Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2089(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0093/2015

Texte depuse :

A8-0093/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.51
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0160

Texte adoptate
PDF 348kWORD 92k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2089(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2015),

1.  acordă directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 301.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 301.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiului financiar 2013 (2014/2089(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 301.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 301.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(6) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiului financiar 2013 (2014/2089(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 21 348 510 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,77 % față de bugetul pentru 2012;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  observă din raportul Curții că, în ceea ce privește cele trei comentarii formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective și două din trei recomandări sunt marcate ca fiind „finalizate”, iar în cazul uneia apare mențiunea „nu se aplică”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

   în 2012 Agenția a achiziționat servicii de curățenie prin intermediul unor contracte-cadru în cascadă de la doi furnizori și, din cauza unei erori materiale produse în cursul evaluării ofertelor, ordinea de clasificare a contractanților a fost stabilită în mod incorect; ia act de faptul că, potrivit celor raportate Curții, contractul a fost anulat, ordinea de clasificare a fost corectată și un nou contract a fost semnat cu furnizorul câștigător corect;
   informațiile referitoare la impactul activităților sale asupra cetățenilor Uniunii pot fi găsite pe site-ul Agenției prin intermediul mai multor instrumente și prin publicarea de documente strategice, cum ar fi raportul anual de activitate;
   Agenția continuă să aplice orientările Comisiei privind denunțarea unor nereguli, în urma unei decizii a comitetului său executiv; constată că aceste orientări vor fi înlocuite de îndată ce Agenția adoptă orientările-model ale agențiilor de reglementare cu privire la denunțarea neregulilor;
   au fost încheiate acorduri de cooperare pentru o coordonare mai strânsă cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Organizația Națiunilor Unite, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Institutul Universitar European, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Europei;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 70,27 %, ceea ce reprezintă o scădere de 11 % comparativ cu 2012; constată că, potrivit raportului Curții, nivelul total ridicat al creditelor angajate a indicat faptul că angajamentele au fost efectuate în timp util;

Angajamente și reportări

4.  constată cu îngrijorare că nivelul creditelor angajate reportate în 2014 a fost ridicat pentru titlul II (cheltuieli administrative), atingând 27 %, precum și pentru titlul III (cheltuieli operaționale), atingând 69 %; ia act de faptul că sumele reportate în cadrul titlului II privesc în principal achiziția planificată de bunuri și servicii informatice; de asemenea, constată că reportările de la nivelul titlului III reflectă, în principal, caracterul multianual al proiectelor operaționale ale agenției, în cadrul cărora plățile se efectuează conform unui calendar planificat; constată, din informațiile furnizate de Agenție, că faptul că nivelul anulărilor se situează sub 2 % este un semn al bunei planificări și al bunei gestionări a reportărilor;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul Curții; constată, în plus, că raportul Curții nu conține nicio observație cu privire la procedurile de recrutare ale Agenției;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

6.  ia act de faptul că Agenția a adoptat norme provizorii înaintea adoptării politicii sale revizuite privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, pe baza Orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE; ia act de faptul că Agenția este în plin proces de armonizare a normelor privind consiliul său de administrație și trebuie să adopte norme referitoare la personalul său; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele revizuirii și armonizării de îndată ce sunt disponibile;

7.  își reiterează solicitarea adresată tuturor agențiilor și întreprinderilor comune de a anexa în mod sistematic un formular standardizat privind publicarea conturilor lor anuale finale, care să conțină datele prezentate în rapoartele lor privind execuția bugetului și în rapoartele privind gestiunea financiară și bugetară; îndeamnă Agenția să armonizeze prezentarea conturilor sale anuale cu cea practicată de alte agenții ale UE;

8.  recunoaște că fiecare membru al comitetului de selecție implicat în procedura de recrutare trebuie să semneze o declarație privind absența conflictelor de interese și de confidențialitate;

Auditul intern

9.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un exercițiu de evaluare a riscurilor pentru a stabili noul plan strategic de audit al IAS pentru perioada 2013-2015; constată că, în urma evaluării riscurilor, toate procesele au fost considerate de IAS ca fiind controlate în mod satisfăcător și că niciun proces nu prezintă un nivel ridicat de risc; constată, din informațiile furnizate de Agenție, că consiliul său de administrație a aprobat planul strategic de audit al IAS în mai 2013;

10.  ia act de faptul că IAS a efectuat auditul privind managementul resurselor umane în septembrie 2013, obiectivele auditului fiind de a evalua gradul de adecvare și de eficacitate al sistemului de control intern folosit în managementul resurselor umane și de a oferi o asigurare independentă în acest sens; constată că, în urma auditului, IAS a formulat șase recomandări, două dintre acestea fiind considerate „foarte importante” și patru „importante”; constată, de asemenea, că Agenția a prezentat un plan de acțiune general, care a fost acceptat de IAS, în scopul remedierii problemelor constatate, și că Agenția întreprinde acțiuni în privința tuturor recomandărilor;

11.  ia act de faptul că IAS a efectuat o revizuire limitată a gestionării contractelor în octombrie 2013, în urma căreia au rezultat trei recomandări, dintre care una a fost clasificată ca fiind „foarte importantă”, iar două au fost clasificate ca „importante”; constată, de asemenea, că Agenția a prezentat un plan de acțiune general, care a fost acceptat de IAS, în scopul remedierii problemelor legate de gestionarea contractelor, și că Agenția întreprinde acțiuni în privința tuturor recomandărilor;

12.  constată că, în 2013, IAS a monitorizat implementarea recomandărilor sale anterioare prin intermediul unei examinări documentare, ajungând la concluzia că, la sfârșitul anului, nu exista nicio recomandare deschisă;

o
o   o

13.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0130.

Notă juridică