Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2117(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0119/2015

Predkladané texty :

A8-0119/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.47
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0156

Prijaté texty
PDF 344kWORD 77k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2015),

1.  udeľuje absolutórium generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 ods. 9 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Zásobovacej agentúry Euratomu sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (2014/2117(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0119/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 104 000 EUR, čo je rovnaká suma ako v roku 2012;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky agentúry konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „ukončená“; okrem toho poznamenáva, že pripomienka uvedená v správe Dvora audítorov za rok 2012 je v súčasnosti označená ako „nevyriešená“;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.  berie na vedomie, že podľa poznámok k účtovnej závierke agentúry boli všetky mzdy a niektoré dodatočné náklady na administratívne služby uhradené priamo z rozpočtu Komisie; konštatuje, že náklady súvisiace so mzdami sú uvedené, zatiaľ čo o nákladoch na administratívne služby sa neuvádzajú žiadne podrobnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že táto situácia zastiera mieru, v ktorej agentúra závisí od Komisie; zdôrazňuje, že agentúra by mala mať finančnú autonómiu, ako sa uvádza v jej štatúte;

3.  berie na vedomie informáciu agentúry, že predloží orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobnejšiu správu o svojich potrebách krytých priamo Komisiou;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 95 % a mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov na úrovni 59,22 %;

Vnútorné kontroly

5.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nie sú dostatočne zdokumentované hlavné prvky vnútorných kontrol agentúry, ako je riadenie rizík a kontrolná stratégia, postupy na monitorovanie výkonnosti, hodnotenie fungovania systému vnútornej kontroly a kódex profesionálnych štandardov;

o
o   o

6.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie