Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2117(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0119/2015

Indgivne tekster :

A8-0119/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.47
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0156

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 68k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8, stk. 9 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

1.  meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8, stk. 9 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 267.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0119/2015),

A.  der henviser til, at Euratoms Forsyningsagenturs ("agenturet") endelige budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 104 000 EUR, hvilket er det samme som i 2012;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på 2012-decharge

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår én bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i beretningen for 2012, og som nu er markeret som "afsluttet"; bemærker endvidere, at den bemærkning, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning fra 2012, nu er markeret som "ikke igangsat";

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

2.  bemærker, at ifølge agenturets noter i dets årsregnskab, blev samtlige lønninger og en del yderligere omkostninger til administrative tjenesteydelser afholdt direkte over Kommissionens budget; noterer sig, at lønningsomkostningerne er oplyst, men at der ikke gives nogen detaljer om omkostningerne til de administrative tjenesteydelser; er bekymret over, om denne situation gør det uklart, i hvilken grad agenturet er afhængigt af Kommissionen; understreger, at agenturet bør være finansielt uafhængigt som fastlagt i dets vedtægter;

3.  erfarer fra agenturet, at det vil forelægge dechargemyndigheden en mere detaljeret rapport om de behov, der dækkes direkte af Kommissionen;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 59,22 %;

Intern kontrol

5.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation vedrørende hovedelementerne i agenturets interne kontroller, f.eks. en strategi for risikostyring og kontrol, procedurer for overvågning af resultater, en vurdering af det interne kontrolsystems funktionsmåde og en kodeks af faglige standarder;

o
o   o

6.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse