Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2114(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2015

Predkladané texty :

A8-0095/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.53
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0162

Prijaté texty
PDF 359kWORD 93k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre európsky GNSS sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 318.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (2014/2114(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 80 449 967 EUR, čo predstavuje zníženie o 23,76 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2013 sumu 13 973 518 EUR, čo predstavuje nárast o 9,69 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku uvedenú v správe Dvora audítorov za rok 2011 a označenú v správe Dvora audítorov za rok 2012 ako „prebiehajúcu“, boli prijaté nápravné opatrenia a táto pripomienka je v súčasnosti označená ako „ukončená“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2012, bolo prijaté jedno nápravné opatrenie a uvedená pripomienka je teraz označená ako „ukončená“, zatiaľ čo ďalšia je označená ako „nevzťahuje sa“;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že agentúra neodpovedala na dotazník orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúci sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; vyzýva agentúru, aby politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia prijala ako naliehavú záležitosť a aby do konca septembra 2015 vypracovala a implementovala komplexné politiky a postupy v oblasti nezávislosti; naliehavo vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku a o časovom rámci stanovenom na jej dokončenie;

3.  so znepokojením konštatuje, že agentúra ešte stále nezverejnila žiadne životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, správnej rady alebo vyššieho manažmentu, a to napriek odporúčaniu orgánu udeľujúceho absolutórium z roku 2014; vyzýva agentúru, aby túto situáciu napravila ako naliehavú záležitosť do konca septembra 2015;

4.  poznamenáva, že agentúra dostatočne neodpovedala na otázku orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúcu sa nákladovo účinných riešení šetrných k životnému prostrediu na jej pracovisku; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium o uvedenej záležitosti informovala;

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

5.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra zodpovedá za organizáciu a riadenie využívania Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS); konštatuje, že na základe dohody o delegovaní s Komisiou agentúra podpísala v roku 2013 zmluvu o využívaní služby EGNOS na obdobie rokov 2014 – 2021 v hodnote 588 miliónov EUR; vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci Dvor audítorov nespochybňuje konkurenčnosť tohto postupu, kritérium oprávnenosti uplatnené v prvej fáze postupu verejného obstarávania, ktorým sa vylúčili prihlášky konzorcií, nebolo v súlade s pravidlami vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Rozpočet a finančné hospodárenie

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo celkovú mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 80,53 %;

Záväzky a prenosy

7.  so znepokojením konštatuje, že úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká, a to v sume 1 800 000 EUR, resp. 52 %; berie na vedomie, že hlavné faktory, ktoré prispievajú k tejto vysokej úrovni, sú konkrétne zmluvy, ktoré boli podpísané ku koncu roka vo výške 900 000 EUR vzhľadom na neskoré schválenie opravného rozpočtu v septembri 2013; okrem toho poznamenáva, že približne 400 000 EUR sa vzťahuje na služby poskytnuté, ale nie fakturované v roku 2013;

8.  vyjadruje sklamanie zo slabého riadenia, ktoré malo za následok veľmi vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov; naliehavo vyzýva agentúru, aby túto skutočnosť vzala na vedomie a aby napravila stratégiu riadenia, ktorá viedla k týmto závažným chybám;

Presuny

9.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry, ako aj podľa správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel agentúry;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

10.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

11.  berie na vedomie zavedenie prahovej hodnoty 65 %, pokiaľ ide o potrebný výsledok, ktorý musí kandidát dosiahnuť, aby bol pozvaný na pohovor; vyzýva agentúru, aby zohľadnila situáciu, keď jeden alebo viacero uchádzačov získa rovnaký počet bodov; žiada agentúru, aby stanovila jasnú politiku vyhlásenia vhodnosti uchádzačov a spresnenia minimálneho a maximálneho počtu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor, v súlade s objektívnymi a transparentnými kritériami; naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala uvedené vnútorné pravidlá do konca septembra 2015 a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o následných výsledkoch;

12.  vyjadruje obavy týkajúce sa diskrečných právomocí menovacieho orgánu uložiť úspešnému uchádzačovi povinnosť, aby sa zúčastnil na druhom pohovore; vyzýva agentúru, aby zverejnila jasné a komplexné kritériá, ktoré menovací orgán používa na odôvodnenie zorganizovania druhého pohovoru a oficiálne vymenovanie kandidáta z rezervného zoznamu na dané pracovné miesto;

Vnútorná kontrola

13.  berie na vedomie, že v roku 2013 Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit v súlade so svojím strategickým plánom auditov na roky 2013 – 2015; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal hodnotenie operačného rizika, ktorého výsledkom je strategický plán vnútorných auditov IAS pre agentúru, v ktorom sa uvádzajú navrhované témy auditu na roky 2014 – 2016;

14.  konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné;

15.  berie na vedomie, že IAS vykonal následnú administratívnu previerku týkajúcu sa vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; konštatuje, že k 31. decembru 2013 nezostali nevyriešené žiadne „veľmi dôležité“ odporúčania ani odporúčania s „rozhodujúcim významom“;

16.  berie na vedomie, že v roku 2013 IAS vykonal audit „riadenia ľudských zdrojov v agentúre“; berie na vedomie, že tento audit sa týkal kľúčových oblastí riadenia ľudských zdrojov so zameraním na prijímanie zamestnancov, hodnotenie a odbornú prípravu zamestnancov, dohľad a kontrolu, ako aj plánovanie a prideľovanie zdrojov; na základe informácií IAS konštatuje, že systém riadenia a kontroly zavedený v agentúre poskytuje primerané záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie platného právneho rámca a vnútorných postupov;

Ďalšie pripomienky

17.  víta opatrenia prijaté agentúrou v súvislosti s viditeľnosťou; nabáda agentúru, aby pokračovala v tomto osvedčenom postupe;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie