Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2088(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2015

Predkladané texty :

A8-0092/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.48
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0157

Prijaté texty
PDF 359kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
P8_TA(2015)0157A8-0092/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 275.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4)Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (2014/2088(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2013 sumu 20 624 300 EUR, čo predstavuje pokles o 3,76 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že informácie o dosahu jej činnosti na občanov Únie sú uvedené na jej internetovej stránke, najmä v rámci každoročne zverejňovaných strategických dokumentov, napríklad výročnej správy o činnosti nadácie, ako aj mnohých dokumentov týkajúcich sa politiky Únie súvisiacich s oblasťou života a práce;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nadácia vykonala na konci roka 2013 a na začiatku roka 2014 komplexnú fyzickú inventúru a že v čase auditu, ktorý Dvor audítorov vykonal vo februári 2014, ešte nebola dokončená správa o fyzickej inventúre; so znepokojením konštatuje, že testy, ktoré vykonal Dvor audítorov, poukázali na skutočnosť, že nie všetok dlhodobý majetok bol označený čiarovým kódom a zaznamenaný do evidencie a účtov, určité zariadenie bolo zúčtované do nákladov namiesto toho, aby sa kapitalizovalo, a v prípade niektorých aktív sa nebolo možné dopátrať k správnemu počiatočnému dátumu pre výpočet odpisov;

3.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že správa o fyzickej inventúre bola dokončená a zverejnená až po konaní auditu Dvora audítorov a chyby týkajúce sa zaznamenania majetku a čiarových kódov boli odstránené; ďalej konštatuje, že nadácia už v súčasnosti zabezpečuje registráciu požadovanej dokumentácie, aby bolo možné získať správne informácie o počiatočnom dátume pre výpočet odpisov majetku;

4.  berie na vedomie informáciu nadácie, že k nedostatkom v oblasti evidencie a účtovania dlhodobého majetku došlo vo veľkej miere z dôvodu existencie prechodného obdobia, počas ktorého sa prechádzalo na nový systém účtovania majetku; konštatuje, že zistené nedostatky boli napravené tým, že bol v plnej miere zavedený nový systém a boli vykonané zmeny v interných pracovných postupoch;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

5.  na základe informácií nadácie konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,50 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 78,10 %;

Záväzky a prenosy

6.  so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, ktorá v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 35,60 % a v prípade hlavy III (prevádzkové výdavky) 48,60 %;

7.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že prenosy v súvislosti s hlavou II boli spôsobené najmä obstarávaním hardvéru a softvéru v oblasti IT a naliehavými a neočakávanými opravami a renovačnými prácami, ktoré boli naplánované na začiatok roka 2014 a v súvislosti s ktorými už boli vybratí dodávatelia, a že prenosy v súvislosti s hlavou III boli spôsobené najmä viacročnými projektmi, v rámci ktorých už boli vykonané určité činnosti, ako aj neplánovanými prenosmi, napríklad zvýšením rozpočtu na viaceré projekty, ktoré boli rozšírené a prehĺbené, prekladovými službami objednanými na konci roku a oneskoreným vystavením faktúr od dodávateľov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov nie sú v súvislosti s vybranými operáciami ani ďalšími zisteniami z auditu uvedené žiadne poznámky k postupom verejného obstarávania ani k postupom prijímania zamestnancov nadácie;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že v roku 2014 zaviedla nadácia politiku v oblasti konfliktu záujmov; víta skutočnosť, že vyhlásenia o záujmoch, ako aj životopisy riaditeľa a vyšších riadiacich pracovníkov boli zverejnené na internetovej stránke nadácie; poznamenáva, že napriek tomu, že nadácia požiadala o zverejnenie životopisov členov a náhradníkov správnej rady na svojej internetovej stránke, tieto životopisy stále nie sú zverejnené; vyzýva nadáciu, aby tento nedostatok urýchlene napravila;

Vnútorný audit

10.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit obojsmernej komunikácie medzi nadáciou a jej zákazníkmi a zainteresovanými stranami s cieľom zistiť, či sa jej ciele plnia účinne a efektívne; konštatuje, že na základe auditu sa zistilo, že systémy riadenia a kontroly nadácie fungujú účinne a efektívne; konštatuje, že IAS vydal v rámci auditu tri odporúčania pre nadáciu, pričom jedno z nich bolo označené ako „veľmi dôležité“;

11.  na základe informácií nadácie konštatuje, že všetky odporúčania, ktoré IAS vydal v roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch, boli vykonané a IAS ich uzavrel v januári 2014;

Ďalšie pripomienky

12.  so znepokojením berie na vedomie, že napriek tomu, že nadácia funguje od roku 1975, doposiaľ nebola medzi nadáciou a hostiteľským členským štátom podpísaná komplexná dohoda o sídle;

13.  na základe informácií nadácie berie na vedomie, že rokovania s hostiteľským štátom začali vo februári 2014; konštatuje, že návrh dohody, v ktorej bola vyriešená väčšina predchádzajúcich sporných otázok, bol predložený nadácii a s potešením očakáva záverečné kolo rokovaní a následné podpísanie dohody, čo by prispelo k posilneniu transparentnosti podmienok, za ktorých nadácia a jej zamestnanci vykonávajú činnosť; vyzýva nadáciu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledku týchto rokovaní;

14.  konštatuje, že rok 2013 bol prvým rokom štvorročného programu nadácie na roky 2013 – 2016; v tejto súvislosti oceňuje činnosti nadácie, výsledkom ktorých sú kvalitné, včasné a relevantné poznatky na podporu tvorby politík, ktoré využíva napríklad aj Medzinárodná organizácia práce; ďalej konštatuje zlepšenie väčšiny kľúčových ukazovateľov výkonnosti v porovnaní s rokom 2012;

15.  víta väčší príspevok nadácie k rozvoju politík, väčšie využívanie jej odborných znalostí v kľúčových dokumentoch politiky Únie a rastúce uznanie vedeckej hodnoty výskumnej činnosti nadácie;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie