Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2131(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2015

Predkladané texty :

A8-0107/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.55
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0164

Prijaté texty
PDF 364kWORD 107k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 18.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 (2014/2131(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2015),

A.  keďže spoločný podnik Čisté nebo (ďalej len „spoločný podnik“) bol založený v roku 2007 na obdobie 10 rokov, aby urýchlil vývoj, overovanie a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v Únii s cieľom uviesť ich čo najskôr do praxe;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou a odvetvoví partneri ako vedúce subjekty integrovaných technologických demonštrátorov (ITD) spolu s pridruženými členmi jednotlivých ITD;

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 800 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja, pričom ostatní členovia spoločného podniku majú prispieť zdrojmi aspoň vo výške rovnajúcej sa príspevku Únie vrátane nepeňažných príspevkov;

E.  keďže spoločný podnik zapojil od začiatku svojho fungovania do svojho programu viac než 600 účastníkov, čo viedlo k novej spolupráci a účasti nových organizácií;

F.  keďže na programe sa veľmi intenzívne zúčastňovali malé a stredné podniky (MSP), pričom sa im pridelilo približne 40 % rozpočtu na výzvy na predkladanie návrhov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú vo všetkých významných ohľadoch zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že opravný rozpočet spoločného podniku na rok 2013 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 250 400 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 158 200 000 EUR; ďalej konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 90,6 %, zatiaľ čo miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,7 %.

4.  s obavami konštatuje, že nižšia miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov stále odráža oneskorenie plnenia rozpočtu, aj keď sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom (75 %) zlepšila; uznáva, že je to spôsobené najmä oneskorením realizácie činností a tiež dobou, ktorá uplynie medzi zverejnením výziev na predkladanie návrhov a podpisom dohôd o grante; v tejto súvislosti konštatuje, že od decembra 2013 bolo podpísaných len 14 z 38 dohôd o grante, pričom priemerný čas na podpísanie dohody bol deväť mesiacov od okamihu zverejnenia výzvy a päť mesiacov od ukončenia rokovaní;

5.  na základe správy Dvora audítorov uznáva, že v súlade so zakladajúcim nariadením spoločného podniku prispievajú členovia spoločného podniku s výnimkou Komisie zdrojmi vo výške aspoň 600 000 000 EUR vrátane ich príspevkov na pokrytie prevádzkových nákladov; zdôrazňuje, že v okamihu, keď sa uskutočnil audit Dvora audítorov, predstavoval príspevok, ku ktorému sa zaviazala Únia, 713 000 000 EUR, zatiaľ čo zdroje ostatných členov predstavovali 409 000 000 EUR; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil spolu s hodnotením Komisie správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa hodnotenia;

Systémy vnútornej kontroly

6.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že spoločný podnik v roku 2013 naďalej zlepšoval svoje riadenie, administratívne, finančné a účtovné postupy, a poukazuje v tomto ohľade na dokončenie nástroja na riadenie grantov (nástroj GMT); vyzýva spoločný podnik, aby dokončil integráciu nástroja GMT a aby doň zahrnul úplné informácie o auditoch ex post;

7.  konštatuje, že pri testovaní nástroja GMT zistil účtovník niekoľko nedostatkov; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, že je potrebné predložiť ďalšie informácie na vyriešenie týchto nedostatkov, najmä čo sa týka funkcie používanej na vkladanie pripomienok finančných pracovníkov a overovateľov, keďže táto funkcia je rozhodujúca pre postup validácie; konštatuje, že spoločný podnik vykonal v prvej polovici roka 2014 viacero zlepšení nástroja GMT a že sú plánované ďalšie zlepšenia nástroja;

8.  konštatuje, že pri kontrole ex ante týkajúcej sa činností vykonávaných členmi spoločného podniku sa zistil jeden prípad, keď v rozpore s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách spoločného podniku a jeho príručkou postupov ten istý zamestnanec vykonával postup na potvrdenie platnosti záväzku z pozície overovateľa a zároveň povoľujúceho úradníka; okrem toho konštatuje, že za vyššie opísaných podmienok bola uskutočnená jedna platba; berie na vedomie, že spoločný podnik aktualizoval podporný finančný systém zahrnutím nových aktérov, ktorí vykonávajú úlohy finančného overovateľa a povoľujúceho úradníka, a že funkcie začatia operácie a overenia/schvaľovania sú oddelené; berie na vedomie ďalší prípad zistený kontrolou ex ante, keď nebola v rámci nástroja GMT k dispozícii správa o technickom hodnotení;

9.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že bolo zistených niekoľko nedostatkov s ohľadom na kontrolu ex ante týkajúcu sa výkazov nákladov predložených partnermi spoločného podniku, napríklad:

   a) kontroly ex ante zoznamov výkazov nákladov neboli vždy úplné;
   b) v jednom prípade úlohy finančného a operačného overovania a schvaľovania vykonal rovnaký zamestnanec a v troch ďalších prípadoch úlohy finančného úradníka a povoľujúceho úradníka vykonal ten istý zamestnanec; so znepokojením konštatuje, že tieto prípady sú v rozpore s ustanoveniami finančných postupov a so zásadou oddelenia funkcií;
   c) v ďalšom prípade bola dohoda o grante s partnerom podpísaná päť mesiacov po začatí činností, ako to bolo schválené v správe z rokovaní a v dohode o grante, pričom však chýbalo potrebné vyhlásenie zdôvodňujúce potrebu začatia činností pred podpisom dohody o grante; konštatuje, že v roku 2013 sa dosiahli významné výsledky v súvislosti s riadením partnerských dohôd o grante, pričom sa podpísalo celkovo 106 nových partnerských dohôd o grante, úspešne sa ukončilo celkovo 99 rokovaní o nových partnerských dohodách o grante, podpísalo sa celkovo 106 zmien platných grantov a vykonalo sa celkovo 105 platieb partnerom;
   d) z celkového počtu 163 výkazov nákladov k 31. decembru 2013 nebolo predložených 56 výkazov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že 15 z 56 týchto výkazov mešká o viac ako rok;

10.  berie na vedomie vyjadrenie spoločného podniku, že prípady neoddelenia funkcií boli výnimočné a boli spôsobené neprítomnosťou iného aktéra, ktorý by túto funkciu mohol vykonať;

11.  berie na vedomie, že v priebehu roku 2013 začal vnútorný audítor v spolupráci s externou audítorskou firmou audit podnikových procesov spoločného podniku týkajúcich sa „koordinácie a monitorovania činností ITD“ a „riadenia činností partnerov“;

12.  konštatuje, že v dôsledku pripomienok Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS) týkajúcich sa riadenia grantov a ročného plánovania prijal spoločný podnik v marci 2013 akčný plán, ktorý v priebehu auditu nebol v plnej miere uplatňovaný; poukazuje na to, že hlavné pripomienky v správe Útvaru pre vnútorný audit sa týkajú oneskorení pri plnení programu, nedostatočného čerpania rozpočtu a ťažkostí pri hodnotení čerpania zdrojov;

13.  berie na vedomie, že 14. marca 2014 predložil Útvar pre vnútorný audit výsledky auditu týkajúceho sa primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly vzhľadom na riadenie grantov a jeho finančnú implementáciu; berie na vedomie závery Útvaru pre vnútorný audit, že zavedené systémy vnútornej kontroly poskytujú primeranú istotu, pokiaľ ide o dosahovanie obchodných cieľov stanovených spoločným podnikom pre riadenie grantov a jeho finančnú implementáciu; ďalej berie na vedomie štyri dôležité pripomienky a dve veľmi dôležité pripomienky týkajúce sa formalizácie postupu overovania výstupov projektov a potrebných zlepšení konsolidovaného overovania ex ante a kontrolných zoznamov;

14.  ďalej berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit vykonal hodnotenie rizík spoločnej IT infraštruktúry, ktorú spoločný podnik zdieľa so spoločnými podnikmi FCH, IMI, Eniac a Artemis;

15.  berie na vedomie, že dokument o náplni práce Útvaru pre vnútorný audit prijala správna rada 31. marca 2011; konštatuje, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku doteraz neboli upravené tak, aby zahŕňali ustanovenia rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách(1) o právomociach vnútorného audítora Komisie, a to v dôsledku neprijatia nariadenia (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktoré nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014;

16.  berie na vedomie, že rozhodnutím o siedmom rámcovom programe(2) (7. RP) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ, ktorý zahŕňa ochranu, šírenie a prevod výsledkov výskumu; so znepokojením konštatuje, že postupy týkajúce sa systému monitorovania a predkladania správ vyvinutého spoločným podnikom úplne nespĺňajú ustanovenia rozhodnutia o siedmom rámcovom programe, čo sa týka šírenia výsledkov výskumu a ich začleňovania do systémov Komisie; vyzýva spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene vyriešil;

17.  berie na vedomie, že od marca do októbra 2013 vykonala Komisia druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku a hodnotila ho z hľadiska účinnosti, účelnosti a kvality výskumu;

18.  je znepokojený tým, že zo správy o priebežnom hodnotení vyplynulo niekoľko odporúčaní v súvislosti s nezodpovedajúcim počtom technických zamestnancov, ktorí vykonávajú jeho činnosti, potrebou harmonizovať správy o pokroku činnosti a správy technického hodnotenia medzi členmi ITD spoločného podniku, ako aj potrebu zlepšiť postupy výberu subdodávateľov; ďalej konštatuje, že spoločný podnik by mal lepšie dokumentovať priebeh dohôd o grante, aby sa zlepšilo celkové dodržiavanie pravidiel a výkon;

19.  berie na vedomie, že výkonný riaditeľ spoločného podniku prijal 29. novembra 2013 plán kontinuity činností, ktorý sa týka obnovy prevádzky po havárii, bezprostredných opatrení po havárii, mechanizmov zabezpečenia obnovy a údržby činností;

Právny rámec

20.  berie na vedomie, že nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, bolo prijaté 25. októbra 2012 a nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo nariadenie (EÚ) č. 110/2014 nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli 3. júla 2014 zmenené tak, aby zohľadňovali nariadenie (EÚ) č. 110/2014;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(3), ako aj následne dosiahnutú politickú dohodu o osobitnom absolutóriu pre spoločné podniky podľa článku 290 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

22.  vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a primerané finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti spoločného podniku Čisté nebo 2;

23.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálnoekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje, aby táto správa bola predložená orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

24.  berie na vedomie, že v decembri 2013 spoločný podnik prijal kódex správania pre predchádzanie konfliktom záujmov a ich zmierňovanie, ktorý sa vzťahuje na súkromné osoby, ktoré sú členmi správnej rady; je znepokojený tým, že v čase auditu ešte stále nebol prijatý kódex správania pre zamestnancov a iných aktérov vrátane odborníkov; poukazuje na to, že spoločný podnik zatiaľ nevypracoval databázu pre zaznamenávanie konfliktov záujmov, nezrovnalostí, vyhlásení a súvisiacich dokumentov;

25.  so znepokojením konštatuje, že povinnosť zverejňovať životopisy a vyhlásenia o záujmoch sa nevzťahuje na zamestnancov a expertov; vyzýva spoločný podnik, aby rozšíril túto povinnosť aj na zamestnancov a expertov; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby do konca septembra 2015 poskytol záznamy o všetkých vyriešených prípadoch konfliktov záujmov;

26.  žiada spoločný podnik, aby prijal komplexné politiky v oblasti riadenia situácií, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, napríklad odstránenie záujmu verejného činiteľa, vylúčenie verejného činiteľa z účasti na dotknutom postupe prijímania rozhodnutí, obmedzenie prístupu príslušného verejného činiteľa ku konkrétnej informácii, reorganizácia úloh verejného činiteľa alebo odstúpenie verejného činiteľa z funkcie do konca septembra 2015;

27.  pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu so svojimi súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností;

28.  vyjadruje presvedčenie, že v prípade potreby by sa malo posilniť prepojenie medzi spoločným podnikom a spoločným podnikom SESAR, a vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s obidvoma spoločnými podnikmi s cieľom zlepšiť komunikáciu a zvýšiť synergický účinok a komplementárnosť a aby zároveň zabránila riziku prekrývania činností oboch uvedených spoločných podnikov.

(1) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72).
(2) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne oznámenie