Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2089(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2015

Teksty złożone :

A8-0093/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.51
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0160

Teksty przyjęte
PDF 496kWORD 91k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

1.  udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 301.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (2014/2089(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Agencją) na rok budżetowy 2013 wyniósł 21 348 510 EUR, co stanowi wzrost o 4,77 % w porównaniu z 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że w związku z trzema uwagami poczynionymi przez Trybunał w sprawozdaniu za 2012 r. podjęto działania naprawcze i dwie spośród tych uwag są oznaczone jako „zrealizowane”, a jedna jako „nie dotyczy”;

2.  stwierdza na podstawie informacji od Agencji, że:

   w roku 2012 Agencja udzieliła zamówienia na usługi w zakresie sprzątania, zawierając kaskadowe umowy ramowe z dwoma wykonawcami, a z powodu błędu urzędniczego, do którego doszło na etapie oceny ofert, ranking wykonawców był nieprawidłowy; przyznaje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału umowę anulowano, ranking skorygowano, a z właściwym zwycięskim wykonawcą podpisano nową umowę;
   informacje o wpływie działalności Agencji na obywateli Unii znajdują się na jej stronie internetowej oraz są udostępniane za pośrednictwem wielu różnych narzędzi i poprzez publikację strategicznych dokumentów, takich jak roczne sprawozdanie z działalności;
   w wyniku decyzji zarządu Agencja w dalszym ciągu stosuje się do wytycznych Komisji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia; zwraca uwagę, że wytyczne te zostaną zastąpione, kiedy Agencja przyjmie wzorcowe wytyczne dla agencji regulacyjnych dotyczące ujawniania naruszeń;
   umowy o współpracy w dziedzinie ściślejszej koordynacji zawarto z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Narodami Zjednoczonymi, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskim Instytutem Uniwersyteckim, Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Radą Europy;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 70,27 %, co stanowi spadek o 11 % w porównaniu z 2012 r.; stwierdza na podstawie sprawozdania Trybunału, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  z niepokojem zauważa, że poziom środków przeniesionych na 2014 r., na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 27 %, i w tytule III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 69 %; stwierdza, że kwoty przeniesione w ramach tytułu II związane są głównie z planowanymi zakupami towarów i usług informatycznych; stwierdza ponadto, że w tytule III przeniesienia wynikają przede wszystkim z wieloletniego charakteru projektów operacyjnych Agencji, w ramach których płatności dokonuje się według ustalonego harmonogramu; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że poziom anulowanych środków, wynoszący mniej niż 2 %, świadczy o dobrym planowaniu i dobrym zarządzaniu przeniesieniami;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

5.  zauważa, że w odniesieniu do 2013 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał w jego sprawozdaniu jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji; zauważa ponadto, że w swoim sprawozdaniu Trybunał nie zawarł uwag dotyczących procedur naboru pracowników przez Agencję;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

6.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji przyjmuje do wiadomości, że przyjęła ona przepisy tymczasowe przed przyjęciem zmienionej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; zwraca uwagę, że Agencja dokonuje obecnie harmonizacji przepisów dotyczących swojego zarządu i musi przyjąć odpowiednie przepisy dotyczące pracowników; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach przeglądu i harmonizacji, kiedy będą już dostępne;

7.  ponownie przypomina o swoim zaleceniu, aby wszystkie agencje i wspólne przedsięwzięcia systematycznie załączały standardowy model dotyczący publikacji ich ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego, który musi obejmować dane przedstawione w ich sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz z zarządzania budżetowego i finansowego; wzywa Agencję do harmonizacji prezentacji rocznego sprawozdania finansowego ze sprawozdaniami innych agencji Unii;

8.  uznaje, że każdy członek komisji selekcyjnej zaangażowany w procedurę rekrutacji musi podpisać oświadczenie o braku konfliktu interesów i deklarację poufności;

Audyt wewnętrzny

9.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę ryzyka, aby opracować nowy strategiczny plan audytu na lata 2013–2015; stwierdza, że w wyniku oceny ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła, iż wszystkie procesy podlegają wystarczającej kontroli oraz żaden z procesów nie znajduje się w obszarze wysokiego ryzyka; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w maju 2013 r. jej zarząd zatwierdził strategiczny plan audytu Służby Audytu Wewnętrznego;

10.  zwraca uwagę, że we wrześniu 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego skontrolowała zarządzanie zasobami ludzkimi, a celem kontroli była ocena i niezależne poświadczenie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; zauważa, że w wyniku kontroli Służba Audytu Wewnętrznego wydała sześć zaleceń: dwa „bardzo istotne” i cztery „istotne”; odnotowuje ponadto, że Agencja przedłożyła ogólny plan działania, zaakceptowany przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z myślą o rozwiązaniu problemów, których się dopatrzono, oraz że Agencja podejmuje działania w związku ze wszystkimi zaleceniami;

11.  zauważa, że w październiku 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała ograniczonego przeglądu zarządzania umowami i wydała trzy zalecenia: jedno „bardzo istotne” oraz dwa „istotne”; odnotowuje ponadto, że Agencja przedłożyła ogólny plan działania, zaakceptowany przez Służbę Audytu Wewnętrznego, z myślą o rozwiązaniu problemów dotyczących zarządzania umowami oraz że Agencja podejmuje działania w związku ze wszystkimi zaleceniami;

12.  odnotowuje, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego zweryfikowała wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń w ramach przeglądu dokumentacji oraz ustaliła, że zgodnie ze stanem na koniec roku wszystkie zalecenia zostały wdrożone;

o
o   o

13.  w odniesieniu do innych uwag o charakterze przekrojowym, towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0000.

Informacja prawna