Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2118(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0080/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0080/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.50
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0159

Pieņemtie teksti
PDF 495kWORD 92k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(5), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

1.  sniedz Eiropas Policijas biroja direktoram apstiprinājumu par Biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(5), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Policijas biroja gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Policijas biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 290. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2118(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0080/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 82 520 500, t. i., par 1,94 % mazāks nekā 2012. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas biroja gada pārskatiem par 2013. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka saistībā ar septiņiem 2011. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, par kuriem 2012. gada ziņojumā pievienotas norādes „ieviešana ir sākta” vai „ieviešana nav sākta”, ir veikti koriģējoši pasākumi un Revīzijas palātas ziņojumā četriem no tiem ir pievienota norāde „ieviests”, vienam — „daļēji ieviests” un „daļēji ieviešana ir sākta”, bet diviem — „neattiecas”; turklāt atzīmē, ka saistībā ar sešiem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem koriģējoši pasākumi ir veikti attiecībā uz pieciem, par kuriem pēdējā ziņojumā ir norāde „ieviests”, bet par vienu — „neattiecas”;

2.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka:

   a) tā grāmatvedības sistēmas apstiprināšana Revīzijas palātas ziņojumā tiek uzskatīta par pabeigtu; ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta joprojām uzskata, ka koriģējošo pasākumu ieviešana attiecībā uz atļautajiem izņēmumiem turpinās, un aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par koriģējošo pasākumu īstenošanas rezultātiem;
   b) Birojs turpina īstenot budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumu attiecībā uz apstrādāto klasificēto dokumentu skaita publiskošanu, jo Birojs ir lūdzis tā drošības komitejai sniegt viedokli par šo jautājumu un apspriežas ar attiecīgās klasificētās informācijas sniedzējiem par pieeju šīs informācijas publiskošanā; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto šajā jomā, kā arī par paredzēto laika grafiku, kurā būtu jāpabeidz minētā ieteikuma īstenošana;
   c) tā sniedz publisku informāciju, galvenokārt izmantojot savu tīmekļa vietni, kurā Savienības iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēties automatizētam jaunu preses relīžu par operatīvo darbību saņemšanas pakalpojumam;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.  iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, ar bažām norāda, ka publiskā iepirkuma procedūru efektivitāti 2013. gadā ietekmēja tas, ka dažu lēmumu pamatā nebija pietiekami precīzu atlases kritēriju vai reālistisku cenu piedāvājumu un ka tie neatbilda noteiktajām profesionālajām prasībām, lai gan Birojs gadu gaitā ir uzlabojis iepirkuma procedūru izstrādi, īstenošanu un dokumentēšanu; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju secina, ka saistībā ar Revīzijas palātas konstatējumiem tas ir sācis visas organizācijas mēroga pārbaudi attiecībā uz kopējo iepirkuma procesu 2014. gadā ar mērķi pilnveidot pašreizējo iekšējo organizatorisko struktūru un pakārtotos procesus; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par iepirkumu procesa pārbaudes rezultātiem un plānotajiem uzlabojumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,60 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,20 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  konstatē, ka to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija samazinājies no 19,64 % 2012. gadā līdz 11,6 % 2013. gadā; ar bažām konstatē, ka II sadaļā (Administratīvie izdevumi) joprojām bija augsts to apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, proti, 41 %; secina, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar plānotajiem ēkas pielāgojumiem gada beigās un citām administratīvām izmaksām, par kurām gada beigās nebija saņemti rēķini; aicina Biroju pastiprināt centienus turpmāk samazināt pārnesumu apmēru;

6.  ņem vērā, ka to atcelto saistību līmenis, kas pārnestas un iegrāmatotas 2013. gadā, veidoja 8,9 % no kopējās pārnestās summas, veidojot 8,4 % samazinājumu salīdzinājumā ar 2012. gadā iegrāmatoto summu; norāda uz Biroja veiktajiem koriģējošiem pasākumiem, lai labotu šo jautājumu, un atzīmē, ka Revīzijas palāta uzskata minēto jautājumu par pabeigtu;

7.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju secina, ka pēc tā veiktajiem pasākumiem attiecībā uz automātisko pārnesumu tehnisko prasību sagatavošanu un novērtēšanu Revīzijas palāta 2013. gada revīzijas laikā nav konstatējusi nekādas problēmas;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  pieņem zināšanai, ka Birojs ir atjauninājis tā darbā pieņemšanas pamatnostādnes un darbā pieņemšanas procesa aprakstu, kā arī saistītās dokumentācijas paraugus saskaņā ar grozītajiem Civildienesta noteikumiem(1), kas stājās spēkā 2014. gadā; konstatē, ka Birojs ir ieviesis jauno rīcības kodeksu, lai sekmētu pārredzamību un neatkarību tā pienākumu pildīšanā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.  konstatē, ka nedz Biroja valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama; aicina Biroju steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

10.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) kopā ar Biroja iekšējās revīzijas struktūrvienību 2013. gadā veica pilnu riska novērtējumu attiecībā uz visu Biroja organizatorisko struktūru, aptverot Biroja veikto pasākumu administratīvos, finanšu, IT un pamatdarbības aspektus; norāda, ka pēc šīs revīzijas Biroja valdei tika iesniegts ziņojums par riska novērtēšanas rezultātiem, tostarp „Stratēģisks iekšējās revīzijas plāns 2014.–2016. gadam”; ziņojumā kā turpmāk veicamās revīzijas tēmas ir norādītas darbā pieņemšanas procedūras, ieinteresēto personu līdzdalība, kā arī iepirkumu un datu pārvaldība, tostarp informācijas drošība;

11.  pieņem zināšanai Biroja sniegto informāciju, ka IAS veica dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par tā iepriekšējo ieteikumu īstenošanu, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka 2013. gada 31. decembra nebija neīstenotu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu;

Citi komentāri

12.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas norādījumiem, kā arī Biroja valdes sniegto informāciju ir paredzēts, ka Eiropola pensiju fonds no 2016. gada 1. janvāra tiks konsolidēts ar Biroja gada pārskatiem; ņem vērā Biroja sniegto informāciju, ka attiecīgais tiesību akts patlaban ir sagatavošanas posmā, lai varētu savlaicīgi īstenot vajadzīgās izmaiņas;

13.  atgādina par Revīzijas palātas komentāru tās 2011. gada ziņojumā, ka Biroja finanšu noteikumos minēti sīkāki noteikumi un procedūras, kas paredzētas Biroja finanšu noteikumu īstenošanas kārtībā, taču īstenošanas kārtība vēl nav pieņemta; mudina Biroju šajā sakarībā veikt koriģējošus pasākumus;

o
o   o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(2) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).
(2) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika