Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2110(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0089/2015

Predložena besedila :

A8-0089/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.41
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0150

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 (2014/2110(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(6), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0089/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 217.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 217.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(6) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(7) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(8) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 (2014/2110(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(6), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0089/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 217.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 217.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 77, 13.3.2004, str. 1.
(6) UL L 165, 18.6.2013, str. 41.
(7) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(8) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 (2014/2110(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0089/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 9 670 185 EUR, kar je 18,53 % več kot leta 2012;

B.  ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun agencije znašal 9 030 000 EUR, kar je 10,69 % več kot v letu 2012;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

D.  ker je glavna naloga agencije na podlagi nacionalnih prizadevanj in prizadevanj Unije krepiti sposobnost Unije za preprečevanje problemov varnosti omrežij in informacij ter odzivanje nanje;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011, ki je bila v poročilu za leto 2012 označena kot „se izvaja“, sprejet popravljalni ukrep in je ta pripomba zdaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2012 označena z „zaključeno“; poleg tega ugotavlja, da je pripomba iz poročila Računskega sodišča za leto v 2012 v poročilu za leto 2013 označena kot „se izvaja“;

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   informacije o vplivu svojih dejavnosti na državljane Unije širi prek spletnega mesta, in sicer z vsakoletno objavo strateških dokumentov, tudi letnega poročila, in prek novih komunikacijskih kanalov, na primer družbenih medijev;
   je leta 2013 opravila celovit popis inventarja; ugotavlja, da so bili rezultati tega popisa navedeni v zaključnem računu za leto 2013 in da je Računsko sodišče ustrezno pripombo označilo kot „se izvaja”, saj v času revizije še zmeraj ni bil opravljen postopek ukinitve tajnosti za predmete, ki so bili vzeti iz uporabe;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 94,41 %, stopnja izvrševanja plačil pa 86,46 %; poudarja, da je Komisija novembra 2013 odobrila dodatna sredstva za financiranje nove pisarne agencije v Atenah; ugotavlja, da v zvezi s tem skupni znesek 500 000 EUR ni bil prevzet ob koncu leta, pač pa je bil v skladu z odločitvijo upravnega odbora prenesen v naslednje leto;

4.  potrjuje, da je bilo operativno osebje agencije leta 2013 preseljeno v Atene, medtem ko je upravno osebje ostalo v Heraklionu; se strinja z mnenjem Računskega sodišča, da bi bilo mogoče zmanjšati upravne stroške, če bi bilo vse osebje agencije centralizirano na eni lokaciji, in spodbuja agencijo, naj pripravi strategijo, ki bo to vprašanje uspešno rešila;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v naslednje leto, znašal 1 200 000 EUR, kar je 13,5 % vseh proračunskih sredstev; je zaskrbljen, ker je bilo pri tem 800 000 EUR prenesenih iz naslova II, kar je 59 % vseh sredstev za ta naslov; je seznanjen s tem, da je bilo 500 000 EUR, navedenih v odstavku 3, in dodatnih 300 000 EUR prenesenih za financiranje pohištva in omrežne opreme za novo pisarno v Atenah, kar pojasnjuje visoko stopnjo prenosa za naslov II;

Prerazporeditve

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila agencije in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

8.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  priznava, da je upravni odbor agencije oktobra 2013 odobril in podpisal sklep o praktičnih podrobnostih za uporabo pravil o preglednosti in zaupnosti;

10.  je seznanjen s trditvami agencije, da so bili življenjepisi in izjave o interesih izvršnega direktorja, direktorjev in vodij oddelkov v celoti objavljeni na spletnem mestu agencije, kot je zahteval organ za podelitev razrešnice glede razrešnice za agencijo za leto 2012;

Pripombe o notranjih kontrolah

11.  je seznanjen s trditvami agencije, da je koordinator notranje kontrole septembra 2013 v celoti opravljal svoje naloge in je prednostno obravnaval začetek izvajanja in posledično zaključitev več priporočil službe Komisije za notranjo revizijo;

Notranja revizija

12.  je seznanjen s tem, da je služba za notranjo revizijo leta 2012 ocenila tveganje, da bi določila prednostne naloge na področju revizije v naslednjih treh letih; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo 3. decembra 2012 predložila končni strateški revizijski načrt agencije za obdobje 2013–2015;

13.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 pregledala dokumentacijo v zvezi z vodenjem projektov v sklopu dejavnosti in na podlagi tega podala pet priporočil; ugotavlja, da se štiri od teh priporočil že izvajajo, peto pa bo pregledala služba za notranjo revizijo;

14.  ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo odprtih kritičnih priporočil iz prejšnjih poročil službe za notranjo revizijo; prav tako ugotavlja, da se je edino zelo pomembno priporočilo, ki je bilo ob koncu leta še odprto, začelo izvajati in je čakalo na pregled službe za notranjo revizijo; poudarja, da se to priporočilo nanaša na uporabo naknadnih kontrol; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice, ko bo služba za notranjo revizijo potrdila naknadne kontrole;

Druge pripombe

15.  potrjuje, da najemnino za pisarno v Atenah v skladu s pogodbo o najemu med grškimi organi, agencijo in lastnikom plačujejo grški organi; je zaskrbljen, ker organi redno zamujajo s plačilom najemnine tudi po več mesecev, kar za agencijo pomeni tveganje za neprekinjenost poslovanja in finančno tveganje; je seznanjen s tem, da je agencija začela o tem vprašanju razpravljati z zainteresiranimi stranmi; je prav tako seznanjen s tem, da je lastnik doslej sprejemal zamude, nastale zaradi postopkov grške vlade, ne da bi agenciji zaračunal zamudne obresti; poziva agencijo, naj si še naprej prizadeva zmanjšati tveganja, ki jih prinaša takšno stanje, in organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ni odgovorila na vprašanje o stroškovni učinkovitosti in o okolju prijaznem delovnemu prostoru; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o obstoječih ukrepih;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo