Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2012(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0144/2015

Indgivne tekster :

A8-0144/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.63
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0172

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 96k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (2015/2012(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 27,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen(4),

–  der henviser til sine beslutninger af 23. oktober 2013(5) og af 22. oktober 2014(6) om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 og 2015,

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 27. april 2015,

–  der henviser til forslag til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0144/2015),

A.  der henviser til, at denne procedure er den første fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode, og den tredje procedure i den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020,

B.  der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 9. februar 2015 godkendte retningslinjerne for 2016-budgettet som foreslået af generalsekretæren; der henviser til, at disse retningslinjer fokuserer på at styrke udvalgenes til at føre kontrol med den udøvende magt, især i forbindelse med delegerede retsakter, investeringer i sikkerheden i Parlamentets bygninger og i internetsikkerhed, samt på at yde støtte til medlemmerne, navnlig for så vidt angår parlamentarisk assistance;

C.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået en samlet bevilling på 1 850 470 600 EUR i det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2016, hvilket udgør en stigning på 3,09 % i forhold til 2015-budgettet og 19,51 % af udgiftsområde V i FFR 2014-2020;

D.  der henviser til, at Parlamentet i lyset af de store offentlige underskud og den finanspolitiske konsolidering, som medlemsstaterne i øjeblikket står over for, bør udvise budgetansvar og tilbageholdenhed, samtidig med at der sikres tilstrækkelige ressourcer til, at det får mulighed for at udøve alle sine beføjelser og til at sikre, at institutionen fungerer tilfredsstillende;

E.  der henviser til, at der til trods for den begrænsede manøvremargen og behovet for at opveje besparelser på andre områder bør overvejes visse investeringer for at styrke Parlamentets institutionelle rolle;

F.  der henviser til, at loftet for udgiftsområde V i FFR for 2016-budgettet er på 9,483 mia. EUR i løbende priser;

G.  der henviser til, at der fandt forligsmøder sted mellem delegationer fra Præsidiet og Budgetudvalget den 24. marts samt den 14. og 15. april 2015;

Den overordnede ramme og det samlede budget

1.  glæder sig over det gode samarbejde mellem Europa-Parlamentets Præsidium og Budgetudvalget, der er blevet etableret under den nuværende budgetprocedure, og over den aftale, der blev indgået under forligsproceduren;

2.  noterer sig de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået for 2016;

3.  minder om, at Parlamentets budget siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten har afholdt betydelige ekstra udgifter som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets nye rolle som egentlig medlovgiver og den styrkede bygningspolitik (2010-2012), Kroatiens tiltrædelse, Huset for Europæisk Historie (2013) og oprettelsen af Parlamentets Forskningstjeneste (2014-2015); glæder sig over, at Parlamentet har kunnet opveje en stor del af disse udgifter ved hjælp af besparelser, der hidrører fra strukturelle og organisatoriske reformer, således at der kun har været moderate budgetstigninger, der ligger omkring inflationsraten;

4.  bemærker, at Parlamentet i sidste valgperiode enedes om en række politiske prioriteringer, som enten medførte moderate budgetforhøjelser eller budgetbesparelser; mener, at det nyvalgte parlament bør foretage en tilbundsgående undersøgelse af gennemførelsen af disse flerårige projekter og på dette grundlag fastsætte sine egne politiske prioriteringer, herunder om nødvendigt de negative; anmoder i denne henseende generalsekretæren om at forelægge en evalueringsrapport om ovennævnte igangværende flerårige projekter i god tid inden Parlamentets behandling i efteråret 2015;

5.  mener, at der i 2016 bør gives prioritet til at styrke det parlamentariske arbejde, især ved at forbedre Parlamentets lovgivningsmæssige arbejde og dets kapacitet til at føre kontrol med den udøvende magt, og til at styrke Parlamentets bygnings- og internetsikkerhed;

6.  er af den opfattelse, at Parlamentet bør fremstå som et eksempel ved at gøre en særlig indsats med hensyn til størrelsen på sit budget og niveauet for stigningen i udgifterne i forhold til 2015; understreger, at der bør sikres et realistisk grundlag for 2016-budgettet, og at budgettet bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

7.  mener, at de strukturelle og organisatoriske reformer, som har til formål at øge produktiviteten, den miljømæssige bæredygtighed og effektiviteten, bør fortsættes ved hjælp af en grundig gennemgang af eventuelle synergier og besparelser; minder om de betydelige besparelser, der kunne opnås ved kun at have ét arbejdssted i stedet for tre (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); understreger, at denne proces bør gennemføres, uden at det går ud over den høje kvalitet af Parlamentets lovgivningsarbejde, budgetbeføjelser og kontrolbeføjelser og kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmerne og personalet;

8.  understreger, at det er nødvendigt at sikre et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, hvis det nye Parlaments medlemmer skal kunne opfylde deres mandat, og hvis Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser skal styrkes; understreger, at de lovpligtige og obligatoriske udgifter, der er nødvendige for 2016, skal dækkes;

9.  glæder sig over, at andelen af Parlamentets budget i FFR's samlede udgiftsområde V udgjorde mindre end 20 % i den sidste valgperiode, bortset fra i 2011 og 2014; mener, at andelen af Parlamentets budget også i 2016 bør forblive under 20 %;

10.  er af den opfattelse, at den samlede stigning i udgifterne på Parlamentets budget for 2016 sammenlignet med 2015 bør fastsættes ud fra følgende to faktorer:

   i) forhøjelsessatsen for de løbende udgifter, som ikke må overstige 1,6 %
   ii) niveauet for ekstraordinære udgifter i 2016, der er nødvendige for at styrke Parlamentets bygnings- og internetsikkerhed i Bruxelles for et maksimalt beløb på 15 mio. EUR;

understreger, at det med henblik herpå er nødvendigt at gennemføre besparelser på andre områder;

11.  glæder sig over aftalen om besparelser, som blev indgået mellem Budgetudvalgets og Præsidiets delegationer på forligsmøderne den 14. og 15. april 2015 i forhold til det niveau, som oprindelig blev foreslået af Præsidiet i det foreløbige forslag til budgetoverslag;

12.  fastsætter niveauet for sine nuværende udgifter/driftsudgifter for 2016 til 1 823 648 600 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,6 % i forhold til 2015-budgettet, og tilføjer til sit foreløbige forslag til budgetoverslag den exceptionelt ekstraordinære udgift på 15 000 000 EUR, som er nødvendig i 2016-budgettet for at styrke sikkerheden i forbindelse med dets bygninger i Bruxelles og Parlamentets internetsikkerhed;

13.  benytter sig af lejligheden i forbindelse med denne første fuldt gennemførte forligsprocedure om Parlamentets budget i den ottende valgperiode til at anmode generalsekretæren og Præsidiet om at forelægge mellem- og langfristet budgetplanlægning sammen med de dokumenter, der vedrører proceduren for fastlæggelse af budgettet for 2017; anmoder generalsekretæren om klart at angive de udgifter, der vedrører investeringer (bygninger, erhvervelser etc.), og de udgifter, der vedrører Parlamentets drift og dets traktatmæssige forpligtelser;

14.  minder om, at Parlamentet inden for rammerne af budgetproceduren har mulighed for at justere budgetprioriteringerne og vil træffe den endelige afgørelse herom i efteråret 2015;

Særlige spørgsmål

Prioriteterne for det parlamentariske arbejde

15.  understreger, at det efter Lissabontraktatens ikrafttræden, hvorved Europa-Parlamentet blev gjort til egentlig medlovgiver, og som følge af at en af de vigtigste opgaver for Parlamentet er at føre kontrol med den udøvende magt, nu er absolut afgørende at lægge vægt på medlemmernes lovgivnings- og kontrolarbejde:

16.  mener, at den administrative kapacitet i sekretariaterne i fagudvalgene bør styrkes, i det omfang dette endnu ikke er sket, med henblik på at styrke Parlamentets rolle, og at dette bør ske gennem omplacering;

17.  mener, at der med henblik på at sikre tilstrækkelig støtte til, at medlemmerne kan udføre deres parlamentariske aktiviteter, er behov for en ny balance mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter; anmoder generalsekretæren om hurtigst muligt at fremlægge et forslag til Præsidiets afgørelse med dette formål; mener, at der bør fastlægges en overgangsperiode i tilfælde af, at de nuværende regler ændres, og forventer, at den endelige afgørelse træder i kraft senest i juli 2016;

18.  understreger behovet for større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen af medlemmernes generelle udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium til at arbejde for fastlæggelse af mere præcise regler vedrørende dokumentation for de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra omkostninger for Parlamentet;

19.  minder om, at Formandskonferencen i henhold til artikel 130 i Parlamentets forretningsorden skal foretage en vurdering af ordningen for forespørgsler til skriftlig besvarelse senest i juli 2015 for så vidt angår supplerende spørgsmål; understreger, at det fokus, der er på statistikker over det parlamentariske arbejde, ikke bør være til skade for medlemmernes faktiske lovgivningsarbejde; opfordrer derfor til at gennemføre en revision af den pågældende ordning og opfordrer den kompetente myndighed til:

   for hvert medlems vedkommende at begrænse antallet af forespørgsler indgivet i elektronisk form til et maksimalt fem forespørgsler pr. måned (uden medregning af medforfattere)
   at afskaffe muligheden for at fremsætte supplerende forespørgsler i form af et papirdokument, fremsat og underskrevet af medlemmet personligt

20.  understreger, at en sådan revision af Parlamentets forretningsorden vedrørende forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 130) kan generere besparelser og begrænse den administrative byrde i EU-institutionerne, uden at Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser bringes i fare; forventer, at de ændrede regler kan finde anvendelse fra januar 2016;

21.  mener, at fornyelse af inventar i alle arbejdsrum for medlemmer og medarbejdere ikke er en prioritet for 2016-budgettet;

Sikkerhed

22.  understreger, at sikkerheden i Parlamentets bygninger under de nuværende omstændigheder bør prioriteres højest; understreger, at Parlamentet skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at styrke sikkerheden i og uden for sine bygninger samt internetsikkerheden, samtidig med at det forbliver et "åbent hus" for de europæiske borgere;

23.  opfordrer i denne forbindelse generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en samlet vurdering og de budgetmæssige konsekvenser af de sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat af Parlamentet efter beslutningen om at internalisere Parlamentets Sikkerhedstjeneste (Præsidiets afgørelse fra juni 2012) blev truffet, og beskrive de foranstaltninger, der er planlagt for at styrke sikkerheden i Parlamentet inden og uden for dets bygninger, samt disse foranstaltningers budgetmæssige virkninger for 2016-budgettet; efterlyser oplysninger om de finansielle virkninger af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

Internetsikkerhed;

24.  er af den opfattelse, at der som følge af et øget brug af elektroniske medier og udstyr bør rettes særlig opmærksomhed mod IT-sikkerhed for at sikre den størst mulige grad af sikkerhed for Parlamentets informations- og kommunikationssystemer; mener, at enhver foranstaltning på dette område bør være baseret på en klar evaluering af Parlamentets behov og fastlægges inden for rammerne af budgetproceduren;

Bygningspolitik

25.  minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken, som Præsidiet vedtog i 2010, i øjeblikket er under revision; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningerne snarest muligt og senest den 15. august, før Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2015;

26.  gentager, at langsigtede investeringer, såsom Parlamentets byggeprojekter, skal behandles med omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring om at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203;

27.  opfordrer den ansvarlige næstformand til at forelægge det ansvarlige udvalg den nye midtvejsstrategi for bygninger samt en statusrapport for KAD-bygningen, herunder finansieringsmuligheder; vil i løbet af behandlingen af budgettet på grundlag heraf træffe afgørelse om at inkludere finansielle midler til KAD-bygningen i Parlamentets budget for 2016 under hensyntagen til eventuelle rentebesparelser;

28.  minder om, at de samlede betalinger pr. år i fremtiden - grundet opførelsen af KAD-bygningen - vil være meget lavere end lejeudgifterne til en tilsvarende ejendom;

Kommunikation

29.  opfordrer generalsekretæren til at aflægge beretning til Budgetudvalget om evalueringen af Parlamentets valgkampagne i 2014 og om effektiviteten af Parlamentets kommunikationsindsats, som var rettet mod den brede offentlighed;

30.  er af den faste overbevisning, at medlemmernes primære mandat er lovgivningsarbejde; mener derfor, at kommunikationen med offentligheden og andre interessenter også bør prioriteres ved hjælp af opgradering af teknisk udstyr og medietjenester som følge af den øgede medieinteresse, de sociale mediers voksende betydning og medlemmernes ekstra behov i forbindelse med de ordinære plenarforsamlinger;

31.  anmoder Præsidiet om at iværksætte en uafhængig evaluering af det første Europæiske Ungdomsarrangement, inden der organiseres endnu et arrangement

Parlamentets miljømæssige fodaftryk

32.  gentager, at Parlamentet er ansvarligt for at handle bæredygtigt; glæder sig over den indsats, der er gjort for at opnå et papirløst miljø, og det igangværende værdifulde arbejde, der gennemføres ved hjælp af EMAS-tilgangen; mener, at der er behov for fortsat budgetstøtte til EMAS-processen;

33.  anmoder om en evaluering af resultaterne af den frivillige tilgang med hensyn til at benytte business class på korte flyrejser;

Huset for Europæisk Historie

34.  bemærker, at Huset for Europæisk Historie forventes at åbne i 2016; anmoder generalsekretæren om i god tid før Parlamentets behandling i efteråret 2015 at forelægge en ajourført budgetprogrammering for de driftsudgifter, Huset for Europæisk Historie forventes at have i de første fem år efter åbningen, herunder Kommissionens deltagelse; minder om, at der i 2014-budgettet blev oprettet en ny budgetpost 16 03 04 "Huset for Europæisk Historie" i sektion III i Unionens budget til Kommissionens bidrag til driftsudgifterne for Huset for Europæisk Historie;

Personalemæssige foranstaltninger

35.  understreger, at gennemførelsen af målet om en personalenedskæring på 5 %, som blev besluttet inden for rammerne af aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, bør fortsætte i 2016; glæder sig over bekræftelsen af, at personalenedskæringen ikke udvides til også at omfatte ansatte i de politiske grupper, hvilket er i fuld overensstemmelse med Parlamentets ovennævnte beslutninger om budgettet for henholdsvis 2014 og 2015;

36.  bemærker, at det for 2016 foreslås at fjerne 57 stillinger fra stillingsfortegnelsen for Parlamentets generalsekretariat, hvilket skulle medføre en besparelse på ca. 1,8 mio. EUR i betragtning af, at nogle af disse stillinger allerede er ledige, mens medarbejderne på de resterende stillinger enten vil gå på pension eller blive overflyttet i løbet af året; bemærker, at yderligere to stillinger i Parlamentets stillingsfortegnelse foreslås fjernet og overført til Kommissionen i forbindelse med to interinstitutionelle IT-projekter, som forvaltes af Kommissionen, og at der derfor vil blive oprettet to yderligere stillinger i Kommissionens stillingsfortegnelse for 2016;

37.  noterer sig generalsekretærens forslag om at oprette 25 yderligere stillinger for at styrke GD SAFE med henblik på at forbedre effektiviteten af sikkerhedssystemerne inden for og uden for Parlamentets bygninger, brandsikring af bygningerne samt med henblik på at sikre passende beskyttelse af dets medlemmer, personale og betydningsfulde gæster i Parlamentets bygninger; udbeder sig en opgørelse over de nøjagtige omkostninger ved disse stillinger; mener imidlertid, at de belgiske myndigheder bør sørge for sikkerhedssystemet uden for Parlamentets bygninger;

38.  glæder sig over forslaget om at styrke udvalgenes sekretariater med henblik på at give medlemmerne mulighed for at få den nødvendige støtte i forbindelse med kontrol, især i de udvalg, der har det højeste nuværende eller fremtidige antal gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter; understreger, at enhver styrkelse bør ske gennem omplacering;

39.  bemærker, at generalsekretæren med henblik herpå foreslår oprettelse af 20 yderligere stillinger for at styrke sekretariaterne i de berørte parlamentariske udvalg (ECON, ENVI, ITRE, TRAN og LIBE);

40.  opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget et samlet overblik over udviklingen i Parlamentets stillingsfortegnelse og over, hvordan man hidtil har grebet målet om en personalenedskæring på 5 % an, hvordan det forventes opfyldt rettidigt, og hvilket antal af stillinger i stillingsfortegnelsen, der anvendes som reference i forbindelse med gennemførelsen af dette mål;

Afsluttende bemærkninger

41.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2016;

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036.

Juridisk meddelelse