Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2117(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0119/2015

Ingivna texter :

A8-0119/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.47
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0156

Antagna texter
PDF 167kWORD 68k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
P8_TA(2015)0156A8-0119/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8.9 i bilagan,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8.9 i bilagan,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 267.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 267.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 (2014/2117(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 104 000 EUR, vilket var samma belopp som 2012.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2013 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport om byråns årsredovisning att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och att kommentaren nu är markerad som ”har genomförts”. Parlamentet noterar dessutom att den kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 nu är markerad som ”ej genomförd”.

Kommentarer om räkenskapernas tillförlitlighet

2.  Europaparlamentet konstaterar att enligt noterna till byråns årsredovisning betalades alla löner och vissa kompletterande kostnader för administrativa tjänster direkt från kommissionens budget. Parlamentet noterar att lönekostnaderna redovisas, men att inga uppgifter lämnas om kostnaderna för de administrativa tjänsterna. Parlamentet är bekymrat över att det därmed inte framgår helt i vilken omfattning byrån är beroende av kommissionen. Parlamentet betonar att byrån i enlighet med sina stadgar ska vara ekonomiskt självbestämmande.

3.  Europaparlamentet erfar från byrån att den kommer att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en mer detaljerad rapport om de behov som täcks direkt av kommissionen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av åtagandebemyndigandena på 95 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 59,22 %.

Internkontroll

5.  Europaparlamentet konstaterar i revisionsrättens rapport att det inte finns tillräckligt med dokumentation om de viktigaste delarna i byråns internkontroller, som en riskhanterings- och kontrollstrategi, förfaranden för att bevaka resultat, en bedömning av hur internkontrollsystemet fungerar och regler för tjänsteutövning.

o
o   o

6.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande