Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2105(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0088/2015

Predkladané texty :

A8-0088/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.40
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0149

Prijaté texty
PDF 354kWORD 89k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0088/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. Júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0088/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 210.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (2014/2105(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8‑0088/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 57 819 864 EUR, čo predstavuje nárast o 4,88 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2013 tvoril sumu 53 789 658 EUR, čo predstavuje nárast o 2,65 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúca“ alebo „nevyriešená“, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a ďalšia ako „prebiehajúca“; okrem toho poznamenáva, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a daná pripomienka je v súčasnosti označená ako „dokončená“ a z ostatných dvoch pripomienok je jedna v súčasnosti označená ako „prebiehajúca“ a ďalšia ako „nevzťahuje sa“;

2.  berie na vedomie informáciu agentúry, že prostredníctvom preskúmania interných administratívnych nákladov sa niektoré procesy týkajúce sa ľudských zdrojov zautomatizovali a finančné monitorovanie a podávanie správ sa zjednodušilo použitím automatizovaných nástrojov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,07 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 88,73 %;

Záväzky a prenosy

4.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov a výročnej správy agentúry o činnosti neboli zistené žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013;

Presuny

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov a výročnej správy agentúry o činnosti zostali úroveň a charakter presunov v roku 2013 v rámci obmedzení stanovených v rozpočtových pravidlách agentúry;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

7.  berie na vedomie informáciu agentúry, že jej správna rada na svojom zasadnutí 13. a 14. novembra 2013 prijala rozhodnutie týkajúce sa jej rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa vyžaduje, aby všetci jej členovia alebo náhradníci na začiatku každého funkčného obdobia predložili vyhlásenia o záväzku a dôvernosti;

8.  berie na vedomie, že agentúra sa snažila vyhnúť prípadným situáciám konfliktov záujmov zavedením školenia o otázkach etiky a integrity, ktoré sa organizuje v rámci agentúry a je povinné pre všetkých zamestnancov;

9.  berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2013 jej správna rada prijala politiku týkajúcu sa konfliktu záujmov, ktorá sa zameriava na identifikáciu rizík, ktoré ohrozujú integritu jej členov, a na zvyšovanie ich informovanosti o výskyte takýchto konfliktov; berie na vedomie, že táto politika vychádza z osobitnej správy Dvora audítorov s názvom Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ;

10.  vyzýva agentúru, aby v záujme ďalšieho posilnenia transparentnosti verejne sprístupnila na svojej internetovej stránke vyhlásenia o záujmoch a životopisy výkonného riaditeľa, vedúcich oddelení a členov správnej rady;

Vnútorný audit

11.  berie na vedomie, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit s cieľom zhodnotiť situáciu a poskytnúť nezávislú záruku, pokiaľ ide o primerané a účinné uplatňovanie systému vnútornej kontroly súvisiaceho s námornými podpornými službami; berie na vedomie, že po tomto audite boli identifikované viaceré oblasti s priestorom na zlepšenie a bolo vydaných päť odporúčaní označených ako „dôležité“; konštatuje, že agentúra vypracovala akčný plán na realizáciu týchto piatich odporúčaní a že IAS považoval navrhované opatrenia za primerané s cieľom zmierniť zistené riziká;

12.  berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal administratívnu previerku s cieľom sledovať vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní a usúdil, že všetky jeho odporúčania klasifikované ako „kritické“ alebo „veľmi dôležité“ boli uzavreté;

13.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry v roku 2013 vykonalo audit v jej zariadení pre kontinuitu činnosti v Porte; poukazuje na to, že oddelenie vnútorného auditu skonštatovalo, že zavedené fyzické a environmentálne kontroly poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o ochranu zariadení a údajov agentúry; ďalej konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu na základe tohto auditu vydalo niekoľko odporúčaní, ktoré agentúra vzala do úvahy, a že agentúra predložila akčný plán zameraný na zmiernenie zistených nedostatkov;

14.  konštatuje, že k 31. decembru 2013 agentúra uzavrela 31 z celkovo 36 odporúčaní, ktoré IAS, oddelenie vnútorného auditu a Dvor audítorov vydali počas posledných dvoch rokov;

o
o   o

15.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie