Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2122(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0087/2015

Predložena besedila :

A8-0087/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.43
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0152

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 93k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 (2014/2122(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(5), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0087/2015),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 247.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 247.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 (2014/2122(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(5), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0087/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 247.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 247.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 (2014/2122(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0087/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je proračun organa v proračunskem letu 2013 znašal 28 188 749 EUR, kar je 39,01 % več kot leta 2012, zaradi dodatnih nalog, ki so bile zaupane organu;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s šestimi pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki so bile v poročilu iz leta 2012 označene s „se izvaja“ oziroma „neizveden“, sprejeti popravljalni ukrepi, od katerih sta zdaj v poročilu Računskega sodišča dve označeni z „zaključen“, tri s „se izvaja“, eden pa z „ni relevantno“; ugotavlja tudi, da so bili za sedem pripomb iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeti popravljalni ukrepi in da sta dve sedaj označeni z „zaključen“, tri s „se izvaja“, dve pa z „ni relevantno“;

2.  je seznanjen s trditvami organa, da:

   je vključil načrtovanje osebja in proračuna v svoje letno načrtovanje dela, da bi upošteval prednostne naloge celotne organizacije ter bi razporedil osebje med različne naloge, kjer je to mogoče;
   so bili njegovi postopki zaposlovanja spremenjeni, da bi se vključilo več kontrol, kot so predhodni pregledi, jasnejši modeli in pregledani mehanizmi za ocenjevanje kandidatov, ter da je bil v skladu s poročilom Računskega sodišča popravljalni ukrep glede priporočila Računskega sodišča o tej zadevi zaključen;
   njegova komunikacija o delu in dejavnostih, naslovljena na državljane Unije, poteka z objavljanjem in širjenjem informacij prek nekaterih kanalov, ki med drugim vključujejo njegovo javno spletno mesto in različne vrste dokumentov o različnih vsebinah;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 93,18 %, stopnja izvrševanja plačil pa 72,54 %;

4.  ugotavlja, da je za zagotavljanje pravočasnega upoštevanja popravljalnih ukrepov, povezanih z izvrševanjem proračuna, organ uporabil različne metode, kot je mesečno poročanje izvršni direktorici in četrtletno poročanje upravnemu odboru; ugotavlja, da je to vodilo k višji stopnji izvrševanja proračuna v primerjavi s prejšnjim letom;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da so bile obveznosti prevzete hitreje, saj se je v primerjavi s prejšnjim letom skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, povečala; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, še vedno visoka, saj znaša 58 % za naslov III, kar kaže na 6-odstotno povečanje;

6.  ugotavlja, da je visoka stopnja prenosov predvsem posledica storitev IT, za katere je bila pogodba sklenjena ob koncu leta, storitev, ki so bile izvedene leta 2013, ampak niso bile plačane pred koncem leta, ter zamud pri javnih naročilih za IT in večletne narave nekaterih projektov IT; poziva organ, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o korakih, ki so bili storjeni za zmanjšanje stopnje prenosov na najmanjši možni znesek;

Prerazporeditve

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja prerazporeditev zelo visoka in predstavlja 18 % proračuna, kar znaša 5 100 000 EUR; obžaluje, da ta številka v primerjavi z letom 2012 kaže na povečanje, kar pomeni pogoste pomanjkljivosti pri načrtovanju proračuna; poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel za odpravo teh pomanjkljivosti;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  na podlagi izjav organa potrjuje, da so bili postopki javnih naročil centralizirani za vsa javna naročila nad 15 000 EUR, da bi izboljšali njihovo točnost, nadzor kakovosti in skladnost; ugotavlja, da se je mesečno poročanje izvršni direktorici o stanju načrta javnih naročil začelo leta 2013;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  je seznanjen z navedbami organa, da je še dodatno okrepil svoje smernice o etiki z razvojem politike o preprečevanju navzkrižij interesov, ki ne zadevajo osebja, ki upošteva smernice Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU ter se uporablja za člane odbora nadzornikov in člane upravnega odbora;

10.  ugotavlja, da politika organa o preprečevanju navzkrižja interesov vsebuje določbo, ki zadeva objavo izjave o interesih članov odbora nadzornikov in upravnega odbora; ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov odbora nadzornikov in upravnega odbora ter izjave o interesih izvršne direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva organ, naj nemudoma odpravi to pomanjkljivost in omogoči, da bodo ti dokumenti lahko dostopni na njegovem spletnem mestu;

Notranja revizija

11.  je seznanjen s trditvami organa, da je leta 2013 služba Komisije za notranjo revizijo opravila omejen pregled izvajanja standardov notranje kontrole po rezultatih ocene tveganja, ki je bila izvedena leta 2012, in po strateškem revizijskem načrtu organa za obdobje 2013–2015;

12.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v svoji reviziji standardov notranje kontrole iz leta 2013 izdala 14 priporočil za različna področja, od katerih je bilo eno označeno kot zelo pomembno, in je prišla do zaključka, da je bila večina od 15 pregledanih standardov notranje kontrole v celoti oziroma v veliki meri izvedena; ugotavlja, da je bila po ponovnem obisku službe Komisije za notranjo revizijo junija 2014 polovica priporočil izvedena, tudi tisto, ki je bilo označeno kot zelo pomembno;

Druge pripombe

13.  obžaluje, da so zamude pri plačilih predstavljale 27 % vseh plačil za prejeto blago in storitve, kar je povzročilo plačevanje obresti, ki so znašale 3 834 EUR, kot tudi plačila, ki so v povprečju zamujala 32 dni; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice posreduje podrobne informacije o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi z reševanjem tega vprašanja, in izboljša točnost plačilnih postopkov;

14.  ugotavlja, da je sedanja finančna ureditev organa toga, povzroča nepotrebno upravno breme in bi lahko ogrozila njegovo neodvisnost; poziva organ, naj v sodelovanju s Komisijo pregleda svojo sedanjo strukturo financiranja;

15.  ugotavlja, da je organ po razpravah z državo gostiteljico začel pošiljati zahtevke za vračilo DDV v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije in direktivo Sveta o DDV(1); ugotavlja, da je bilo do konca leta 2013 povrnjenih le 39 % DDV, obračunanega za obdobje 2011–2013; poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih, sprejetih za vračanje zaračunanega DDV, kot tudi o predvidenem časovnem okviru, v katerem se lahko zaprosi za povračilo celotnega zneska;

16.  opozarja, da je bil Parlament ključni akter pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju organa leta 2011;

17.  je seznanjen z ugotovitvijo Komisije iz nedavnega poročila o delovanju evropskih nadzornih organov in evropskega sistema finančnega nadzora, da so ti kljub težavnim okoliščinam hitro vzpostavili dobro delujoče organizacije, ki so v splošnem zelo uspešno izvajale svoje raznolike naloge, hkrati pa se z omejenimi kadrovskimi viri soočale z vse večjimi zahtevami;

18.  poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na enotnem trgu bistvena za zagotavljanje bolje vključenih, učinkovitejših in varnejših finančnih trgov v Uniji, saj prispeva h gospodarskemu okrevanju, ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi, pa tudi k preprečevanju prihodnjih kriz v finančnem sektorju;

19.  ugotavlja, da je sistem ESFS še vedno v fazi vzpostavljanja, in poudarja, da naloge, ki so bile organu že zaupane, in tudi prihodnje naloge, predvidene v sklopu potekajočega zakonodajnega dela, zahtevajo primerno raven osebja in proračunskih sredstev, da se omogoči visokokakovosten nadzor; poudarja, da je treba potrebo po združevanju dodatnih nalog in dodatnih sredstev vedno obravnavati zelo pozorno; vendar poudarja, da si je treba pred vsakim morebitnim povečanjem sredstev in/ali vzporedno z njim prizadevati za ustrezno racionalizacijo, kjer je to mogoče; opozarja, da ima organ pomembno vlogo pri usklajevanju in da mora tesno sodelovati z nacionalnimi nadzornimi organi, da uresniči svoje poslanstvo;

20.  poudarja, da so viri organa omejeni, zato se mora držati nalog, ki sta mu jih naložila Parlament in Svet; poudarja, da mora organ te naloge izvajati brez omejitev, pri tem pa ne sme širiti svojega mandata in mora ostati neodvisen; poudarja, da mora organ preveriti, ali je morda treba oblikovati smernice in priporočila;

21.  poudarja, da mora organ v celoti uporabiti svoja pooblastila na področju varstva potrošnikov, ki so mu podeljena v okviru mandata; poudarja, da mora na tem področju tesneje sodelovati z drugimi evropskimi nadzornimi organi prek skupnega odbora;

22.  poziva organ, naj zagotovi, da v prihodnje pred prevzemom proračunskih obveznosti ne bo sprejel nobenih pravnih zavez;

o
o   o

23.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(2) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
(2) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo