Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2117(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0119/2015

Esitatud tekstid :

A8-0119/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.47
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0156

Vastuvõetud tekstid
PDF 163kWORD 68k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eriti selle lisa artikli 8 lõige 9,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eriti selle lisa artikli 8 lõiget 9,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

1.  märgib, et Euratomi Tarneagentuuri lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 267.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2117(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2015),

A.  arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur”) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2013. aasta lõplik eelarve 104 000 eurot, mis kujutab endast 2012. aastaga võrreldes sama summat;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab agentuuri raamatupidamise aastaaruande kohta koostatud kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2011. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli”, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse kommentaari seisuks on märgitud nüüd „lõpetatud”; märgib lisaks, et 2012. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kommentaari seisuks on nüüd märgitud „pooleli”;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

2.  märgib, et vastavalt agentuuri raamatupidamise aastaaruande lisadele maksti kõik palgad ja ka mõned täiendavad haldusteenuste kulud otse komisjoni eelarvest; märgib, et palgakulud on avalikustatud, kuid samas puuduvad täpsed andmed haldusteenuste kulude kohta; väljendab muret, et seetõttu jääb hägusaks, kui suurel määral agentuur komisjonist sõltub; rõhutab, et agentuur peaks olema majanduslikult sõltumatu, nagu on sätestatud tema põhikirjas;

3.  võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et ta esitab heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalikuma aruande oma vajadustest, mis kaetakse otse komisjoni poolt;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 95 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 59,22 %;

Sisekontrollimehhanismid

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuuri sisekontrollimehhanismide peamised elemendid on ebapiisavalt dokumenteeritud: see puudutab näiteks riskijuhtimist ja kontrollistrateegiat, tulemuslikkuse seire protseduure, sisekontrollisüsteemi toimimise hindamist ja kutsenorme;

o
o   o

6.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusalane teave