Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2103(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2015

Predkladané texty :

A8-0091/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.49
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0158

Prijaté texty
PDF 357kWORD 94k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
P8_TA(2015)0158A8-0091/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

1.  udeľuje absolutórium administratívnemu riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, administratívnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 k účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

1.  konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Eurojustu je prílohou správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie administratívnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 282.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (2014/2103(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2015),

A.  keďže konečný rozpočet Eurojustu na rozpočtový rok 2013 podľa jeho finančných výkazov predstavoval sumu 33 828 256 EUR;

B.  keďže príspevok Únie do rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 dosiahol sumu 32 358 660 EUR, čo predstavuje zníženie o 1,85 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže Eurojust bol zriadený s cieľom posilniť boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti a s cieľom zlepšiť koordináciu cezhraničných vyšetrovaní a trestných stíhaní medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označené ako „riešené“ alebo „nevyriešené“ v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je v súčasnosti v správe Dvora audítorov za rok 2013 označená ako „ukončená“ a ďalšia ako „riešená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli tiež prijaté nápravné opatrenia a jedna pripomienka je teraz označená ako „ukončená“ a ďalšia ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že zaviedol viaceré opatrenia na zníženie automatických prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov vrátane novej prognostickej správy a povinných kurzov odbornej prípravy o výdavkovom cykle pre všetky subjekty zapojené do plnenia rozpočtu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov sa v rámci jednotlivých hláv pohybovala v rozmedzí od 99 % do 98 % celkových rozpočtových prostriedkov, čo znamená, že právne záväzky sa vykonali včas;

4.  berie na vedomie poznámky Dvora audítorov, v ktorých sú uvedené zlepšenia potrebné v oblasti plánovania a plnenia rozpočtu; zároveň upozorňuje, že časový plán pre žiadosti o úhradu nákladov spojených so spoločnými vyšetrovacími tímami, ktoré sú dotované z Eurojustu, vo väčšine prípadov bezprostredne závisí od investigatívnej povahy ich práce, ktorú často nemožno naplánovať vopred a ktorá sa v mnohých prípadoch môže predĺžiť až do konca roka;

5.  v tejto súvislosti však berie na vedomie dôvody, ktoré odhalil Dvor audítorov, a úsilie, ktoré v tomto ohľade už vyvinul Eurojust, aby uplatnil rady Dvora audítorov a znížil množstvo rozpočtových riadkov na rozpočtový rok 2014 o 26,4 %;

6.  vo všeobecnosti sa domnieva, že Eurojust by mal venovať väčšiu pozornosť zásade riadneho finančného hospodárenia, pokiaľ ide o rozpočtovú zásadu ročnej platnosti, a to z hľadiska zásad hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, pri vykonávaní svojich úloh;

Záväzky a prenosy

7.  so znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o hlavu III (operačné výdavky), miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov bola vysoká a dosiahla sumu 2 341 825 EUR alebo 32 %; berie na vedomie, že táto vysoká miera bola spôsobená najmä odovzdaním riadenia interného softvéru novému poskytovateľovi služieb na konci roka;

Presuny

8.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Eurojust v roku 2013 uskutočnil 49 rozpočtových presunov, ktoré sa týkali 101 rozpočtových riadkov, čo je dôkazom závažných nedostatkov v plánovaní a plnení rozpočtu a zlého riadenia; nabáda Eurojust, aby splnil cieľ znížiť počet rozpočtových riadkov a informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v tejto súvislosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že jeho postupy prijímania zamestnancov boli zmenené v nadväznosti na odporúčania Dvora audítorov; konštatuje, že postupy teraz zabezpečujú, že otázky na testy a pohovory budú pripravené pred preskúmaním prihlášok výberovou komisiou a že pomer dôležitosti medzi písomnými testami a pohovormi bude stanovený pred previerkou kandidátov;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

10.  berie na vedome pevný zámer Eurojustu preskúmať svoje opatrenia týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ;

11.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že proces preskúmania nebol ukončený a pochybuje o odhodlaní Eurojustu zaviesť dôraznú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; keďže nebola prijatá politika proti konfliktom záujmov, domnieva sa, že nie je v tejto oblasti možné dosiahnuť žiadne konkrétne výsledky;

12.  žiada Eurojust, aby urýchlene prijal revidované opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium a zverejnil konkrétne výsledky do konca októbra 2015;

13.  na základe informácií Eurojustu berie na vedomie, že životopisy členov jeho správnej rady a jeho administratívneho riaditeľa sú verejne dostupné na jeho webovej stránke; konštatuje, že súhlas so vzormi vyhlásenia o záujmoch ešte nebol správnou radou udelený a vyzýva na ich prijatie do konca júla 2015; vyzýva Eurojust, aby čo najskôr informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti a naliehavo vyzýva, aby zverejnil vyhlásenia o záujmoch svojich zamestnancov a expertov do konca októbra 2015;

14.  s poľutovaním konštatuje, že Eurojust neprijal žiadne adekvátne opatrenia s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a riadiť ich a zabezpečiť transparentnosť;

Vnútorný audit

15.  berie na vedomie, že v roku 2013 útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit v Eurojuste s cieľom poskytnúť opätovné uistenie, že jeho kontrolné systémy sú primerané na riadenie významných rizík;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že pri uvedenej analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; konštatuje, že Eurojust predložil akčný plán zameraný na riešenie týchto nedostatkov, ktorý sa považuje za primeraný a ktorý bude IAS sledovať počas najbližšieho hĺbkového hodnotenia rizika;

17.  berie na vedomie, že IAS v roku 2013 vykonal aj administratívnu previerku s cieľom sledovať vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní; konštatuje, že z dvoch odporúčaní označených ako "veľmi dôležité" sa plnenie jedného z nich v porovnaní s pôvodným plánom oneskorilo, zatiaľ čo ďalšie sa považovalo za ukončené, a že na konci roka nezostali nevyriešené žiadne kritické odporúčania;

Ďalšie pripomienky

18.  konštatuje, že v roku 2011 Dvor audítorov upozornil na záležitosť prekrývania zodpovednosti riaditeľa a kolégia Eurojustu; konštatuje, že táto záležitosť je stále otvorená a že kolégium neprijalo žiadne nápravné opatrenia zamerané na opätovné posúdenie vymedzenia príslušných úloh a zodpovednosti s cieľom zabrániť tomuto prekrývaniu zodpovednosti; vyzýva Eurojust, aby čo najskôr informoval orgán udeľujúci absolutórium o riešení tejto otázky;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie