Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2089(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0093/2015

Ingivna texter :

A8-0093/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.51
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0160

Antagna texter
PDF 179kWORD 76k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 (2014/2089(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 (2014/2089(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 301.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 301.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 (2014/2089(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 21 348 510 EUR, vilket utgör en ökning med 4,77 % jämfört med 2012.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits, och att två av de tre kommentarerna nu är markerade som ”har genomförts”, medan en är markerad som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

   År 2012 upphandlade byrån städtjänster med hjälp av kaskadkontrakt med två leverantörer, och till följd av ett räknefel under utvärderingen av anbuden rankades entreprenörerna felaktigt. Parlamentet noterar att byrån i linje med revisionsrättens rapport sade upp kontraktet, korrigerade rangordningen och undertecknade ett nytt kontrakt med den entreprenör som verkligen hade vunnit upphandlingen.
   Information om hur byråns verksamhet påverkar unionsmedborgarna tillhandahålls på byråns webbplats med hjälp av flera olika verktyg och genom offentliggörandet av strategiska dokument såsom den årliga verksamhetsrapporten.
   Byrån fortsätter att tillämpa kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden efter ett beslut av styrelsen. Parlamentet noterar att dessa riktlinjer kommer att ersättas så snart byrån har antagit tillsynsorganens modellriktlinjer för larm om missförhållanden.
   Samarbetsavtalen om närmare samarbete ingicks med Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, FN, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, Europeiska universitetsinstitutet, Europeiska jämställdhetsinstitutet och Europarådet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 70,27 %, vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med 2012. Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att den höga totala andelen anslag för vilka åtaganden har gjorts visar att åtagandena gjordes i tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar med oro att så mycket som 27 % av åtagandebemyndigandena i avdelning 2 (administrativa utgifter) och 69 % i avdelning 3 (driftsutgifter) fördes över till 2014. Parlamentet konstaterar att de belopp som fördes över under avdelning 2 främst gäller planerade inköp av it-utrustning och it-tjänster. Parlamentet noterar också att överföringarna under avdelning 3 främst beror på att byråns operativa projekt är fleråriga och att betalningarna då görs i enlighet med en tidsplan. Parlamentet har fått uppgifter från byrån om att andelen förfallna anslag är mindre än 2 %, och att detta är en indikation på god planering och god förvaltning av överföringar.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet noterar att för 2013 har varken de slumpmässigt utvalda transaktionerna eller andra revisionsresultat lett till några kommentarer om byråns upphandlingsförfaranden i revisionsrättens rapport. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrätten i sin rapport inte lämnat några kommentarer om byråns rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

6.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att den har antagit tillfälliga bestämmelser före antagandet av byråns policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter, som har setts över utifrån kommissionens riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer. Parlamentet noterar att byrån håller på att harmonisera bestämmelserna om styrelsen och behöver anta bestämmelserna om personalen. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av översynen och harmoniseringen så snart de är tillgängliga.

7.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till samtliga byråer och gemensamma företag att de systematiskt bifogar en standardiserad mall för offentliggörandet av sina slutliga årsredovisningar, som ska innehålla de uppgifter de anger i sina rapporter om budgetgenomförandet och de uppgifter de presenterar i sina rapporter om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att harmonisera presentationen av årsredovisningen med andra EU-byråer.

8.  Europaparlamentet konstaterar att alla medlemmar i den uttagningskommitté som arbetar med rekryteringsförfarandet måste skriva på en förklaring om sekretess och om att det inte föreligger några intressekonflikter.

Internrevision

9.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en riskbedömning för att fastställa den nya strategiska revisionsplanen 2013–2015. Parlamentet konstaterar att efter riskbedömningen ansåg IAS att alla processer kontrollerades på ett tillfredsställande sätt och att inga processer var placerade i högriskområdet. Parlamentet konstaterar utifrån uppgifter från byrån att byråns styrelse gav sitt stöd till den strategiska revisionsplanen i maj 2013.

10.  Europaparlamentet noterar att IAS genomförde revisionen av personaladministrationen i september 2013, med målsättningen att bedöma och ge en oberoende försäkran om att det interna systemet för kontroll av personaladministrationen var lämpligt och ändamålsenligt. Parlamentet noterar att IAS efter revisionen tog upp sex rekommendationer, av vilka två stycken klassades som ”mycket viktig” och fyra som ”viktig”. Parlamentet noterar dessutom att byrån lade fram en övergripande handlingsplan, som accepterades av IAS, i syfte att åtgärda de identifierade problemen, och att byrån vidtar åtgärder som svar på alla rekommendationer.

11.  Europaparlamentet konstaterar att IAS genomförde en begränsad revision av förvaltningen av kontrakt i oktober 2013, som gav upphov till tre rekommendationer, av vilka en klassades som ”mycket viktig” och två som ”viktig”. Parlamentet noterar dessutom att byrån lade fram en övergripande handlingsplan, som accepterades av IAS, i syfte att åtgärda problemen i samband med förvaltningen av kontrakt, och att byrån vidtar åtgärder som svar på alla rekommendationer.

12.  Europaparlamentet konstaterar att IAS följde upp genomförandet av sina tidigare rekommendationer genom en skrivbordsundersökning 2013, och då fann att inga rekommendationer återstod att åtgärda vid årets slut.

o
o   o

13.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande