Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2111(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2015

Predložena besedila :

A8-0078/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.42
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0151

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 93k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 (2014/2111(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji)(5), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 232.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 232.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 (2014/2111(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (Uredba o Agenciji)(5), zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske železniške agencije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 232.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 232.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 (2014/2111(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropske železniške agencije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2013 znašal 25 858 799 EUR, kar je 0,23 % več kot leta 2012, ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi z tremi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene kot „se izvaja“ oziroma „neizveden“, sprejeti popravljalni ukrepi, zato je sedaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2013 ena označena kot „zaključen“, drugi dve pa kot „se izvaja“; ugotavlja tudi, da so bili za tri pripombe iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 prav tako sprejeti popravljalni ukrepi in da sta dve pripombi zdaj označeni kot „zaključen“, ena pa kot „se izvaja“;

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   je s soglasjem Komisije spremenila izvedbena pravila o uporabi in zaposlovanju pogodbenih uslužbencev, da bi zmanjšala negativni vpliv takrat veljavnih pravil na dejavnosti agencije ter povečala prilagodljivost glede trajanja pogodb operativnih uslužbencev, pa tudi zmanjšala tveganje prekinitev poslovanja ali izgube znanja zaradi obdobij višje fluktuacije zaposlenih;
   je sklenila uvesti ustrezne ukrepe za neprekinjeno delovanje storitev in sistemov IT, pomembnih za poslovanje agencije; v zvezi s tem ugotavlja, da je bila v prostorih Prevajalskega centra za organe Evropske unije v Luxembourgu pripravljena soba z nadomestnim strežnikom; ugotavlja tudi, da je izvršni direktor sprejel načrt neprekinjenega poslovanja in da se postopek ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči pripravlja in se bo predvidoma začel preizkušati junija 2015;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 97,87 %, stopnja izvrševanja plačil pa 88,12 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  na podlagi zaključnega računa agencije z obžalovanjem ugotavlja, da je raven odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v leto 2013, znašala 2 398 742 EUR, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v leto 2014, pa so znašala 2 221 816 EUR; ugotavlja, da se je obračunan znesek, prenesen v naslednje leto, v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal zaradi prenizko/previsoko ocenjenih odhodkov iz proračuna za leto 2013; opominja agencijo, da je obvezana spoštovati proračunsko načelo enoletnosti;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  spodbuja agencijo, naj še izpopolni postopke zaposlovanja, zlasti zunanjih strokovnjakov, da bo zagotovila preglednost in enako obravnavo prosilcev, hkrati pa nemoteno poslovala in preprečila izgubo znanja in izkušenj;

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi postopkom javnih naročil agencije koristilo izboljšanje natančnosti in dokumentiranja informacij; izraža veliko zaskrbljenost zaradi kadrovske politike agencije, saj bo morala v obdobju 2013–2015 nadomestiti polovico svojih operativnih delavcev, kar bi lahko povzročilo velike motnje v njenih operativnih dejavnostih; agencijo poziva, naj oblikuje jasno, pregledno in objektivno politiko, kako ravnati ob izteku pogodb začasno zaposlenih delavcev;

8.  potrjuje, da je mogoče v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije začasne uslužbence zaposliti za največ petletno obdobje, njihovo pogodbo pa podaljšati za največ tri leta, če do podaljšanja pride v prvih desetih letih delovanja agencije; potrjuje, da je agencija kot standardno prakso do leta 2013 uporabljala osemletno obdobje;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija leta 2013 v nasprotju z ustanovitveno uredbo za nadaljnja štiri leta ponovno zaposlila štiri začasne uslužbence, katerih pogodbe pri agenciji so se po najdaljšem mogočem osemletnem obdobju iztekle leta 2013; ugotavlja, da predlog spremenjene uredbe o ustanovitvi agencije, ki ga Parlament in Svet še nista sprejela, vključuje podobne določbe; meni, da je nesprejemljivo, da je agencija kršila lastne zakone in pravila, ter jo poziva, naj spoštuje svoje postopke zaposlovanja;

10.  je zelo zaskrbljen, ker agencija v postopkih zaposlovanja ne zagotavlja nepristranskih meril, popolne preglednosti in enakopravne obravnave; poziva jo, naj sprejme celovite, objektivne in pregledne smernice za pogoje preizkusa, na primer opredeli potrebno število točk za intervju, nepristranska merila za izbiro kandidatov, ki bodo uvrščeni na rezervni seznam, vrsto in število ustnih in pisnih vprašanj na preizkusu itd.; poziva jo tudi, naj te podrobnosti do septembra 2015 navede v obvestilih o vseh prostih delovnih mestih; prav tako jo poziva, naj uvede pritožbeni postopek za kandidate, za katere je bilo ugotovljeno, da niso primerni za zaposlitev v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  je globoko razočaran, da agencija še vedno ni sprejela jasne, celovite in objektivne politike za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, čeprav organ za podelitev razrešnice in Računsko sodišče to priporočata že več let;

12.  je seznanjen s trditvami agencije, da namerava v letu 2015 sprejeti spremenjeno politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov ter začeti objavljati življenjepise in izjave o interesih članov upravljalnega odbora; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice, ko bo sprejela novo politiko ter objavila življenjepise in izjave o interesih;

Notranja revizija

13.  ugotavlja, da je agencija s sklepom 81/2013 z dne 20. marca 2013 o spremembi standardov notranje kontrole pri notranji reviziji ukinila oddelek za notranjo revizijo in to nalogo predala službi Komisije za notranjo revizijo; ugotavlja, da je agencija z istim sklepom vzpostavila mesto koordinatorja notranje kontrole; obžaluje, da je bil postopek zaposlovanja za delovno mesto koordinatorja notranje kontrole dolgotrajen in da do januarja 2014 izbrani kandidat še ni začel delati v agenciji; potrjuje, da je bilo mesto končno zapolnjeno v letu 2014;

14.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo novembra 2013 opravila naknadno revizijo v zvezi s tremi predhodnimi revizijami;

15.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo pri naslednjih revizijah podala priporočila, ki se 31. decembra 2013 še niso izvajala:

   „Upravljanje človeških virov (2009)” – eno zelo pomembno priporočilo,
   „Načrtovanje in priprava proračuna (2010)” – tri pomembna priporočila,
   „Strokovno upravljanje v interoperabilnosti (2011)” – dve pomembni priporočili,
   „Sestavni elementi izjave o zanesljivosti (2012)” – dve zelo pomembni priporočili, štiri pomembna priporočila in eno zaželeno priporočilo;

16.  je seznanjen s trditvami agencije, da je v letu 2014 z izjemo enega zelo pomembnega priporočila v okviru revizije o upravljanju človeških virov v agenciji začela izvajati vsa priporočila; poziva agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bo uresničila še zadnje priporočilo;

17.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu o reviziji za leto 2012 navaja, da agencija ne upošteva svojih standardov za notranjo kontrolo v zvezi z neprekinjenim poslovanjem in da ne obstajajo odobreni načrti neprekinjenega poslovanja in sanacije po nesreči v zvezi z IT; je seznanjen, da je agencija sklenila izvesti ustrezne ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja za storitve IT in sisteme, ki so horizontalni glede na njeno dejavnost; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvedenih ukrepih;

Uspešnost

18.  je seznanjen s trditvami, da agencija zagotavlja razpoložljivost informacij o vplivu svojih dejavnosti na državljane Unije in železniški sektor z udejstvovanjem in predstavitvami na evropskih železniških razstavah in sejmih, pa tudi z organizacijo delavnic, predstavitev in drugih dogodkov v državah članicah; prav tako ugotavlja, da so informacije na voljo tudi na spletnem mestu agencije, kjer objavlja dokumente, kot so letna poročila in glasila;

Dve lokaciji

19.  obžaluje dejstvo, da uporaba dveh lokacij (Lille in Valenciennes) za opravljanje dejavnosti pomeni dodatne stroške za agencijo; je seznanjen s tem, da si agencija prizadeva zmanjšati negativen vpliv sklepa o sedežu agencije;

20.  poziva k enotnemu sedežu agencije v kraju, ki bo zlahka dostopen z javnimi prevoznimi sredstvi, da se privarčuje že tako omejena sredstva in poveča učinkovitost agencije;

Druge pripombe

21.  meni, da bi se morala agencija v primeru, da bo dobila nove pristojnosti za izdajanje dovoljenj za železniški material, delno financirati s pristojbinami in dajatvami železniške industrije, ki pa bi morale v vsakem primeru biti sorazmerne s stroški agencije in ne bi smele predstavljati nesorazmernih stroškov za industrijo;

o
o   o

22.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo