Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2117(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0119/2015

Ingediende teksten :

A8-0119/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.47
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0156

Aangenomen teksten
PDF 167kWORD 70k
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2117(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 9 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0119/2015),

1.  verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2013;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 267.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 267.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


2.Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2117(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 9 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0119/2015),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 267.
(2) PB C 442 van 10.12.2014, blz. 267.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


3.Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2117(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0119/2015),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (hierna "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2013 volgens zijn financiële staten 104 000 EUR bedroeg, hetzelfde bedrag als in 2012;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in zijn verslag over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2012

1.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap op dat naar aanleiding van een in het verslag van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerking die in het verslag van 2012 als "loopt nog" aangemerkt was, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat de opmerking nu als "afgerond" aangemerkt is; merkt voorts op dat de in het verslag van de Rekenkamer van 2012 geformuleerde opmerking nu als "loopt nog" aangemerkt is;

Opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen

2.  neemt er nota van dat uit de toelichting bij de jaarrekening van het Agentschap blijkt dat alle salarissen en sommige bijkomende kosten voor administratieve diensten rechtstreeks uit de begroting van de Commissie zijn betaald; neemt er nota van dat de salariskosten wel worden meegedeeld, maar de kosten voor administratieve diensten worden niet gespecificeerd; vindt het verontrustend dat dit betekent dat niet duidelijk wordt in hoeverre het Agentschap afhankelijk is van de Commissie; benadrukt dat het Agentschap financiële autonomie moet krijgen zoals in de zijn statuten is bepaald;

3.  begrijpt dat het Agentschap de kwijtingsautoriteit een gedetailleerder verslag betreffende zijn rechtstreeks door de Commissie afgedekte behoeften zal doen toekomen;

Begrotings- en financieel beheer

4.  merkt op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 95 % en dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 59,22 % bedroeg;

Interne controles

5.  concludeert op basis van het verslag van de Rekenkamer dat de belangrijkste onderdelen van de interne controles van het Agentschap, zoals een risicobeheersings- en controlestrategie, prestatietoezichtprocedures, een beoordeling van de werking van de systemen voor interne controle en een beroepscode, onvoldoende gedocumenteerd zijn;

o
o   o

6.  verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 29 april 2015(1) over de prestaties en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130.

Juridische mededeling