Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2118(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0080/2015

Внесени текстове :

A8-0080/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.50
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0159

Приети текстове
PDF 568kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година (2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(5), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0080/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската полицейска служба във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 290.
(2) ОВ С 442, 10.12.2014 г., стр. 290.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година (2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(5), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0080/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 290.
(2) ОВ С 442, 10.12.2014 г., стр. 290.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година (2014/2118(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0080/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската полицейска служба („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 82 520 500 EUR, което представлява намаление с 1,94% спрямо 2012 г.;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на седем коментара, направени в доклада на Палатата за 2011 г., които са били означени като „текущи“ или „предстоящи“ в доклада на Палатата за 2012 г., са предприети корективни действия и понастоящем четири от тях са означени в доклада на Палатата като „завършени“, един – като частично „завършен“ и частично „текущ“, а два – като „не е приложимо“; отбелязва освен това, че що се отнася до шестте коментара, направени в доклада на Палатата за 2012 г., са предприети корективни действия по отношение на пет от тях, които понастоящем са означени като „завършени“, а едно е означено като „не е приложимо“;

2.  Потвърждава въз основа на информация от Службата, че:

   а) валидирането на нейната счетоводна система се счита за приключено в доклада на Палатата; отбелязва със загриженост, че Палатата продължава да счита корективните действия във връзка с одобрените изключения като „текущи“, и призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от изпълнението на корективното действие;
   б) препоръката на органа по освобождаване от отговорност относно публикуването на броя обработвани класифицирани документи е в процес на изпълнение, тъй като Службата очаква становището на своя Комитет по сигурността и провежда консултации с източниците на свързаната класифицирана информация относно подхода за публикуване на информацията; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък по този въпрос, както и относно срока, предвиден за неговото приключване;
   в) тя предоставя публична информация, основно чрез своя уебсайт, където гражданите на Съюза имат възможността да се абонират за автоматично разпространяван по електронна поща информационен бюлетин относно оперативната дейност;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.  Отбелязва със загриженост, че съгласно доклада на Палатата ефективността на процедурите за възлагане на обществени поръчки през 2013 г. е била засегната от някои решения, които не са се основавали на достатъчно конкретни критерии за подбор или реалистични ценови оферти, както и от несъответствие с установените професионални изисквания, въпреки че с течение на времето Службата е подобрила подготовката, изпълнението и документирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; потвърждава въз основа на информация от Службата, че вследствие на констатациите на Палатата тя е провела общ преглед на целия процес по възлагане на обществени поръчки на организационно ниво през 2014 г. с цел подобряване на структурата на настоящата вътрешна организация и прилежащите процеси; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от прегледа и планираните подобрения на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Бюджет и финансово управление

4.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 98,60% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,20%;

Поети задължения и преноси

5.  Потвърждава, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е намалял от 19,64% през 2012 г. на 11,60% през 2013 г.; отбелязва със загриженост, че обемът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения продължава да бъде висок и възлиза на 41% за дял II („Административни разходи“); потвърждава, че тези преноси са свързани основно с планираните късно през годината изменения в сградата на Службата, както и с други административни разходи, за които до края на годината не са били получени фактури; призовава Службата да засили усилията за намаляване на преносите в бъдеще;

6.  Отбелязва, че равнището на освободените бюджетни кредити за поети задължения, отчетено през 2013 г., възлиза на 8,9% от общата пренесена сума, което представлява намаление с 8,4% в сравнение със сумата, отчетена през 2012 г.; отбелязва корективните действия, предприети от Службата с цел решаване на въпроса, както и че Палатата го счита за приключен;

7.  Отбелязва въз основа на информация от Службата, че вследствие на действията във връзка с подготовката и оценката на техническите изисквания за автоматичен пренос не са били установени проблеми от Палатата в хода на нейната годишна одитна дейност за 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  Отбелязва, че Службата е актуализирала своите насоки за набиране на персонал и описание на процедурата за набиране на персонал, както и свързаните образци на документи, в съответствие с изменения Правилник за персонала(1), влязъл в сила през 2014 г.; потвърждава, че Службата е въвела своя нов кодекс на поведение с цел повишаване на прозрачността и независимостта при изпълнението на своите задължения;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  Отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет и висшето ръководство, както и декларацията за интереси на директора, не са публично достъпни; призовава Службата да коригира незабавно това положение;

Вътрешен одит

10.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията, съвместно с функцията по вътрешен одит на Службата, е осъществила цялостна оценка на риска през 2013 г. що се отнася до съвкупността от процеси в организацията, като е обхванала административното, финансовото, информационно-технологичното и оперативното измерение на дейността на Службата; потвърждава, че след одита докладът за резултата от оценката на риска, включващ стратегически план за вътрешен одит за периода 2014 – 2016 г., е бил представен на управителния съвет на Службата; в доклада като следващи предмети на одита се посочват набирането на персонал, управлението на отношенията със заинтересованите страни, обществените поръчки и управлението на данните, в т.ч. информационната сигурност;

11.  Отбелязва въз основа на информация от Службата, че Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки чрез документна проверка и че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени нито критични, нито много важни препоръки;

Други коментари

12.  Отбелязва, че в съответствие с насоките на Палатата, както и на управителния съвет на Службата, се предвижда Пенсионният фонд на Европол да бъде консолидиран с годишните отчети на Службата, считано от 1 януари 2016 г.; отбелязва въз основа на информация от Службата, че се подготвя съответен законодателен инструмент с цел да се осигурят условия за своевременното въвеждане на произтичащите от това промени;

13.  Припомня коментара на Палатата в нейния доклад от 2011 г., че финансовият регламент на Службата препраща към подробни правила и процедури, определени в правилата за прилагане на Службата, които все още не са приети; настоятелно призовава Службата да предприеме корективни действия в това отношение;

o
o   o

14.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация