Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2089(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0093/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0093/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.51
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0160

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 99k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2089(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 301.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 301.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2089(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 301.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 301.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2089(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 21 348 510 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,77% σε σύγκριση με το 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  διαπιστώνει στην έκθεση του Συνεδρίου ότι για τις τρεις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και δυο από τις τρεις συστάσεις φέρουν την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» ενώ η άλλη φέρει την ένδειξη «Δεν ισχύει»·

2.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι:

   το 2012 ο Οργανισμός ανέθεσε την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μέσω συμβάσεων-πλαισίων με σειρά προτεραιότητας σε δύο παρόχους υπηρεσιών και λόγω σφάλματος εκ παραδρομής κατά την αξιολόγηση των προσφορών η κατάταξη των αναδόχων ήταν λανθασμένη· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Συνέδριο, η σύμβαση ακυρώθηκε, η κατάταξη διορθώθηκε και υπεγράφη μια νέα σύμβαση με τον σωστό επικρατήσαντα πάροχο·
   τα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του επί των πολιτών της Ένωσης παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού μέσω πολλαπλών εργαλείων και μέσω της δημοσιοποίησης των στρατηγικών εγγράφων όπως η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
   ο Οργανισμός εξακολουθεί να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την καταγγελία δυσλειτουργιών κατόπιν απόφασης του εκτελεστικού συμβουλίου του· σημειώνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αντικατασταθούν μόλις ο Οργανισμός υιοθετήσει τις πρότυπες κατευθυντήριες γραμμές των ρυθμιστικών οργανισμών σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών·
   οι συμφωνίες συνεργασίας για καλύτερο συντονισμό συνήφθησαν με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 70,27%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση 11% σε σύγκριση με το 2012· γνωρίζει από την έκθεση του Συμβουλίου ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 ανήλθε σε 27% για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και σε 69% για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· γνωρίζει ότι τα ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του Τίτλου II αφορούν κυρίως την προγραμματισμένη αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠ· γνωρίζει επίσης ότι οι μεταφορές πιστώσεων στο πλαίσιο του Τίτλου III απηχούν κατά κύριο λόγο τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Οργανισμού, για τα οποία οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, πως το γεγονός ότι το επίπεδο των ακυρώσεων είναι κατώτερο του 2% αποτελεί ένδειξη καλού προγραμματισμού και χρηστής διαχείρισης των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  σημειώνει ότι όσον αφορά το οικονομικό έτος 2013, ούτε οι πράξεις του δείγματος ούτε άλλα πορίσματα του ελέγχου δεν οδήγησαν στη διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού στην έκθεση του Συνεδρίου· παρατηρεί επίσης ότι το Συνέδριο δεν προέβη σε σχόλια όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

6.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι ο τελευταίος έχει εγκρίνει προσωρινούς κανόνες πριν από την έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής του σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο εναρμόνισης των κανόνων για το διοικητικό του συμβούλιο και χρειάζεται να εγκρίνει τον κανονισμό για το προσωπικό του· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης και εναρμόνισης μόλις αυτά είναι έτοιμα·

7.  ζητεί εκ νέου από όλους τους οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις να επισυνάπτουν συστηματικά ένα τυποποιημένο έγγραφο σχετικά με τη δημοσίευση των οριστικών ετήσιων λογαριασμών τους, το οποίο θα περιλαμβάνει τα δεδομένα που παραθέτουν στις εκθέσεις τους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και στις εκθέσεις τους για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση· παροτρύνει τον Οργανισμό να εναρμονίσει την παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του με την παρουσίαση των λοιπών οργανισμών της Ένωσης·

8.  γνωρίζει ότι κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής που συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης πρέπει να υπογράψει δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και απορρήτου·

Εσωτερικός έλεγχος

9.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) προέβη σε αξιολόγηση κινδύνου για να καταρτίσει το νέο στρατηγικό σχέδιο ελέγχου της IAS για την περίοδο 2013-2015· γνωρίζει ότι μετά την αξιολόγηση του κινδύνου, όλες οι διαδικασίες κρίθηκαν από την IAS ως ικανοποιητικές από πλευράς ελέγχου και ότι καμία διαδικασία δεν κρίθηκε ως υψηλού κινδύνου· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου της IAS στο Μάιο του 2013·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η IAS διενήργησε τον έλεγχο στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων το Σεπτέμβριο 2013 με στόχο να αξιολογήσει και να παράσχει σχετική ανεξάρτητη διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επί της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων· σημειώνει ότι, μετά τον έλεγχο, η IAS προέβη σε έξι συστάσεις δύο από τις οποίες χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικές», ενώ τέσσερις χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός υπέβαλε ένα γενικό σχέδιο δράσης το οποίο έγινε δεκτό από την IAS, με τον σκοπό να αμβλύνει τα διαπιστωθέντα θέματα και ότι ο Οργανισμός προβαίνει στη λήψη μέτρων για όλες τις συστάσεις·

11.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε περιορισμένη επανεξέταση της διαχείρισης των συμβάσεων τον Οκτώβριο του 2013, από την οποία προέκυψαν τρεις συστάσεις, μία από τις οποίες χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» και δυο «σημαντικές»· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός υπέβαλε ένα γενικό σχέδιο δράσης τον οποίο έγινε δεκτό από την IAS, με σκοπό να αμβλύνει τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη διαχείριση των συμβάσεων και ότι ο Οργανισμός προβαίνει στη λήψη μέτρων για όλες τις συστάσεις·

12.  επισημαίνει ότι το 2013 η IAS παρακολούθησε την εκτέλεση προηγούμενων συστάσεών της με εξέταση βάσει εγγράφων και ότι δεν διαπίστωσε να εκκρεμεί στο τέλος του έτους καμία σύσταση·

o
o   o

13.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου