Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2104(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2015

Predkladané texty :

A8-0090/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.44
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0153

Prijaté texty
PDF 356kWORD 87k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(5), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(5), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (2014/2104(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0090/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2013 sumu 20 143 500 EUR, čo je zvýšenie o 0,01 % v porovnaní s rokom 2012; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  víta skutočnosť, že v roku 2013 sa dosiahla dohoda s orgánmi talianskeho regiónu Piemont o priestoroch nadácie, čo zabezpečuje kontinuitu aktivít nadácie na obdobie rokov 2013 až 2015; na základe informácií nadácie berie na vedomie, že sa začali rokovania s novou vládou regiónu Piemont, v ktorom sa nachádza sídlo nadácie, o predĺžení zmluvy o službách týkajúcich sa prevádzky jej priestorov od roku 2015;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,78 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 95,72 %;

3.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že na konci roka 2013 mala nadácia na účtoch 7 500 000 EUR v jedinej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB); na základe informácií nadácie berie na vedomie, že vysoký zostatok na bankovom účte ku koncu roka vznikol v dôsledku prvej splátky dotácie za rok 2014 uhradenej vopred a finančných prostriedkov získaných na nové projekty GEMM a FRAME; berie na vedomie zámer nadácie zúčastniť sa na spoločnom postupe obstarávania bankových služieb, ktorý iniciovala Komisia; domnieva sa, že v prípade zlyhania tohto postupu by nadácia mala prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich aktív; vyzýva nadáciu, aby posúdila, či je potrebná revízia jej politiky správy pokladnice, a aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tohto postupu obstarávania;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že neboli vznesené žiadne pripomienky týkajúce sa záväzkov a prenosov za rozpočtový rok 2013, a vyjadruje nadácii uznanie za jej dobré rozpočtové plánovanie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  na základe správy Dvora audítorov získal istotu o tom, že za rozpočtový rok 2013 neboli v súvislosti s vybranými transakciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania nadácie;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

6.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že nadácia prijala a zverejnila usmernenia k predchádzaniu konfliktom záujmov a ich riadeniu; berie na vedomie plán nadácie zverejniť na svojej webovej stránke životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov svojej správnej rady, riaditeľa a vyšších riadiacich pracovníkov a vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch tohto opatrenia hneď po jeho dokončení;

Vnútorný audit

7.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil audit návrhu a účinného uplatňovania systému vnútornej kontroly, ktorý zriadilo vedenie v súvislosti so správou portfólií odborníkov a služobnými cestami; konštatuje, že v rámci tejto činnosti sa posudzovalo najmä to, či systém vnútornej kontroly, uplatňovaný v čase kontroly na mieste, poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o dodržiavanie platných pravidiel a právnych predpisov, ako aj účinnosť a efektívnosť postupov týkajúcich sa správy portfólií odborníkov a služobných ciest, ako je uvedené v rozsahu auditu;

8.  berie na vedomie, že na základe výsledkov auditu sa IAS domnieva, že systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, okrem formálneho vymenovania výberovej komisie a vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmu a o dôvernosti;

9.  na základe informácií nadácie konštatuje, že na základe auditu nadácia vypracovala akčný plán, ktorý bol predložený útvaru IAS; berie na vedomie, že IAS ho považuje za primeraný na to, aby mohol slúžiť ako základ účinného vykonávania odporúčaní auditu útvaru IAS a súvisiacich následných krokov;

10.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že 1. septembra 2014 útvar IAS formálne uzavrel všetkých 14 odporúčaní z auditu, ktorý IAS uskutočnil v oblasti komunikácie v roku 2011;

Výkonnosť

11.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že v duchu jej komunikačnej stratégie je hlavnou cieľovou skupinou jej komunikačných činností široká verejnosť; konštatuje, že prvá informačná úroveň webovej stránky nadácie je určená občanom, ktorí sa zaujímajú o činnosť nadácie, a sú na nej uvedené všeobecné informácie, konkrétne činnosti a výsledky; berie na vedomie to, že nadácia využíva aj iné komunikačné kanály, napríklad tradičné či sociálne médiá;

Ďalšie pripomienky

12.  uznáva trvalý prínos nadácie k zlepšovaniu rozvoja ľudského kapitálu v partnerských krajinách; ďalej víta výsledky dosiahnuté v roku 2013 v súvislosti so strednodobým výhľadom nadácie na obdobie 2010 – 2013, ktoré odrážajú úspešné vykonanie plánu na štyri roky;

13.  konštatuje, že rok 2013 bol posledným rokom v rámci strednodobého výhľadu na obdobie 2010 – 2013, a vyjadruje nadácii uznanie za jej 99 % úspešnosť pri dosahovaní cieľov, ktoré stanovila vo svojich štyroch pracovných programoch;

14.  oceňuje pokrok dosiahnutý v rozvoji reformy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch prostredníctvom turínskeho procesu a iných osobitných analýz politík, ktoré prevzali partnerské krajiny, čo vedie k rozvoju vnútroštátnej politiky, ktorý pomáha zabezpečiť budúcu udržateľnosť;

o
o   o

15.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie