Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2114(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0095/2015

Predložena besedila :

A8-0095/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.53
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0162

Sprejeta besedila
PDF 342kWORD 88k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GSA)
P8_TA(2015)0162A8-0095/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 (2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 318.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 318.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 (2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za evropski GNSS takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 318.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 318.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 (2014/2114(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2015),

A.  ker je v skladu z računovodskimi izkazi Agencije za evropski GNSS (v nadaljevanju: agencija) končni proračun agencije v proračunskem letu 2013 znašal 80 449 967 EUR, kar je 23,76 % manj kot leta 2012;

B.  ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je prispevek Unije v proračun agencije v letu 2013 znašal 13 973 518 EUR, kar je 9,69 % več kot leta 2012;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2011 sprejet popravljalni ukrep, ki je bil v poročilu za leto 2012 označen kot „se izvaja“, zdaj pa je označen kot „zaključen“; ugotavlja tudi, da je imelo Računsko sodišče v poročilu za leto 2012 dve pripombi in da je bil za eno sprejet popravljalni ukrep, ki je zdaj označen kot „zaključen“, druga pripomba pa „ni relevantna“;

2.  globoko obžaluje, da agencija ni odgovorila na vprašalnik organa za podelitev razrešnice o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj čim prej sprejme politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižij interesov, da bi do konca septembra 2015 pripravila in izvedla celovite politike in postopke glede neodvisnosti; poziva jo tudi, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku in o roku, ki je bil določen za to nalogo;

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija še vedno ni objavila življenjepisov in izjav o interesih izvršnega direktorja, upravnega odbora ali višjega vodstva, čeprav je leta 2014 to priporočil organ za podelitev razrešnice; poziva jo, naj to čim prej uredi, in sicer do konca septembra 2015;

4.  opaža, da agencija ni zadovoljivo odgovorila na vprašanje organa za podelitev razrešnice o stroškovno učinkovitih in okolju prijaznih rešitvah za delovne prostore; poziva jo, naj organ obvešča o tej zadevi;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.  je seznanjen, da je agencija pristojna za organizacijo in upravljanje uporabe evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS); ugotavlja, da je agencija na podlagi sporazuma o prenosu pooblastila, sklenjenega s Komisijo, podpisala pogodbo o uporabi storitve EGNOS za obdobje 2014–2021 v znesku kakšnih 588 000 000 EUR; je zaskrbljen, da merilo za upravičenost, ki se je uporabljalo v prvi fazi postopka javnega naročila in zaradi katerega v postopek niso bile vključene ponudbe konzorcijev, ni bilo v skladu z izvedbenimi pravili finančne uredbe, čeprav Računsko sodišče ni podvomilo o konkurenčnosti postopka;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 skupna stopnja sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, skoraj dosegla 100 % in da je bila stopnja izvrševanja plačil 80,53 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila v naslovu II (upravni odhodki) stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto visoka, saj je znašala kar 52 % (1 800 000 EUR); je seznanjen, da so glavni razlog za tako visoko stopnjo prenosov posebne pogodbe v skupni vrednosti 900 000 EUR, podpisane ob koncu leta, ker je bila sprememba proračuna odobrena pozno, šele septembra 2013; ugotavlja tudi, da se približno 400 000 EUR nanaša na storitve, ki so bile opravljene v letu 2013, računi zanje pa so bili izstavljeni šele naslednje leto;

8.  izraža globoko razočaranje zaradi slabega upravljanja, zaradi katerega je prišlo do zelo visoke stopnje prenosa odobrenih sredstev; poziva agencijo, naj se seznani s tem in spremeni strategijo upravljanja, zaradi katere je prišlo do teh hudih napak;

Prerazporeditve

9.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih agencije in poročila Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2013 skladni s finančnimi pravili agencije;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

10.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

11.  je seznanjen z uvedbo 65-odstotnega praga, ki ga mora doseči kandidat, da je povabljen na razgovor; poziva agencijo, naj upošteva možnost, da eden ali več kandidatov dobi enako število točk, in jo poziva, naj v skladu z nepristranskimi in preglednimi merili določi jasno politiko za določanje upravičenosti kandidatov, ki bodo povabljeni na razgovor, ter njihovo najmanjše in največje število; poziva agencijo, naj ta notranja pravila sprejme do konca septembra 2015 in organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih nadaljnjih ukrepov;

12.  izraža zaskrbljenost zaradi diskrecijskih pooblastil organa za imenovanje, da od uspešnega kandidata zahteva, da se udeleži drugega razgovora; poziva agencijo, naj objavi jasna in celovita merila, ki jih organ za imenovanje uporablja pri odločanju, ali bo organiziral drugi razgovor, in pri uradnem imenovanju kandidata z rezervnega seznama na delovno mesto;

Notranja revizija

13.  je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila revizijsko delo v skladu s svojim strateškim revizijskim načrtom za obdobje 2013–2015; ugotavlja še, da je izvedla tudi oceno operativnega tveganja, na podlagi katere je pripravila strateški načrt notranje revizije za agencijo, ki vsebuje seznam predlaganih revizijskih tem za obdobje 2014–2016;

14.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja opredelila nekatere postopke z velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot neobstoječe ali nezadostne;

15.  je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo pregledala dokumentacijo o izvajanju svojih prejšnjih priporočil; ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih kritičnih oziroma zelo pomembnih priporočil;

16.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2013 revidirala upravljanje človeških virov v agenciji; je seznanjen, da je pri tem zajela ključna kadrovska področja, s poudarkom na zaposlovanju, ocenjevanju in razvoju uslužbencev, nadzoru in kontroli ter načrtovanju in dodeljevanju virov; je seznanjen z ugotovitvami službe za notranjo revizijo, da sistem upravljanja in kontrole v agenciji daje zadostno zagotovilo za skladnost z veljavnim pravnim okvirom in notranjimi postopki;

Druge pripombe

17.  pozdravlja dobre ukrepe, ki jih je agencija sprejela v zvezi s prepoznavnostjo; spodbuja jo, naj to dobro prakso nadaljuje;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo