Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2104(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0090/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0090/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.44
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0153

Pieņemtie teksti
PDF 496kWORD 88k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0090/2015),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 260. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 260. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(5), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0090/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Izglītības fonda galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 260. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 260. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0090/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 143 500, t. i., par 0,01 % mazāks nekā 2012. gadā; tā kā Fonda budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzinīgi vērtē to, ka ar Pjemontas reģiona (Itālija) iestādēm 2013. gadā tika noslēgts līgums par Fonda telpām, ar kuru tiek nodrošināta fonda darbības turpināšana 2013.–2015. gadā; pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka ar Pjemontas reģiona, kurā atrodas Fonda mītne, jauno vadību tika sāktas sarunas par pakalpojumu līguma attiecībā uz ēkām atjaunošanu no 2015. gada;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,78 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 95,72 %;

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka 2013. gada beigās Fonda kontos vienā vienīgā bankā ar zemu kredītreitingu (F3, BBB) atradās EUR 7 500 000; pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka lielā bankas bilance gada beigās ir radusies tādēļ, ka 2014. gada subsīdijas pirmā daļa tika izmaksāta avansā, kā arī tika saņemti līdzekļi jaunajiem GEMM un FRAME projektiem; ņem vērā to, ka Fonds ir paredzējis piedalīties Komisijas sāktajā kopējā iepirkuma procedūrā banku pakalpojumu jomā; uzskata — ja šī procedūra netiks īstenota sekmīgi, Fondam būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu savu aktīvu drošību; aicina Fondu novērtēt, vai ir nepieciešama tā finanšu līdzekļu pārvaldības politikas pārskatīšana, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs iepirkuma procedūras rezultātiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka tajā nav iekļauti komentāri par 2013. finanšu gada saistībām un pārnestajām apropriācijām, un izsaka Fondam atzinību par labo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka nedz atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi nav devuši iemeslu komentāriem par Fonda iepirkuma procedūrām 2013. gadā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

6.  konstatē, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju tas ir pieņēmis un publicējis pamatnostādnes par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; pieņem zināšanai Fonda plānus publicēt savā tīmekļa vietnē valdes locekļu, direktora un augstākā līmeņa vadītāju CV un interešu deklarācijas un aicina Fondu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šī pasākuma rezultātiem, tiklīdz tas tiks īstenots;

Iekšējā revīzija

7.  pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis revīziju par tās iekšējās kontroles sistēmas (ICS) struktūru un piemērošanas efektivitāti, ko vadība izveidojusi ekspertu pārvaldības un komandējumu jomā; norāda, ka saskaņā ar revīzijas tvērumu tādējādi īpaši tika novērtēts tas, vai ICS tādā īstenošanas stadijā, kādā tā bija revīzijas uz vietas veikšanas laikā, sniedz pienācīgu pārliecību par atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kā arī par ekspertu pārvaldības un komandējumu jomā izmantoto procesu efektivitāti un lietderību;

8.  pieņem zināšanai, ka, pamatojoties uz šīs revīzijas rezultātiem, IAS uzskata, ka ICS sniedz pamatotu pārliecību, izņemot tādos jautājumos kā atlases komitejas oficiāla iecelšana, kā arī deklarācijas par interešu konfliktu neesamību un deklarācijas par konfidencialitāti;

9.  norāda, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju tas pēc minētās revīzijas ir sagatavojis rīcības plānu un iesniedzis to IAS; pieņem zināšanai, ka IAS uzskata šo plānu par piemērotu pamatu IAS revīzijas ieteikumu efektīvai īstenošanai un veikto pasākumu pēcpārbaudei;

10.  pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka kopš 2014. gada 1. septembra IAS ir oficiāli pabeidzis visu to 14 ieteikumu izpildi, ko IAS sniedza 2011. gada komunikācijas revīzijā;

Darbības rādītāji

11.  pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka saskaņā ar tā komunikācijas politiku komunikācijas pasākumu galvenā mērķgrupa ir sabiedrība kopumā; norāda, ka Fonda tīmekļa vietnē publicētās informācijas pirmais līmenis ir orientēts uz ieinteresētiem pilsoņiem un sniedz gan vispārīgu informāciju, gan informāciju par konkrētiem pasākumiem un rezultātiem; norāda, ka Fonds izmanto arī citus saziņas kanālus, piemēram, tradicionālos plašsaziņas līdzekļus un sociālos plašsaziņas līdzekļus;

Citi komentāri

12.  norāda uz to, ka Fondam joprojām ir svarīga loma cilvēkkapitāla attīstības veicināšanā partnervalstīs; turklāt atzinīgi vērtē 2013. gadā sasniegtos rezultātus saistībā ar Fonda vidēja termiņa plānu 2010.–2013. gadam, kas atspoguļo četru gadu plāna sekmīgo īstenošanu;

13.  norāda, ka 2013. gads bija pēdējais gads vidēja termiņa plānā 2010.–2013. gadam, un pauž atzinību Fondam par to, ka tas ir 99 % apmērā izpildījis tā četrās darba programmās noteiktos mērķus;

14.  atzinīgi vērtē progresu, kas panākts uz faktiem balstītas profesionālās izglītības un apmācības reformas īstenošanā, izmantojot Turīnas procesu un citus īpašus politikas analīzes procesus, kurus pārņēma partnervalstis, tā rezultātā veidojot tādu valsts politiku, kura palīdz nodrošināt turpmāku ilgtspējību;

o
o   o

15.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums