Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2117(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0119/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0119/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.47
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0156

Hyväksytyt tekstit
PDF 162kWORD 68k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

1.  myöntää Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan 9 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

1.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2015),

A.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 104 000 euroa, eli määrä oli sama kuin vuonna 2012;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen keskuksen tilinpäätöksestä antaman kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitetyn yhden huomautuksen osalta, joka vuoden 2012 kertomuksessa oli ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja se on nyt tilintarkastustuomioistuimen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitetty huomautus on nyt ”kesken”;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

2.  toteaa, että keskuksen tilinpäätöksen liitetietojen mukaan kaikki palkat ja jotkin hallinnollisista palveluista aiheutuneet lisäkulut maksettiin suoraan komission talousarviosta; panee merkille, että palkkakulut oli ilmoitettu, mutta hallinnollisten palveluiden kuluja ei eritelty tarkemmin; ilmaisee huolensa siitä, että tässä tilanteessa on vaikea hahmottaa, missä määrin keskus on riippuvainen komissiosta; korostaa, että keskuksen olisi oltava taloudellisesti itsenäinen sen perussäännön mukaisesti;

3.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että se aikoo antaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisemman kertomuksen komission suoraan kattamista tarpeista;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 59,22 prosenttia;

Sisäinen valvonta

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskuksen sisäisen valvonnan keskeisiä osatekijöitä ei ollut dokumentoitu riittävän kattavasti ja että tämä koski esimerkiksi riskinhallinta- ja valvontastrategiaa, tuloksellisuusseurannan menettelyjä, sisäisen valvonnan järjestelmän toiminnan arviointia ja johtosääntöä;

o
o   o

6.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus