Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2118(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2015

Predkladané texty :

A8-0080/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.50
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0159

Prijaté texty
PDF 358kWORD 92k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 (2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho policajného úradu za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 (2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho policajného úradu sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 290.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 (2014/2118(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho policajného úradu („úrad“) za rozpočtový rok 2013 sumu 82 520 500 EUR, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zníženie o 1,94 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 („správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o sedem pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“ alebo „nedokončené“, boli prijaté nápravné opatrenia a v správe Dvora audítorov sú teraz štyri označené ako „dokončené“, v jednom prípade sa uvádza „čiastočne dokončené“ a „čiastočne nedokončené“ a v dvoch prípadoch je uvedené „nevzťahuje sa“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o šesť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia k piatim pripomienkam, ktoré sú už označené ako „dokončené“, pričom v jednom prípade sa uvádza „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií úradu berie na vedomie, že:

   a) potvrdenie účtovného systému sa v správe Dvora audítorov považuje za dokončené; konštatuje so znepokojením, že podľa Dvora audítorov nápravné opatrenie k povoleným výnimkám zatiaľ prebieha, a vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o výsledku vykonania nápravného opatrenia;
   b) realizácia odporúčania rozpočtového orgánu týkajúceho sa zverejnenia počtu spracúvaných utajovaných dokumentov prebieha, nakoľko úrad požiadal o radu bezpečnostný výbor a s autormi príslušných utajených informácií konzultuje koncepciu zverejňovania informácií; vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o dosiahnutom pokroku v tejto záležitosti, ako aj o plánovanom časovom horizonte, v ktorom by sa záležitosť mala uzavrieť;
   c) úrad zverejňuje informácie, najmä na svojej webovej stránke, na ktorej majú občania Únie možnosť požiadať o odber automatického zasielania správ týkajúcich sa jeho prevádzkových činností;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že na účinnosť postupov verejného obstarávania v roku 2013 mali vplyv niektoré rozhodnutia, ktoré neboli založené na dostatočne konkrétnych výberových kritériách či reálnych cenových ponukách alebo neboli v súlade so stanovenými odbornými požiadavkami, hoci úrad zlepšil v priebehu rokov prípravu, vykonávanie a dokumentovanie postupov verejného obstarávania; na základe informácií úradu berie na vedomie, že v nadväznosti na zistenia Dvora audítorov inicioval v roku 2014 preskúmanie postupu verejného obstarávania s cieľom zlepšiť súčasnú organizačnú štruktúru a príslušné postupy; vyzýva úrad, aby informoval rozpočtový orgán o výsledku preskúmania a plánovaných zlepšeniach v oblasti verejného obstarávania;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,60 % a miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,20 %;

Záväzky a prenosy

5.  berie na vedomie, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa znížila z 19,64 % v roku 2012 na 11,60 % v roku 2013; so znepokojením konštatuje, že miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola naďalej vysoká, a to na úrovni 41 %; berie na vedomie, že tieto prenosy rozpočtových prostriedkov súviseli najmä s plánovanými úpravami budovy koncom roka a inými administratívnymi nákladmi, ku ktorým na konci roka ešte neboli doručené faktúry; vyzýva úrad, aby zvýšil úsilie o obmedzenie prenosov v budúcnosti;

6.  berie na vedomie, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené a zaznamenané v roku 2013, dosiahla 8,9 % z celkovej sumy prenesených rozpočtových prostriedkov, čo predstavuje zníženie o 8,4 % v porovnaní so sumou prenosov v roku 2012; berie na vedomie nápravné opatrenia, ktoré úrad vykonal s cieľom vyriešiť túto záležitosť, a konštatuje, že Dvor audítorov považuje túto záležitosť za uzavretú;

7.  na základe informácií úradu získal istotu o tom, že v nadväznosti na jeho opatrenia týkajúce sa prípravy a hodnotenia technických požiadaviek na automatické prenosy Dvor audítorov nezistil v rámci svojich každoročných audítorských činností v roku 2013 žiadne nezrovnalosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  berie na vedomie, že úrad uskutočnil úpravu svojich usmernení pre prijímanie zamestnancov a opisu tohto náborového procesu, ako aj súvisiacej vzorovej dokumentácie v súlade so zmeneným služobným poriadkom(1), ktorý nadobudol účinnosť v roku 2014; berie na vedomie, že úrad zaviedol svoj nový etický kódex s cieľom posilniť transparentnosť a nezávislosť vykonávania svojich povinností;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a vyššieho manažmentu, ako aj vyhlásenia o záujmoch riaditeľa nie sú verejne dostupné; vyzýva úrad, aby túto situáciu urýchlene napravil;

Vnútorný audit

10.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil spolu s útvarom úradu pre vnútorný audit v roku 2013 úplné hodnotenie rizika týkajúce sa podmienok postupov úradu, ktoré zahŕňalo administratívne a finančné aspekty, IT a prevádzkové aspekty jeho činností; berie na vedomie, že v nadväznosti na audit bola správnej rade úradu predložená správa o výsledku hodnotenia rizika vrátane Strategického plánu vnútorných auditov na roky 2014 – 2016; v správe sú ako témy budúceho auditu stanové oblasti: prijímanie zamestnancov, udržiavanie vzťahov so zainteresovanými stranami, verejné obstarávanie a správa údajov vrátane informačnej bezpečnosti;

11.  na základe informácií úradu berie na vedomie, že IAS sa zaoberal vykonávaním svojich predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívnej previerky a že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania „s rozhodujúcim významom“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

Ďalšie pripomienky

12.  konštatuje, že v súlade s usmerneniami Dvora audítorov, ako aj správnej rady úradu bolo stanovené, že Dôchodkový fond Europolu sa od 1. januára 2016 bude konsolidovať v rámci ročnej účtovnej závierky úradu; na základe informácií úradu berie na vedomie, že sa pracuje na príprave príslušného legislatívneho nástroja, aby bolo možné včasné vykonanie súvisiacich zmien;

13.  opätovne poukazuje na pripomienku Dvora audítorov z roku 2011, že v rozpočtových pravidlách úradu sa odkazuje na podrobné pravidlá a postupy stanovené vo vykonávacích predpisoch úradu, ktoré ešte neboli prijaté; naliehavo vyzýva úrad, aby v tejto súvislosti prijal nápravné opatrenia;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie