Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2089(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2015

Predložena besedila :

A8-0093/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.51
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0160

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 88k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 (2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 301.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 301.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 (2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 301.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 301.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 (2014/2089(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2015),

A.  ker računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2013 znašal 21 348 510 EUR, kar je 4,77 % več kot leta 2012;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili za tri pripombe, navedene v poročilu Računskega sodišča za leto 2012, sprejeti popravljalni ukrepi in da sta dve pripombi zdaj označeni kot „zaključeni”, ena pa kot „ni relevantna”;

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   je agencija leta 2012 naročila storitve čiščenja prek kaskadnih okvirnih pogodb pri dveh dobaviteljih in da sta bila zaradi pisne napake pri ocenjevanju ponudb izvajalca nepravilno razvrščena; potrjuje, da je bila po podatkih iz poročila Računskemu sodišču pogodba preklicana in razvrstitev popravljena, nato pa je bila podpisana nova pogodba s pravilnim zmagovalcem razpisa;
   so informacije o vplivu dejavnosti agencije na državljane Unije na voljo na spletnem mestu agencije prek različnih orodij in prek objave strateških dokumentov, kot je letno poročilo o dejavnostih;
   agencija na podlagi odločitve izvršnega odbora še vedno izvaja smernice Komisije o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja, da bodo smernice nadomeščene takoj, ko bo agencija sprejela vzorčne smernice regulativnih agencij o prijavljanju nepravilnosti;
   je z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Združenimi narodi, Evropskim azilnim podpornim uradom, Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskim univerzitetnim inštitutom, Evropskim inštitutom za enakost spolov in Svetom Evrope sklenila sporazume o sodelovanju pri tesnejšem usklajevanju;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 100 %, stopnja izvrševanja plačil pa 70,27 %, kar je 11 % manj kot leta 2012; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je visoka skupna raven prevzetih obveznosti pokazala, da so bile proračunske obveznosti izvršene pravočasno;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  z zaskrbljenostjo opaža, da je bila raven prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka, saj je za naslov II (upravni odhodki) znašala 27 %, za naslov III (operativni odhodki) pa 69 %; potrjuje, da se preneseni zneski iz naslova II večinoma nanašajo na načrtovani nakup blaga in storitev informacijske tehnologije; potrjuje tudi, da so prenosi v naslovu III predvsem posledica večletne narave operativnih projektov agencije, katerih plačila se izvršujejo v skladu s časovnimi načrti; je seznanjen s trditvami agencije, da dejstvo, da je stopnja preklicev manjša od 2 %, kaže na dobro načrtovanje in dobro upravljanje prenosov;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji; ugotavlja tudi, da Računsko sodišče v poročilu ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

6.  je seznanjen s trditvami agencije, da je na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU sprejela začasna pravila pred sprejetjem pregledane politike preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; ugotavlja, da je agencija v postopku usklajevanja pravil v zvezi z upravnim odborom in da mora sprejeti pravila o osebju; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati pregleda in usklajevanja, ko bodo ti na voljo;

7.  ponovno zahteva, da vse agencije in skupna podjetja ob objavi končnih letnih računovodskih izkazov vedno priložijo standardizirano predlogo s podatki, predstavljenimi v poročilih o izvrševanju proračuna ter v poročilih o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju; poziva agencijo, naj postopek predstavitve zaključnega računa uskladi s postopki drugih agencij Unije;

8.  potrjuje, da morajo vsi članic izbirne komisije, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja, podpisati izjavo o zaupnosti in odsotnosti navzkrižja interesov;

Notranja revizija

9.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila oceno tveganja, da bi oblikovala nov strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo za obdobje 2013–2015; potrjuje, da je služba za notranjo revizijo po oceni tveganja ugotovila, da so vsi postopki ustrezno nadzorovani, zato ni nobenega uvrstila med postopke z visokim tveganjem; je seznanjen s trditvami agencije, da je njen upravni odbor maja 2013 podprl strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo;

10.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo septembra 2013 opravila revizijo upravljanja človeških virov, njen cilj pa je bil oceniti in pridobiti neodvisno zagotovilo glede ustreznosti in učinkovitosti sistema notranje kontrole na področju upravljanja človeških virov; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo po reviziji podala šest priporočil, pri čemer sta bili dve zelo pomembni in štiri pomembna; ugotavlja tudi, da je agencija predložila celovit akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo sprejela, njegov cilj pa je bil odpraviti odkrite težave in sprejeti ukrepe za odziv na podana priporočila;

11.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo oktobra 2013 opravila omejen pregled upravljanja pogodb in na podlagi tega podala tri priporočila, pri čemer je bilo eno zelo pomembno, dve pa pomembni; ugotavlja tudi, da je agencija predložila celovit akcijski načrt, ki ga je služba za notranjo revizijo sprejela, njegov cilj pa je bil odpraviti odkrite težave v zvezi z upravljanjem pogodb in sprejeti ukrepe za odziv na podana priporočila;

12.  potrjuje,da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 s pregledom dokumentacije ponovno obravnavala izvajanje prejšnjih priporočil in da ob koncu leta ni odkrila odprtih priporočil;

o
o   o

13.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo