Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2089(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0093/2015

Esitatud tekstid :

A8-0093/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.51
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 173kWORD 75k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2089(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(5), eelkõige selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 301.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 301.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2089(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(5), eelkõige selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2015),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 301.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 301.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2089(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 21 348 510 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 4,77 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ja kahe kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud” ning ühe seisuks on märgitud „ei kohaldata”;

2.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

   2012. aastal ostis amet puhastusteenust kahe teenuseosutajaga sõlmitud astmeliste raamlepingute alusel ning pakkumuste hindamisel tehtud tehnilise vea tõttu seati töövõtjad valesti pingeritta; võtab teadmiseks, et kohtule esitatud andmete kohaselt leping tühistati, pingerida korrigeeriti ja tegelikult parima pakkumuse teinud teenuseosutajaga sõlmiti uus leping;
   teave ameti tegevuse mõju kohta liidu kodanikele on ameti kodulehel esitatud mitme vahendi abil ja strateegiliste dokumentide, näiteks tegevuse aastaaruande avaldamise teel;
   kooskõlas juhatuse otsusega jätkab amet komisjoni rikkumisest teatamise suuniste kohaldamist; märgib, et need suunised asendatakse niipea, kui amet võtab vastu reguleerimisametite mudelsuunised rikkumisest teatamise kohta;
   koostöölepingud tihedama koostöö kohta sõlmiti Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri, Euroopa Ülikool-Instituudi, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Euroopa Nõukoguga;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 100 % ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 70,27 %, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 11 % suurust langust; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitas, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringud

4.  märgib murelikult, et 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli kõrge – II jaotises (halduskulud) 27 % ja III jaotises (tegevuskulud) 69 %; võtab teadmiseks, et II jaotise ülekantud summad on peamiselt seotud IT-toodete ja -teenuste kavandatud ostuga; võtab lisaks teadmiseks, et III jaotise ülekandmised kajastavad peamiselt ameti projektide mitmeaastast iseloomu, mille puhul maksed tehakse vastavalt ajakavale; kinnitab ameti andmetest lähtudes, et tühistamise määr alla 2 % näitab head planeerimist ja ülekandmiste head haldamist;

Hankemenetlused ja töölevõtmise kord

5.  märgib, et kontrollikoda ei teinud oma aruandes 2013. aasta valimis olnud tehingute ega ka muude auditileidudega seoses märkusi ameti hankemenetluste kohta; märgib, et ameti töölevõtmise korra kohta kontrollikoja aruandes märkusi ei olnud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

6.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et enne huvide konfliktide ennetamise ja haldamise läbivaadatud poliitika kinnitamist võttis amet vastu ajutised eeskirjad vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; märgib, et amet tegeleb oma haldusnõukogu eeskirjade ühtlustamisega ja peab vastu võtma personalieeskirjad; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbivaatamise ja ühtlustamise tulemustest, kui need on teada;

7.  kordab nõuet, et kõik ametid ja ühisettevõtted esitaksid süstemaatiliselt standardvormis lisa oma lõpliku raamatupidamise aastaaruande avaldamise kohta, mis sisaldab eelarve täitmise aruandes ning eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruannetes esitatavaid andmeid; nõuab tungivalt, et amet ühtlustaks oma raamatupidamise aastaaruande esitlusviisi teiste liidu ametite esitlusviisiga;

8.  märgib, et iga valikukomisjoni liige, kes on kaasatud töölevõtmismenetlusse, peab allkirjastama huvide konfliktide puudumise ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni;

Siseaudit

9.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus teostas riskihindamise, et kindlaks määrata talituse uus strateegiline auditikava aastateks 2013–2015; võtab teadmiseks, et riskihindamise tulemusel leidis siseauditi talitus, et kõik menetlused on rahuldavalt kontrollitud ja ükski menetlus ei kuulu suure riskiga valdkonda; kinnitab ameti andmetest lähtudes, et ameti haldusnõukogu kinnitas siseauditi talituse strateegilise auditikava 2013. aasta mais;

10.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas personalijuhtimise auditi 2013. aasta septembris, kusjuures auditi eesmärk oli hinnata ameti personalijuhtimise sisemise kontrollisüsteemi piisavust ja tulemuslikkust ning sellele sõltumatu kinnitus anda; märgib, et auditi tulemusel esitas siseauditi talitus kuus soovitust, millest kaht hindas väga tähtsaks ja nelja tähtsaks; märgib lisaks, et amet esitas leitud probleemide kõrvaldamiseks üldise tegevuskava, mille siseauditi talitus heaks kiitis, ja amet on võtnud meetmeid seoses kõigi soovitustega;

11.  märgib, et siseauditi talitus teostas 2013. aasta oktoobris lepingute haldamise piiratud kontrolli, mille tulemusel esitas kolm soovitust, üks neist väga tähtis ja kaks tähtsad; märgib lisaks, et amet esitas lepingute haldamises leitud probleemide kõrvaldamiseks üldise tegevuskava, mille siseauditi talitus heaks kiitis, ja amet on võtnud meetmeid seoses kõigi soovitustega;

12.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis 2013. aastal dokumentide põhjal ka oma varasemate soovituste rakendamist ning märkis, et aasta lõpuks ei olnud ühtegi soovitust täitmata jäetud;

o
o   o

13.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusalane teave