Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2089(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0093/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0093/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.51
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0160

Pieņemtie teksti
PDF 497kWORD 91k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(5), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

1.  sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(5), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 301. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2089(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 348 510, t. i., par 4,77 % lielāks nekā 2012. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palāta savā ziņojumā par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz trim komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā un divi no trim ieteikumiem ir ieviesti, bet viens ir atzīmēts kā tāds, kas nav piemērojams;

2.  saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

   Aģentūra 2012. gadā iepirka uzkopšanas pakalpojumus, izmantojot ar diviem piegādātājiem noslēgtus kaskādes veida pamatlīgumus, un tā kā piedāvājumu novērtēšanā tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda, līgumslēdzēju sarindošanas kārtība nebija pareiza; ņem vērā, ka atbilstoši Revīzijas palātas ziņojumam līgums tika atcelts, sarindošanas kārtība mainīta un parakstīts jauns līgums ar pareizo piegādātāju;
   informācija par Aģentūras darbību ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir sniegta tās tīmekļa vietnē, izmantojot vairākus instrumentus, kā arī publicējot stratēģiskas nozīmes dokumentus, piemēram, gada darbības pārskatus;
   Aģentūra pēc tās valdes lēmuma turpina piemērot Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz ziņošanu; ņem vērā, ka šīs pamatnostādnes tiks aizstātas, līdzko Aģentūra būs pieņēmusi regulatīvo aģentūru paraugnostādnes attiecībā uz ziņošanu;
   Aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumus par ciešāku darbības saskaņošanu ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, Eiropas Universitātes institūtu, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu un Eiropas Padomi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2013. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 100 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 70,27 %, kas ir par 11 % mazāk nekā 2012. gadā; no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka augstais vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  ar bažām atzīmē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts to uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, — attiecīgi 27 % un 69 %; atzīst, ka galvenais iemesls summu pārnešanai uz nākamo gadu II sadaļā bija plānotais IT preču un pakalpojumu iepirkums; tāpat atzīst, ka uz nākamo gadu pārnestās III sadaļas summas galvenokārt atspoguļo Aģentūras pamatdarbības projektu daudzgadu raksturu: maksājumus veic saskaņā ar iepriekš plānotiem grafikiem; no Aģentūras pārskata konstatē, ka atcelto maksājumu līmenis ir mazāks par 2 % un tas liecina par labu plānošanu un apropriāciju pārnešanas sekmīgu pārvaldību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2013. gadu Revīzijas palātas ikgadējā ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām; turklāt atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav komentāru arī attiecībā uz Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

6.  konstatē, ka Aģentūra ir pieņēmusi pagaidu noteikumus, pirms tā pieņems pārskatītu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; atzīmē, ka Aģentūrā turpinās process, kura gaitā tiek saskaņoti tās noteikumi par valdi, un ka Aģentūrai ir jāpieņem arī noteikumi par darbiniekiem; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārskatīšanas un saskaņošanas rezultātiem, līdzko tie būs pieejami;

7.  atkārtoti prasa, lai visas aģentūras un kopuzņēmumi, publicējot savus galīgos gada pārskatus, sistemātiski pievienotu standartizētu veidlapu, kurā iekļautu ziņojumos par budžeta izpildi un ziņojumos par budžeta un finanšu pārvaldību sniegtos datus; mudina Aģentūru veidot savu gada pārskatu tāpat, kā to dara citas Savienības aģentūras;

8.  norāda, ka ikvienam darbā pieņemšanas procedūrās iesaistītajam atlases komitejas loceklim jāparaksta deklarācija par interešu konflikta neesamību un konfidencialitāti;

Iekšējā revīzija

9.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica riska novērtējumu, lai izstrādātu jaunu IAS stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam; atzīst, ka pēc šā riska novērtējuma IAS visus procesus atzina par pietiekami kontrolētiem un neviens process netika apzīmēts kā tāds, kas saistīts ar augstu risku; no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka tās valde 2013. gada maijā apstiprināja IAS stratēģisko revīzijas plānu;

10.  ņem vērā, ka IAS 2013. gada septembrī veica revīziju par cilvēkresursu pārvaldību un šīs revīzijas mērķis bija novērtēt un sniegt neatkarīgu apliecinājumu par to, cik atbilstoša un efektīva ir iekšējās kontroles sistēma cilvēkresursu pārvaldības jomā; atzīmē, ka revīzijas rezultātā sagatavoja sešus ieteikumus, no kuriem divi tika novērtēti kā ļoti svarīgi un četri kā svarīgi; turklāt atzīmē, ka Aģentūra iesniedza un IAS pieņēma vispārēju rīcības plānu, kura mērķis ir novērst konstatētās problēmas, un ka Aģentūra veic pasākumus attiecībā uz visiem ieteikumiem;

11.  atzīmē, ka 2013. gada oktobrī IAS veica ierobežotu pārbaudi par līgumu pārvaldību, un tās rezultātā tika sagatavoti trīs ieteikumi, no kuriem viens tika novērtēts kā ļoti svarīgs un divi kā svarīgi; turklāt atzīmē, ka Aģentūra iesniedza un IAS pieņēma vispārēju rīcības plānu, kura mērķis ir novērst konstatētās problēmas līgumu pārvaldības jomā, un ka Aģentūra veic pasākumus attiecībā uz visiem ieteikumiem;

12.  atzīmē IAS 2013. gadā veikto dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par veiktajiem pasākumiem saistībā ar tā iepriekšējiem ieteikumiem, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka līdz gada beigām ir ņemti vērā visi ieteikumi;

o
o   o

13.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums