAS, aby mohlo byť uzavreté; ďalej konštatuje, že vykonávanie jedného odporúčania je v pokročilej fáze;

11.  berie na vedomie, že IAS overil vykonávanie svojich skorších odporúčaní a uzatvoril štyri zostávajúce veľmi dôležité odporúčania týkajúce sa auditov pred rokom 2013; uznáva, že ku dňu 31. decembra 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom;

Ďalšie pripomienky

12.  berie na vedomie oznámenie centra, že zmluva na predaj nepoužívanej bývalej budovy Palacete Mascarenhas bola podpísaná v januári 2015;

13.  berie na vedomie, že budova Cais do Sodre Relogio zostáva väčšinou nevyužitá, pretože do fázy konkrétnych návrhov dospelo iba málo vyjadrení záujmu o prenájom; berie na vedomie, že v súčasnosti pokračujú rokovania o krátkodobom prenájme, pričom ponúkané nájomné je značne nižšie ako náklady na prenájom, ktoré platí centrum, a že centrum rokuje s majiteľom budovy o možnom znížení nájomného, aby čo najviac neutralizovalo náklady na prenájom; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o budúcom vývoji, keď bude k dispozícii viac informácií;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie