Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2104(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0090/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0090/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.44
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0153

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 75k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2104(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä säätiön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(5) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0090/2015),

1.  myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2104(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä säätiön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(5) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0090/2015),

1.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2104(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0090/2015),

A.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 20 143 500 euroa, mikä merkitsee 0,01 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna; toteaa, että säätiön koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2013 tehtiin Italian Piemonten alueen viranomaisten kanssa säätiön toimitiloja koskeva sopimus, jolla varmistetaan säätiön toiminnan jatkuminen vuosina 2013–2015; panee säätiön antamista tiedoista merkille, että säätiön toimipaikan sijaintialueen Piemonten uuden hallituksen kanssa käynnistettiin neuvottelut sen tiloja koskevan palvelusopimuksen uusimiseksi vuodesta 2015 alkaen;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,78 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 95,72 prosenttia;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2013 lopussa säätiöllä oli tileillään 7 500 000 euroa yhdessä ainoassa pankissa, jonka luottoluokitus oli alhainen (F3, BBB); panee säätiön antamista tiedoista merkille, että syy korkeaan tilisaldoon vuoden lopussa oli se, että tilille oli maksettu etukäteen vuoden 2014 ensimmäinen tukierä ja varoja GEMM- ja FRAME- hankkeita varten; ottaa huomioon säätiön aikomuksen osallistua komission järjestämään yhteiseen pankkipalvelujen hankintamenettelyyn; toteaa, että jos tämä menettely ei tuota tuloksia, säätiön olisi toteutettava tarvittavat toimet varallisuutensa turvaamiseksi; kehottaa säätiötä arvioimaan, olisiko sen tarkistettava käteisvarojen hoitoon sovellettavia menettelyjään, ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän hankintamenettelyn tuloksista;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei esitetty huomautuksia maksusitoumuksista eikä määrärahasiirroista varainhoitovuodelta 2013, ja antaa säätiölle tunnustusta talousarvion hyvästä suunnittelusta;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta säätiön hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin varainhoitovuodelta 2013;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

6.  panee säätiön antamista tiedoista merkille, että se on hyväksynyt ja julkaissut eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat suuntaviivat; panee merkille säätiön suunnitelman julkistaa verkkosivustollaan hallintoneuvostonsa, johtajansa ja johtavien virkamiestensä ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ja kehottaa säätiötä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimen tuloksista heti, kun se on saatettu päätökseen;

Sisäinen tarkastus

7.  panee säätiön antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2013 tarkastuksen, joka koski säätiön hallinnon perustaman sisäisen valvonnan järjestelmän suunnittelua ja vaikuttavaa käyttöä (sisäisen valvonnan standardit) asiantuntijahallinnoinnin ja virkamatkojen osalta; toteaa, että kyseisen työn yhteydessä arvioitiin erityisesti sitä, auttoivatko sisäisen valvonnan standardit, sellaisina kuin ne oli tarkastuksen ajankohtana pantu täytäntöön, saamaan kohtuullisen varmuuden sovellettavien sääntöjen ja säännösten noudattamisesta sekä asiantuntijahallinnointiin ja virkamatkoihin liittyvien prosessien vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta määritetyn tarkastusalueen puitteissa;

8.  ottaa huomioon, että kyseisen tarkastuksen tulosten perusteella IAS katsoi sisäisen valvonnan standardien antavan kohtuullisen varmuuden lukuun ottamatta valintalautakunnan muodollista nimittämistä, eturistiriidattomuutta koskevia ilmoituksia ja luottamuksellisuutta;

9.  panee säätiön antamista tiedoista merkille, että se laati tarkastuksen jälkeen toimintasuunnitelman, joka toimitettiin IAS:lle; toteaa, että IAS piti suunnitelmaa asianmukaisena ja katsoi, että sitä voitiin käyttää IAS:n tarkastustensa perusteella antamien suositusten vaikuttavan täytäntöönpanon ja seurannan perustana;

10.  panee säätiön antamista tiedoista merkille, että IAS päätti 1. syyskuuta 2014 virallisesti kaikki 14 suositusta, jotka olivat peräisin sen vuonna 2011 suorittamasta tiedotusta koskevasta tarkastuksesta;

Toiminnan tuloksellisuus

11.  panee säätiön antamista tiedoista merkille, että sen viestintää koskevien toimintaperiaatteiden mukaan suuri yleisö on sen viestintätoiminnan keskeinen kohderyhmä; toteaa, että säätiön verkkosivustolla olevat ensimmäisen tason tiedot on tarkoitettu asiasta kiinnostuneille kansalaisille ja sisältävät yleisluonteista tietoa sekä konkreettisia toimia ja tuloksia; panee merkille, että säätiö käyttää muitakin viestintäkanavia, kuten perinteisiä tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa;

Muita huomautuksia

12.  panee merkille, että säätiö on jatkanut osallistumistaan inhimillisen pääoman kehittämiseen kumppanimaissa; panee lisäksi tyytyväisenä merkille säätiön keskipitkän aikavälin 2010–2013 näkymiin liittyvät, vuonna 2013 saavutetut tulokset, jotka ovat osoitus nelivuotissuunnitelman menestyksekkäästä toteutuksesta;

13.  panee merkille, että vuosi 2013 oli keskipitkän aikavälin 2010–2013 näkymien viimeinen vuosi, ja onnittelee säätiötä siitä, että se on saavuttanut 99 prosenttia sen neljässä työohjelmassa esitetyistä tavoitteista;

14.  panee tyytyväisenä merkille edistyksen, jota on saatu aikaan näyttöön perustuvassa eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen uudistamisessa Torinon prosessin kumppanimaille siirtyneiden muiden erityispolitiikkojen analyysien avulla, mikä puolestaan johtaa kansallisen politiikan kehittymiseen siihen suuntaan, että se edistää kestävyyttä tulevaisuudessa;

o
o   o

15.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus