Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2111(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.42
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0151

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 107k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2111(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (5), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 232.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 232.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2111(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (5), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 232.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 232.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2111(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 25 858 799 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,23% σε σύγκριση με το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012 επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» ή «Εκκρεμεί», ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013 μία παρατήρηση χαρακτηρίζεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» και δύο με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»· σημειώνει, επιπλέον, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν επίσης διορθωτικά μέτρα και δύο παρατηρήσεις επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» και μία με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»·

2.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι:

   κατάρτισε, σε συμφωνία με την Επιτροπή, τροποποίηση των «κανόνων εφαρμογής σχετικά με την απασχόληση και την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων», προκειμένου να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος των υφιστάμενων κανόνων στις δραστηριότητες του Οργανισμού, να ενισχυθεί η ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων του επιχειρησιακού προσωπικού, καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχής της δραστηριότητας και απώλειας γνώσεων λόγω υψηλού ποσοστού εναλλαγής προσωπικού·
   αποφάσισε να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των οριζόντιων υπηρεσιών και συστημάτων ΤΠ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού· σημειώνει εν προκειμένω ότι δημιουργήθηκε χώρος εφεδρικού διακομιστή στις εγκαταστάσεις του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο· σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού εγκρίθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του και ότι η διαδικασία αποκατάστασης μετά από καταστροφή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και ότι σχεδιάζεται να δοκιμαστεί τον Ιούνιο του 2015·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,87% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,12%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει με λύπη, βάσει των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2013 ήταν 2 398 742 EUR, ενώ οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2014 ανήλθαν σε 2 221 816 EUR· παρατηρεί ότι η μείωση του μεταφερόμενου συσσωρευμένου ποσού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στην υποεκτίμηση/υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών δαπανών του 2013· υπενθυμίζει στον Οργανισμό την υποχρέωσή του να σέβεται την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2013 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις διαδικασίες προσλήψεων, ειδικά για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για να εγγυάται διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει συνέχιση των δραστηριοτήτων και θα αποτρέπει την απώλεια γνώσης και πείρας·

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την ακρίβεια και την τεκμηρίωση των πληροφοριών· εκφράζει έντονη ανησυχία για την πολιτική διαχείρισης προσωπικού που εφαρμόζει ο Οργανισμός, δεδομένου ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει προσωπικό επιχειρησιακών καθηκόντων του στη διάρκεια της περιόδου 2013-2015, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρησιακές δραστηριότητές του· προτρέπει τον Οργανισμό να αναπτύξει μια συνεκτική, διαφανή και αντικειμενική πολιτική σε σχέση με τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού του·

8.  γνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, οι έκτακτοι υπάλληλοι μπορούν να προσλαμβάνονται για μέγιστο διάστημα πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για μέγιστο διάστημα τριών ετών, εάν η επέκταση αυτή πραγματοποιηθεί κατά τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του Οργανισμού· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιούσε την οκταετία ως πάγια πρακτική μέχρι το 2013·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2013 ο Οργανισμός επαναπροσέλαβε για μία ακόμη οκταετία τέσσερις έκτακτους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις με τον Οργανισμό είχαν λήξει το 2013, μετά την παρέλευση του μέγιστου διαστήματος οκτώ ετών, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τον ιδρυτικό κανονισμό του· σημειώνει ότι η πρόταση αναθεώρησης του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, περιλαμβάνει παρόμοιες διατάξεις· θεωρεί απαράδεκτη την παραβίαση από τον Οργανισμό των ίδιων των κανόνων του και τον καλεί να σέβεται τις διαδικασίες προσλήψεών του·

10.  εκφράζει έντονη ανησυχία διότι ο Οργανισμός δεν εξασφαλίζει αντικειμενικά κριτήρια, πλήρη διαφάνεια και ίση μεταχείριση στις διαδικασίες προσλήψεων που εφαρμόζει· καλεί τον Οργανισμό να ορίσει διεξοδικές, αντικειμενικές και διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους των εξετάσεων, όπως τον βαθμό που απαιτείται για την επιτυχία στις συνεντεύξεις, αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή υποψηφίων που βρίσκονται σε καταλόγους επιτυχόντων, το είδος και τον αριθμό των προφορικών και γραπτών ερωτήσεων σε διαγωνισμούς κ.λπ.· καλεί τον Οργανισμό να διατυπώνει αυτές τις εγγυήσεις στις ανακοινώσεις για την πλήρωση κάθε κενής θέσης, από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 και μετά· καλεί ακόμη τον Οργανισμό να εγκρίνει μια διαδικασία προσφυγών για υποψηφίους που κρίνονται μη επιλέξιμοι για εργασία στον Οργανισμό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  εκφράζει βαθιά απογοήτευση για τον γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έχει ακόμη εγκρίνει μια σαφή, ολοκληρωμένη και αντικειμενική πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, παρά τις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής και τις ειδικές συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αλλεπάλληλα έτη·

12.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι προτίθεται να εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική του σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και να δημοσιοποιήσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου εντός του 2015· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μόλις εγκρίνει τη νέα πολιτική και δημοσιοποιηθούν τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων·

Εσωτερικός έλεγχος

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση 81/2013 του Οργανισμού, της 20ής Μαρτίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του προτύπου εσωτερικού ελέγχου της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου καταργήθηκε και η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής ανέλαβε ρόλο παρόχου της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ο Οργανισμός θέσπισε θέση συντονιστή εσωτερικού ελέγχου (ICC)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία πρόσληψης για τη θέση του ICC διήρκεσε πολύ και ότι τον Ιανουάριο του 2014 ο υποψήφιος που επελέγη δεν είχε ακόμη αρχίσει να εργάζεται στον Οργανισμό· γνωρίζει ότι η θέση αυτή καλύφθηκε τελικά το 2014·

14.  γνωρίζει ότι, τον Νοέμβριο του 2013, η IAS διενήργησε έλεγχο παρακολούθησης όσον αφορά τρεις προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες·

15.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι για τους παρακάτω ελέγχους εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2013 συστάσεις της IAS:

   «Διαχείριση ανθρώπινων πόρων (2009)» - μία «πολύ σημαντική» σύσταση,
   «Σχεδιασμός και κατάρτιση του προϋπολογισμού (2010)» - τρεις «σημαντικές» συστάσεις,
   «Ειδική διαχείριση για τη διαλειτουργικότητα (2011)» - δύο «σημαντικές» συστάσεις,
   «Συστατικά στοιχεία της αξιοπιστίας (2012)» - δύο «πολύ σημαντικές» συστάσεις, τέσσερις «σημαντικές» συστάσεις και μία «ευκταία» σύσταση·

16.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού ότι, εκτός από μία «πολύ σημαντική» σύσταση που προέκυψε από τον έλεγχο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο του οργανισμού, όλες οι υπόλοιπες συστάσεις έκλεισαν εντός του 2014· καλεί τον Οργανισμό να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να κλείσει και η σύσταση που απομένει·

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεση ελέγχου για το 2012, αναφέρει πως ο Οργανισμός δεν συμμορφώνεται προς το ισχύον πρότυπο εσωτερικού ελέγχου του όσον αφορά την αδιάλειπτη λειτουργία και ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας ΤΠ και αποκατάστασης των ΤΠ μετά από καταστροφή· γνωρίζει ότι ο Οργανισμός αποφάσισε να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των οριζόντιων υπηρεσιών και συστημάτων ΤΠ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που θα εφαρμόσει·

Επιδόσεις

18.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στους πολίτες της Ένωσης και στον σιδηροδρομικό κλάδο παρέχεται μέσω διαφόρων συμμετοχών και παρουσιάσεων σε εκθέσεις και συναφείς εκδηλώσεις του κλάδου, καθώς και μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων, παρουσιάσεων και άλλων εκδηλώσεων στα κράτη μέλη· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Οργανισμού μέσω της δημοσιοποίησης εγγράφων, όπως ετήσιες εκθέσεις ή ενημερωτικά δελτία·

Δύο τοποθεσίες

19.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί δύο τοποθεσίες (Λιλ και Βαλενσιέν) για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Οργανισμό· γνωρίζει ότι ο Οργανισμός καταβάλλει προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της απόφασης σχετικά με την έδρα του·

20.  ζητεί να οριστεί μία ενιαία έδρα για τον Οργανισμό, σε τοποθεσία εύκολα προσβάσιμη με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, προκειμένου να εξοικονομούνται οι περιορισμένοι πόροι του και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του·

Λοιπές παρατηρήσεις

21.  θεωρεί ότι, εάν εκχωρηθούν στον Οργανισμό νέες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της διεύρυνσης των καθηκόντων του ως οργανισμού πιστοποίησης του σιδηροδρομικού υλικού, θα πρέπει μέρος της χρηματοδότησης του Οργανισμού να προέρχεται από τέλη και χρεώσεις που θα επιβάλλονται στη σιδηροδρομική βιομηχανία και τα οποία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ανάλογα προς τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Οργανισμός και δεν θα πρέπει να συνιστούν δυσανάλογο έξοδο για τον τομέα των σιδηροδρόμων·

o
o   o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου