Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2104(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0090/2015

Ingivna texter :

A8-0090/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.44
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0153

Antagna texter
PDF 177kWORD 75k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja stiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(5), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0090/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja stiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(5), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0090/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 260.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 260.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 (2014/2104(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0090/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) uppgick stiftelsens slutliga budget för budgetåret 2013 till 20 143 500 EUR, vilket utgör en minskning med 0,01 % jämfört med 2012. Stiftelsens budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stiftelsens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet välkomnar att en överenskommelse om stiftelsens lokaler ingicks med myndigheterna för Piemonte-regionen i Italien under 2013, vilket garanterar att stiftelsens verksamhet kan fortsätta under perioden 2013–2015. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från stiftelsen att man har inlett förhandlingar med de nya myndigheterna i Piemonte-regionen, där stiftelsen har sitt säte, avseende en förnyelse av tjänstekontraktet för stiftelsens lokaler från och med 2015.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,78 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 95,72 %.

3.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att stiftelsen, vid utgången av 2013 hade 7 500 000 EUR på konton i en enda bank med ett lågt kreditbetyg (F3, BBB). Parlamentet noterar utifrån uppgifter från stiftelsen att det faktum att banktillgodohavandet i slutet av året var så högt beror på den första delbetalningen av det bidrag för 2014 som betalades i förskott och på medel som mottagits för de nya projekten Gemm och Frame. Parlamentet noterar vidare stiftelsens avsikt att delta i ett gemensamt upphandlingsförfarande för banktjänster som kommissionen ska inleda. Parlamentet anser att stiftelsen, om detta upphandlingsförfarande misslyckas, borde vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för sina tillgångar. Parlamentet uppmanar stiftelsen att bedöma om stiftelsens likviditetsförvaltning behöver ses över och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av detta upphandlingsförfarande.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av revisionsrättens rapport att inga kommentarer gjorts avseende åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår för budgetåret 2013 och berömmer stiftelsen för dess goda budgetplanering.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet noterar på grundval av revisionsrättens rapport att varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra revisionsresultat har lett till några kommentarer om stiftelsens upphandlingsförfaranden för budgetåret 2013.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

6.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från stiftelsen att den har antagit och offentliggjort riktlinjerna för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet noterar stiftelsens planer på att offentliggöra styrelseledamöternas, direktörens och högsta ledningens meritförteckningar och intresseförklaringar på sin webbplats och uppmanar stiftelsen att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet så fort detta har genomförts.

Internrevision

7.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från stiftelsen att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) under 2013 granskade utformningen och den effektiva tillämpningen av det interna kontrollsystemet, som inrättats av ledningen med avseende på expertförvaltning och tjänsteresor. Parlamentet noterar att denna granskning främst avsåg huruvida normerna för internkontroll, som genomfördes vid tidpunkten för fältarbetet, ger rimlig säkerhet om att de tillämpliga reglerna och bestämmelserna efterlevs, samt om att processerna för expertförvaltning och tjänsteresor är ändamålsenliga och effektiva, enligt vad som föreskrivs i revisionens inriktning och omfattning.

8.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt från resultatet av denna granskning att IAS anser att normerna för internkontroll ger rimliga garantier, med undantag för den formella utnämningen av urvalspanelen, liksom förklaringarna om frånvaron av intressekonflikter och om sekretess.

9.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från stiftelsen att stiftelsen efter denna revision tog fram en handlingsplan som överlämnats till IAS. Parlamentet noterar att IAS anser att den är lämplig som utgångspunkt för ett effektivt genomförande och uppföljning av granskningsrekommendationerna från IAS.

10.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från stiftelsen att IAS sedan den 1 september 2014 formellt har genomfört alla 14 rekommendationer om kommunikation från sin revision för 2011.

Resultat

11.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från stiftelsen att allmänheten, i enlighet med stiftelsens kommunikationspolitik, är en nyckelmålgrupp för dess kommunikationsverksamhet. Parlamentet noterar att de första uppgifter som tillhandahålls på stiftelsens webbplats riktar sig till intresserade medborgare och innehåller allmän information, konkret verksamhet och resultat. Parlamentet konstaterar att stiftelsen använder andra kommunikationskanaler såsom traditionella medier och sociala medier.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet betonar stiftelsens fortsatta bidrag till utvecklingen av humankapitalet i partnerländerna. Parlamentet välkomnar även det resultat som uppnåtts 2013 inom ramen för stiftelsens plan på medellång sikt för 2010–2013, vilket avspeglar den fyraåriga planens framgångsrika genomförande.

13.  Europaparlamentet konstaterar att 2013 var det sista året för planen på medellång sikt för 2010–2013, och uttrycker sin uppskattning när det gäller stiftelsens genomförandenivå på 99 % avseende de mål som fastställs i dess fyra arbetsprogram.

14.  Europaparlamentet uppskattar de framsteg som gjorts genom Turinprocessen och andra specifika politiska analyser i utvecklingen av en evidensbaserad reform av yrkesutbildningen, som även tillämpas i partnerländerna och som leder till utveckling av den nationella politiken vilket bidrar till att garantera den framtida varaktigheten.

o
o   o

15.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande