Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2128(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2015

Predkladané texty :

A8-0099/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.45
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0154

Prijaté texty
PDF 359kWORD 95k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

1.  konštatuje, že konečná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 326.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0099/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2013 sumu 61 345 072 EUR; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže základným poslaním agentúry je plnenie úloh operačného riadenia týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac;

1.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že hoci agentúra začala vykonávať svoju činnosť v decembri 2012, Komisia jej udelila finančnú autonómiu len 22. mája 2013, a tak auditované obdobie za rozpočtový rok 2013 trvá od 22. mája 2013 do 31. decembra 2013; ďalej konštatuje, že 2013 bol prvým rokom, keď Dvor audítorov uskutočnil audit finančných výkazov agentúry;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.  so znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov zdôrazňuje otázky týkajúce sa ocenenia systémov SIS II, VIS a Eurodac v účtoch agentúry; ďalej konštatuje, že hoci toto ocenenie nebolo podstatne skreslené, Dvor audítorov považoval tieto otázky za zásadné a upriamil na ne pozornosť; konštatuje, že prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry a že systémy boli agentúre prevedené od Komisie v máji 2013 nevýmennou transakciou; ďalej konštatuje, že vzhľadom na absenciu spoľahlivých a úplných informácií, pokiaľ ide o celkové náklady na vývoj týchto systémov, bola hodnota systémov uvedená v účtovnej závierke agentúry ako ich čistá účtovná hodnota podľa účtov Komisie a aktualizovaná na konci roka; je znepokojený, že tieto hodnoty sa týkajú najmä hardvéru a štandardne dostupných softvérových komponentov a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(1) bola Komisia zodpovedná za založenie a počiatočné fungovanie agentúry, kým agentúre nebola udelená finančná nezávislosť; so znepokojením konštatuje, že oneskorenie pri dokončovaní účtovného systému agentúry ovplyvnilo plánovanie jej platieb a jej prípravu predbežnej účtovnej závierky;

4.  konštatuje, že Dvor audítorov nemohol vykonať podrobnejšiu analýzu podľa rozpočtových hláv, pretože rozpočet vykonáva Komisia;

5.  berie na vedomie z konečnej ročnej účtovnej závierky agentúry, že miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 96 % a platobných rozpočtových prostriedkov 67 %;

6.  konštatuje, že v súlade s nariadením (EÚ) č. 1077/2011 musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac prispievať do rozpočtu agentúry; ďalej konštatuje, že hoci krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru využívali v roku 2013 systémy spravované agentúrou, rokovania Komisie stále prebiehali; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o rokovania;

Záväzky a prenosy

7.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,95 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 28,94 %;

8.  konštatuje, že vysoká úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 pochádza najmä z prostriedkov v hlave II a III a je spôsobená tým, že agentúra má niekoľko viacročných zmlúv týkajúcich sa jej kľúčových činností;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že agentúra neodpovedala na dotazník orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúci sa otázok konfliktov záujmov; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o zavedených politikách týkajúcich sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; naliehavo vyzýva agentúru, aby do konca decembra 2015 uverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, členov správnej rady a národných expertov, ktorí zasadajú v poradných grémiách;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie, že projekt implementácie noriem vnútornej kontroly agentúry prebiehal na konci roka 2013 a že normy vnútornej kontroly boli schválené správnou radou v júni 2014;

12.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že agentúra nemá poistenie dlhodobého hmotného majetku, s výnimkou poistenia pred požiarom s viacerými rizikami, ktoré sa týka priestorov jej sídla v Tallinne; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch nápravných opatrení prijatých v tejto veci;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry začalo pôsobiť v októbri 2013;

14.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal predbežné hodnotenie rizika hlavných administratívnych procesov agentúry s cieľom pripraviť plány budúcich vnútorných auditov; konštatuje, že IAS identifikoval niekoľko oblastí potenciálneho vysokého rizika, ktoré boli zahrnuté do audítorských činností na rok 2014, a to vrátane kontinuity činností, verejného obstarávania, riadenia, správy zariadení a ďalších; berie na vedomie, že agentúra začala vykonávať opatrenia zamerané na zmiernenie zistených rizík;

Výkonnosť

15.  berie na vedomie, že sídlo agentúry je umiestnené v Tallinne (46 obsadených pracovných miest), pričom jej operačné činnosti sa vykonávajú v Štrasburgu (79 obsadených pracovných miest) a miestom zabezpečenia kontinuity činností je Sankt Johann im Pongau (Rakúsko); berie na vedomie názor Dvora audítorov, že účinnosť riadenia by sa zvýšila a administratívne náklady by sa znížili, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva preto Komisiu, aby do svojej hodnotiacej správy, ktorá sa má vypracovať v súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry, zahrnula výhody a nevýhody existencie troch rôznych pracovísk, a to najmä očakávané rozpočtové úspory, úvahy o praktickom usporiadaní a náklady v súvislosti s potenciálnou centralizáciou jej činností;

16.  berie na vedomie, že v čase auditu Dvora audítorov prebiehali rokovania medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom (Estónskom) s cieľom dosiahnuť dohodu o sídle, ktorá by objasnila podmienky budúcej činnosti agentúry a jej zamestnancov; vyzýva agentúru, aby do konca decembra 2015 informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o tieto rokovania, a aby čo najskôr uzavrela dohodu o sídle;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Pozri článok 32.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie