Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2133(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2015

Predkladané texty :

A8-0106/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.58
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0167

Prijaté texty
PDF 361kWORD 100k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky
P8_TA(2015)0167A8-0106/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 (2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

1.  udeľuje úradujúcemu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, úradujúcemu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 36.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 (2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(6), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, úradujúcemu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 36.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 (2014/2133(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0106/2015),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom významne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže Únia zastúpená Komisiou a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

C.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

D.  keďže maximálna výška príspevku na obdobie 10 rokov od Únie pre spoločný podnik je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie a na výskumné činnosti s nepeňažnými príspevkami minimálne vo výške finančného príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky transakcií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho rozpočtovými a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie, že spoločný podnik prijal rozhodnutím správnej rady zo 14. decembra 2010 stratégiu následných auditov, ktorá sa považuje za kľúčový nástroj na posúdenie zákonnosti a správnosti príslušných transakcií;

3.  so znepokojením konštatuje, že 14 zo 40 následných auditov druhej reprezentatívnej vzorky bolo dokončených v júni 2014 a tieto sa vzťahovali na objem 3 000 000 EUR a 11,8 % kontrolovaného základného súboru; poukazuje na to, že zistená chybovosť vyplývajúca z týchto auditov bola 2,3 %; pripomína, že miera chybovosti vyplývajúca z 56 uzavretých auditov prvej reprezentatívnej vzorky bola v roku 2012 na úrovni 5,82 %;

4.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyjadril výhrady k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku na základe zistenej chybovosti, ktorá presahuje prah významnosti 2 %; so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vyjadril výhrady tretí rok po sebe;

5.  vyzýva spoločný podnik, aby vypracoval nadväzujúcu správu o výhradách spoločného podniku za uplynulé tri roky;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, podľa ktorej boli v súvislosti s kontrolovanými príjemcami, u ktorých sa zistili chyby, určené následné opatrenia a všetky zistené chyby boli oznámené týmto príjemcom; ďalej poznamenáva, že s cieľom znížiť riziko budúcich chýb v žiadostiach príjemcov o preplatenie nákladov prijal spoločný podnik konkrétne opatrenia, ako napríklad zavedenie finančných seminárov pre príjemcov, ako aj pravidelnú aktualizáciu finančných usmernení pre účastníkov;

7.  žiada, aby sa akčný plán s jasnými cieľmi zameranými na nápravu nedostatkov a chýb, ktoré zistil Dvor audítorov, včas zaslal orgánu udeľujúcemu absolutórium, po čom by mala nasledovať prvá predbežná hodnotiaca správa o uplatňovaní akčného plánu;

8.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že pôvodný rozpočet na rok 2013 zahŕňal 226 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 135 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; ďalej konštatuje, že na konci roka bol správnou radou prijatý zmenený rozpočet, v ktorom boli viazané rozpočtové prostriedky zvýšené na 255 700 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky znížené na 130 600 000 EUR; berie na vedomie, že po úprave rozpočtu bola celková miera plnenia 99,5 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 97,5 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera plnenia v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri prevádzkových činnostiach bola 100 % a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 99 %;

9.  vyzýva spoločný podnik, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobné informácie o nepeňažných príspevkoch spoločností EFPIA, najmä o druhu nepeňažných príspevkov a ich hodnote;

10.  vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o príspevkoch všetkých členov okrem Komisie, ako aj o uplatňovaní metódy na hodnotenie nepeňažných príspevkov spolu s hodnotením Komisie;

11.  vyzýva Dvor audítorov, aby predložil úplné a riadne finančné hodnotenie práv a povinností spoločného podniku za obdobie, ktoré predchádza začiatku činnosti spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky 2;

Výzvy na predkladanie návrhov

12.  berie na vedomie, že v rámci siedmeho rámcového programu (7. RP)(1) bol rok 2013 posledným rokom, v ktorom bolo možné vyhlasovať výzvy na predkladanie návrhov; konštatuje, že celý rozpočet na výskum (970 000 000 EUR) bol viazaný spolu s požiadavkou na zodpovedajúce nepeňažné príspevky podnikov EFPIA (982 000 000 EUR);

Právny rámec

13.  konštatuje, že 25. októbra 2012 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre všeobecný rozpočet Únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, zatiaľ čo vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobudlo účinnosť až 8. februára 2014; berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli v júli 2014 zmenené so zreteľom na vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách;

14.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(2), ako aj nadväzujúcu politickú dohodu o osobitnom udelení absolutória spoločnému podniku Európskym parlamentom na odporúčanie Rady podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Systémy vnútornej kontroly

15.  konštatuje, že v súlade so strategickým plánom auditov na roky 2012 – 2014, ktorý prijala správna rada spoločného podniku 3. novembra 2011, útvar vnútorného auditu Komisie (IAS) vykonal audit riadenia projektov a predkladania správ o prevádzkovej výkonnosti; poukazuje na to, že záverečná správa z 30. januára 2014 obsahuje odporúčania týkajúce sa procesu zlepšovania systémov pre monitorovanie operačnej výkonnosti spoločného podniku, napr. preskúmanie koncepcie a vykazovania cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, posilnenie monitorovania projektov a zlepšenie systémov IT pre vykazovanie výsledkov;

16.  berie na vedomie, že IAS uskutočnil aj posúdenie rizík špecifických pre systémy IT spoločného podniku a spoločnú infraštruktúru, ktorú využíva spolu so spoločnými podnikmi FCH, Clean Sky, ENIAC a ARTEMIS; poukazuje na to, že v prípade špecifických IT systémov spoločného podniku sa v správe IAS uvádza potreba formálnejších pokynov týkajúcich sa projektového riadenia a kontrolných postupov pri zákazkách s cieľom zmierniť riziká súvisiace s riadením obstarávania; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že toto odporúčanie bolo realizované v januári 2014;

17.  berie na vedomie, že spoločný podnik vypracoval postupy pre ochranu, šírenie a prenos výsledkov výskumu vo vzťahu k článku 7 siedmeho rámcového programu; ďalej konštatuje, že spoločný podnik stanovil požiadavky týkajúce sa všeobecnej monitorovacej správy k siedmemu rámcovému programu a v septembri 2013 postúpil údaje súvisiace s projektmi spoločného podniku Komisii, aby mohli byť integrované do spoločného výskumného dátového skladu; je však znepokojený tým, že toto monitorovanie je potrebné ďalej rozvinúť, aby bolo v plnom rozsahu v súlade s príslušnými ustanoveniami;

18.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol konkrétne opatrenia s cieľom predchádzať konfliktom záujmov členov správnej rady, odborníkov a iných zamestnancov, ktoré sú súčasťou rokovacieho poriadku správnej rady a vedeckého výboru, ako aj dokumentácie súvisiacej s kódexom správania a konfliktami záujmov nezávislých expertov v priebehu hodnotenia; ďalej konštatuje, že v apríli 2013 spoločný podnik prijal aktualizovanú a ucelenú politiku týkajúcu sa konfliktov záujmov pre vedenie aj zamestnancov.

19.  berie na vedomie, že od marca do júla 2013 prebiehalo druhé priebežné hodnotenie Komisie, v rámci ktorého bol spoločný podnik hodnotený z hľadiska relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a kvality výskumu, a že súvisiaca správa bola vydaná 31. júla 2013;

20.  poukazuje na to, že správa upozornila na oblasti, v ktorých sú možné ďalšie zlepšenia; berie však na vedomie, že správa pozitívne hodnotí úspešnosť spoločného podniku pri dosahovaní cieľov; všíma si najmä to, že pokiaľ ide o komunikačnú stratégiu spoločného podniku, je potrebné vytvoriť ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré by pomohli kvantitatívne preukázať jej vplyv a sociálno-ekonomické prínosy pre spoločný podnik, optimalizáciu organizačnej štruktúry a flexibilnejší mechanizmus financovania;

21.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, podľa ktorej sa na základe prvých auditov reprezentatívnej vzorky vykonali opravy ex post, ktoré sa premietli do účtovnej závierky za rok 2013; konštatuje, že validácia účtovného systému sa však zatiaľ nevzťahuje na zavedenie výsledkov následných auditov; žiada spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene riešil;

22.  berie na vedomie, že v roku 2011 správna rada schválila metodiku oceňovania nepeňažných príspevkov, podľa ktorej sa tieto príspevky potvrdzujú certifikáciou ex ante a následnými auditmi; ďalej konštatuje, že v priebehu roku 2013 bolo dokončených osem zostávajúcich certifikovaných metód pre nepeňažné príspevky a že celkový počet členských spoločností EFPIA dosiahol 22; potvrdzuje, že prvé tri následné audity nepeňažných príspevkov boli dokončené v priebehu roka 2013, ďalší následný audit sa začal a dva boli pripravené na začatie na konci roka;

Ďalšie pripomienky

23.  vyzýva spoločný podnik, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o sociálno-ekonomických prínosoch dokončených projektov; požaduje predloženie tejto správy orgánu udeľujúcemu absolutórium spolu s hodnotením od Komisie;

24.  pripomína, že orgán udeľujúci absolutórium už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

(1) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právne oznámenie