Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2103(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0091/2015

Predložena besedila :

A8-0091/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.49
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0158

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
P8_TA(2015)0158A8-0091/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013 (2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 z odgovori Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 282.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 282.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 (2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 z odgovori Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Eurojusta takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 282.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 282.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013 (2014/2103(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2015),

A.  ker računovodski izkazi Eurojusta kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 33 828 256 EUR;

B.  ker je v proračunskem letu 2013 prispevek Unije v proračun Eurojusta znašal 32 358 660 EUR, kar je 1,85 % manj kot v letu 2012;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Eurojusta za proračunsko leto 2013 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

D.  ker je bil Eurojust ustanovljen, da bi okrepili boj proti resnemu organiziranemu kriminalu ter izboljšali usklajevanje čezmejnih preiskav in kazenskega pregona med državami članicami, pa tudi med državami članicami in tretjimi državami;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011, ki sta bili v poročilu iz leta 2012 označeni kot „se izvaja“ oziroma „neizvedena“, sprejeta popravljalna ukrepa, zato je sedaj v poročilu Računskega sodišča ena pripomba označena kot „zaključena“, ena pa kot „se izvaja“; ugotavlja tudi, da sta bila za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča iz leta 2012 sprejeta tudi popravljalna ukrepa in da je ena pripomba zdaj označena kot „zaključena“, ena pa kot „ni relevantna“;

2.  je seznanjen s trditvami Eurojusta, da je uvedel vrsto ukrepov za zmanjšanje samodejnega prenosa sredstev za prevzem obveznosti, vključno z novim poročilom o predračunavanju in obveznim usposabljanjem o ciklu odhodkov za vse akterje, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je raven proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v različnih naslovih leta 2012 gibala med 98 % in 99 % vseh odobrenih proračunskih sredstev, kar kaže na to, da so bile pravne obveznosti pravočasno prevzete;

4.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne izboljšave v okviru načrtovanja in izvrševanja proračuna; obenem ugotavlja, da na čas vložitve zahtev za povrnitev stroškov, povezanih s skupnimi preiskovalnimi ekipami, iz subvencij za Eurojust, v večini primerov neposredno vpliva narava preiskovalnega dela, ki ga ni mogoče vedno vnaprej načrtovati in lahko v številnih primerih traja do konca leta;

5.  vendar se je v zvezi s tem seznanil z utemeljitvami, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in vsemi prizadevanji urada Eurojust na tem področju, saj je slednji že začel izvajati nasvete Računskega sodišča in zmanjšal število proračunskih vrstic za 26,4 % za proračunsko leto 2014;

6.  v splošnem meni, da bi se bilo treba ob upoštevanju proračunskega načela enoletnosti bolj osredotočiti na načelo dobrega finančnega poslovodenja Eurojusta, in sicer gospodarnost, uspešnost in učinkovitost pri porabi sredstev za izvajanje njegovih pristojnosti;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila v naslovu III stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, visoka, saj je znašala kar 2 341 825 EUR oziroma 32 %; priznava, da je mogoče visoko stopnjo razložiti predvsem s predajo upravljanja notranje programske opreme novemu ponudniku storitev konec leta;

Prerazporeditve

8.  je resno zaskrbljen, ker je Eurojust v letu 2013 opravil 49 proračunskih prerazporeditev, ki so vplivale na 101 proračunsko vrstico, s čimer se je dokazalo resne pomanjkljivosti v načrtovanju in izvrševanju proračuna ter slabo upravljanje; spodbuja Eurojust, naj uresniči svoje cilje za zmanjšanje števila proračunskih vrstic in organ za podelitev razrešnice obvesti o doseženem napredku na tem področju;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  je seznanjen s pojasnilom Eurojusta, da so bili njegovi postopki zaposlovanja spremenjeni na podlagi priporočil Računskega sodišča; ugotavlja, da postopki sedaj zagotavljajo, da so vprašanja za preizkuse znanja in razgovore pripravljena, preden izbirna komisija pregleda prijave, in da se ponderji za pisne preizkuse in razgovore določijo pred preverjanjem kandidatov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  je seznanjen z resno namero Eurojusta, da namerava na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU pregledati svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov;

11.  vendar obžaluje, da se revizijski postopek ni zaključil, in dvomi o zavezah Eurojusta za izvajanje resne politike za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov; meni, da nesprejetje politike o navzkrižju interesov ovira doseganje konkretnih rezultatov na tem področju;

12.  poziva Eurojust, naj nemudoma sprejme revidirane določbe za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov, obvesti organ za podelitev razrešnice ter objavi konkretne rezultate do konca oktobra 2015;

13.  je seznanjen s pojasnilom Eurojusta, da so življenjepisi članov upravnega odbora in upravnega direktorja Eurojusta objavljeni na spletnem mestu organa; ugotavlja, da mora upravni odbor Eurojusta še odobriti predloge za izjavo o interesih, in poziva, naj jih sprejme do konca julija 2015; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice čim prej obvesti o napredku v zvezi s tem in naj Eurojust do konca oktobra 2015 objavi izjave o interesih, ki so jih izpolnili osebje in strokovnjaki;

14.  z obžalovanjem ugotavlja, da Eurojust ni storil nobenega pomembnega koraka na poti k preprečevanju in upravljanju navzkrižij interesov ter zagotavljanju preglednosti;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila revizijo v Eurojustu, saj se je želela ponovno prepričati, da nadzorni sistemi Eurojusta zadoščajo za obvladovanje bistvenega tveganja;

16.  je zaskrbljen, saj je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole neobstoječe ali nezadostne; ugotavlja, da je uprava Eurojusta predložila akcijski načrt, s katerim želi obravnavati te pomanjkljivosti, vendar je ta neustrezen in ga bo služba za notranjo revizijo ponovno obravnavala v okviru naslednje poglobljene ocene tveganja;

17.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 pregledala tudi dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; ugotavlja, da je od dveh priporočil, klasificiranih kot "zelo pomembnih", izvajanje enega zamujalo in odstopalo od prvotnega načrta, medtem ko je bilo drugo zelo pomembno priporočilo zaključeno in da ob koncu leta ni bilo nerešenih kritičnih priporočil;

Druge pripombe

18.  ugotavlja, da je leta 2011 Računsko sodišče opredelilo vprašanje glede prekrivanja odgovornosti med upravnim direktorjem in kolegijem Eurojusta; ugotavlja, da je vprašanje še vedno odprto, saj kolegij ni sprejel nobenih popravljalnih ukrepov za ponovni razmislek o opredelitvi vlog in odgovornosti, da bi odpravili to prekrivanje; poziva Eurojust, naj organ za podelitev razrešnice nemudoma obvesti o rešitvi tega vprašanja;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo