Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2104(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0090/2015

Předložené texty :

A8-0090/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0153

Přijaté texty
PDF 490kWORD 87k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno nadaci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

1.  uděluje ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno nadaci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0090/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) konečný rozpočet nadace na rozpočtový rok 2013 činil 20 143 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zvýšení o 0,01 %, vzhledem k tomu, že celý rozpočet nadace je financován z rozpočtu Unie,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  vítá skutečnost, že v roce 2013 byla s orgány italského regionu Piemont uzavřena dohoda o prostorách nadace, která zajišťuje pokračování činnosti nadace v období 2013–2015; z informací poskytnutých nadací vyplývá, že byla zahájena jednání s novou vládou regionu Piemont, ve kterém má nadace sídlo, o prodloužení provozní smlouvy na prostory nadace od roku 2015;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 byla míra plnění rozpočtu dosahující 99,78 % a že míra plnění prostředků na platby činila 95,72 %;

3.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora měla ke konci roku 2013 nadace 7,5 milionu EUR na účtech u jediné banky s nízkým ratingem (F3, BBB); bere na vědomí, že podle informací poskytnutých nadací je vysoký zůstatek na bankovním účtu na konci roku důsledkem první splátky dotace za rok 2014, která byla uvolněna s předstihem, a připsání finančních prostředků na nové projekty GEMM a FRAME; bere na vědomí záměr nadace účastnit se společného zadávacího řízení v oblasti bankovních služeb, které iniciovala Komise; zastává názor, že v případě, že řízení nebude úspěšné, měla by nadace podniknout veškeré nutné kroky k zajištění zůstatku na bankovním účtu; vyzývá nadaci, aby posoudila, zda není třeba, aby přezkoumala svou politiku správy pokladny, a aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích výše uvedeného zadávacího řízení;

Závazky a přenosy

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nebyly vzneseny žádné připomínky týkající se závazků a přenosů za rozpočtový rok 2013, a oceňuje nadaci za její dobré rozpočtové plánování;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení nadace v rozpočtovém roce 2013;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

6.  z informací poskytnutých nadací vyplývá, že nadace přijala a zveřejnila pokyny pro prevenci a řešení střetů zájmů; bere na vědomí plán nadace zveřejnit na svých internetových stránkách životopisy a prohlášení o finančních zájmech členů správní rady, ředitelky a členů vrcholného managementu a vyzývá nadaci, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto kroku, jakmile bude dokončen;

Interní audit

7.  bere na vědomí, že podle informací poskytnutých nadací provedl útvar interního auditu Komise (IAS) v roce 2013 audit koncepce a efektivního uplatňování systému vnitřní kontroly vytvořeného vedením nadace, pokud jde o správu portfolia odborníků a služební cesty; konstatuje, že tento audit konkrétně posuzoval, zda systém vnitřní kontroly uplatňovaný při terénní práci poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o soulad s příslušnými předpisy, a také efektivnost a účinnost procesů správy portfolia odborníků a služebních cest, jak je uvedeno v rozsahu auditu;

8.  bere na vědomí, že na základě výsledků tohoto auditu se IAS domnívá, že systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu, s výjimkou formálního jmenování výběrové komise, a prohlášení o tom, že nedochází ke střetu zájmů, a o důvěrnosti;

9.  bere na vědomí informaci nadace, že v návaznosti na tento audit připravila akční plán, který byl předložen IAS; bere na vědomí, že IAS pokládá tento plán za adekvátní jako základ pro efektivní uskutečnění a sledování doporučení auditu IAS;

10.  od nadace se dozvídá, že k 1. září 2014 IAS formálně uzavřel všech 14 doporučení, která vyplynula z auditu IAS z roku 2011 týkajícího se komunikace;

Výkon

11.  od nadace se dozvídá, že v souladu s její komunikační politikou je široká veřejnost klíčovým cílem jejích komunikačních činností; zjišťuje, že první rovina informací na internetových stránkách nadace je zaměřena na občany, kteří mají o činnost nadace zájem, a obsahuje obecné informace a seznamuje s konkrétními činnostmi a výsledky; konstatuje, že nadace používá i další komunikační kanály, jako jsou tradiční sdělovací prostředky a sociální sítě;

Další poznámky

12.  bere na vědomí, že nadace trvale přispívá ke zlepšování rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích; vítá kromě toho výsledky, kterých nadace v roce 2013 dosáhla v rámci svého střednědobého výhledu na období 2010–2013, což znamená, že úspěšně plní čtyřletý plán;

13.  konstatuje, že rok 2013 byl posledním rokem střednědobého výhledu na období 2010–2013 a oceňuje nadaci za 99% míru splnění cílů stanovených ve čtyřech jejích pracovních programech;

14.  oceňuje pokrok při vytváření reformy vycházející z praktických zjištění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím tzv. postupu z Turína a další specifické analýzy politiky; tato reforma našla odezvu v partnerských zemích a vedla ke změnám jejich vnitrostátní politiky a pomáhá rovněž zajistit budoucí udržitelnost.

o
o   o

15.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění