Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2089(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2015

Predkladané texty :

A8-0093/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.51
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0160

Prijaté texty
PDF 356kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 (2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúry za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 (2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúry za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

1.  konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva je prílohou správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 (2014/2089(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 21 348 510 EUR, čo je zvýšenie o 4,77 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva („správa dvora“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia, pričom dve z troch odporúčaní sú označené ako „ukončené“ a jedno ako „nevzťahuje sa“;

2.  berie na vedomie, že podľa informácií agentúry:

   v roku 2012 agentúra zaobstarala upratovacie služby prostredníctvom kaskádových rámcových zmlúv pre dvoch dodávateľov a poradie zmluvných dodávateľov nebolo správne v dôsledku administratívnej chyby, ku ktorej došlo počas hodnotenia ponúk; berie na vedomie, že v súlade s poskytovaním informácií Dvoru audítorov bola zmluva zrušená, bolo opravené poradie a bola podpísaná nová zmluva so správnym víťazným dodávateľom;
   informácie o dosahu svojej činnosti na občanov Únie sú na stránke agentúry k dispozícii prostredníctvom viacerých nástrojov, ako aj na základe zverejnenia strategických dokumentov, napríklad výročnej správy o činnosti;
   na základe rozhodnutia svojej výkonnej rady agentúra naďalej uplatňuje usmernenia Komisie týkajúce sa informátorstva; konštatuje, že tieto usmernenia budú nahradené ihneď po tom, ako agentúra prijme vzorové usmernenia pre regulačné agentúry týkajúce sa informátorstva;
   boli uzavreté dohody o spolupráci a užšiu koordináciu s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, OSN, Európskym podporným úradom pre azyl, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Európskym univerzitným inštitútom, Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Radou Európy;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 70,27 %, čo predstavuje zníženie o 11 % v porovnaní s rokom 2012; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov vysoká celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov naznačuje včasné prijatie záväzkov;

Záväzky a prenosy

4.  so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014, ktorá v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla výšku 27 % a v prípade hlavy III (operačné výdavky) 69 %; uznáva, že prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II sa týkajú najmä plánovaného nákupu tovaru a služieb v oblasti IT; ďalej uznáva, že prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy III sa týkajú najmä viacročnej povahy operačných projektov agentúry, kde sa platby realizujú podľa plánovaných termínov; na základe informácií agentúry konštatuje, že miera rušenia rozpočtových prostriedkov je nižšia ako 2 %, čo je známkou dobrého plánovania a riadenia prenosov rozpočtových prostriedkov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými transakciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry; ďalej konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

6.  berie na vedomie informáciu agentúry, že pred prijatím prehodnotenej politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov prijala predbežné pravidlá na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ; konštatuje, že agentúra v súčasnosti vykonáva harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa jej správnej rady a je potrebné, aby prijala pravidlá týkajúce sa jej zamestnancov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch preskúmania a harmonizácie, keď budú k dispozícii;

7.  opätovne žiada, aby všetky agentúry a spoločné podniky systematicky prikladali štandardizovaný vzor týkajúci sa zverejnenia ich konečnej ročnej účtovnej závierky, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v ich správach o plnení rozpočtu a v ich správach o rozpočtovom a finančnom hospodárení; naliehavo vyzýva agentúru, aby zosúladila predkladanie svojej ročnej účtovnej závierky s predkladaním ročných účtovných závierok ostatných agentúr Únie;

8.  uznáva, že každý člen výberovej komisie zapojený do postupu prijímania zamestnancov musí podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov a dôvernosti;

Vnútorný audit

9.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal posúdenie rizík s cieľom stanoviť nový strategický plán auditu IAS na roky 2013 – 2015; konštatuje, že v rámci tohto posúdenia rizík označil IAS všetky procesy za dostatočne kontrolované a že žiadne procesy neboli označené za vysoko rizikové; berie na vedomie informáciu agentúry, že jej správna rada v máji 2013 schválila strategický plán auditu IAS;

10.  berie na vedomie, že v septembri 2013 vykonal IAS audit riadenia ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť nezávislé uistenie o primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly riadenia ľudských zdrojov; konštatuje, že na základe tohto auditu formuloval IAS šesť odporúčaní, z ktorých dve boli označené za „veľmi dôležité“ a štyri za „dôležité“; ďalej berie na vedomie, že agentúra predložila celkový akčný plán, ktorý IAS akceptoval a ktorého cieľom je zmierniť zistené problémy, a konštatuje, že agentúra vyvíja činnosť na základe všetkých odporúčaní;

11.  konštatuje, že IAS vykonal v októbri 2013 obmedzené preskúmanie riadenia zmluvných záležitostí, na základe ktorého boli formulované tri odporúčania, z ktorých jedno bolo označené ako „veľmi dôležité“ a dve ako „dôležité“; ďalej berie na vedomie, že agentúra predložila celkový akčný plán, ktorý IAS akceptoval a ktorého cieľom je zmierniť zistené problémy v oblasti riadenia zmluvných záležitostí, a konštatuje, že agentúra vyvíja činnosť na základe všetkých odporúčaní;

12.  berie na vedomie, že v roku 2013 IAS sledoval vykonávanie svojich predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívneho preskúmania a že ku koncu roka nezostali otvorené žiadne predchádzajúce odporúčania;

o
o   o

13.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie