Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2012(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0144/2015

Predkladané texty :

A8-0144/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.63
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0172

Prijaté texty
PDF 495kWORD 109k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament
P8_TA(2015)0172A8-0144/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (2015/2012(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 27,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 23. októbra 2013(5) a 22. októbra 2014(6) o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, resp. 2015,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka pre Predsedníctvo v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na návrh odhadu rozpočtu vypracovaný Výborom pre rozpočet na základe článku 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na články 96 a 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0144/2015),

A.  keďže tento postup je prvý úplný rozpočtový postup uskutočnený v novom volebnom období a tretí postup viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR”) na roky 2014 – 2020;

B.  keďže Predsedníctvo na svojej schôdzi 9. februára 2015 schválilo usmernenia týkajúce sa rozpočtu na rok 2016, ako ich navrhol generálny tajomník; keďže tieto usmernenia sa zameriavajú na posilnenie schopnosti parlamentných výborov kontrolovať výkonnú moc, najmä pokiaľ ide o delegované akty, investície do bezpečnosti v budovách Parlamentu a kybernetickej bezpečnosti a podporu pre poslancov, najmä pokiaľ ide o asistentskú výpomoc;

C.  keďže generálny tajomník navrhol pre predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu na rok 2016 rozpočet vo výške 1 850 470 600 EUR, čo predstavuje 3,09 % zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2015 a 19,51 % podiel okruhu 5 VFR na roky 2014 – 2020;

D.  keďže v kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a fiškálnej konsolidácie, ktorým v súčasnosti čelia členské štáty, by Parlament mal preukázať rozpočtovú zodpovednosť a zdržanlivosť a zároveň zabezpečiť poskytnutie dostatočných zdrojov na to, aby sa mu umožnilo vykonávanie všetkých jeho právomocí a zabezpečilo riadne fungovanie inštitúcie;

E.  keďže napriek malému manévrovaciemu priestoru a potrebe vyvážiť úspory v iných oblastiach by sa mali zvážiť určité investície, aby sa posilnila inštitucionálna úloha Parlamentu;

F.  keďže strop pre okruh 5 VFR pre rozpočet na rok 2016 je 9 483 miliónov EUR v bežných cenách;

G.  keďže 24. marca a 14. a 15. apríla 2015 sa uskutočnili zmierovacie schôdze delegácií Predsedníctva a Výboru pre rozpočet;

Všeobecný rámec a celkový rozpočet

1.  víta dobrú spoluprácu medzi Predsedníctvom Európskeho parlamentu a Výborom pre rozpočet zavedenú počas súčasného rozpočtového postupu a dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho postupu;

2.  berie na vedomie prioritné ciele, ktoré navrhol generálny tajomník na rok 2016;

3.  pripomína, že od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti znáša rozpočet Parlamentu značné dodatočné výdavky vyplývajúce z týchto nových skutočností: ustanovenie Európskeho parlamentu ako skutočného spoluzákonodarcu a posilnenie politiky v oblasti nehnuteľností (2010 – 2012), pristúpenie Chorvátska, Dom európskej histórie (2013) a vytvorenie parlamentnej výskumnej služby (2014 – 2015); víta skutočnosť, že Parlament bol schopný kompenzovať podstatnú časť týchto výdavkov prostredníctvom úspor vyplývajúcich zo štrukturálnych a organizačných reforiem, čo teda viedlo k len miernemu zvýšeniu rozpočtu približne vo výške miery inflácie;

4.  konštatuje, že počas predchádzajúceho volebného obdobia Parlament odsúhlasil viaceré politické priority, ktoré viedli buď k miernemu zvýšeniu rozpočtu, alebo k rozpočtovým úsporám; domnieva sa, že novozvolený Parlament by mal do hĺbky preskúmať vykonávanie týchto viacročných projektov a na tomto základe rozhodnúť o vlastných politických prioritách, a to v prípade potreby aj o negatívnych; v tejto súvislosti žiada generálneho tajomníka, aby predložil hodnotiacu správu o týchto viacročných projektoch v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň roku 2015;

5.  domnieva sa, že v roku 2016 by malo byť prioritou posilnenie parlamentnej činnosti, najmä prostredníctvom zlepšenia legislatívnej činnosti Parlamentu a zároveň jeho schopnosti kontrolovať výkonnú moc, ako aj posilnenie bezpečnosti budov Parlamentu a kybernetickej bezpečnosti;

6.  domnieva sa, že Parlament by mal byť príkladom a vynaložiť osobitné úsilie, pokiaľ ide o výšku jeho rozpočtu a úroveň zvýšenia výdavkov v porovnaní s rokom 2015; zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 by mal byť zostavený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

7.  domnieva sa, že štrukturálne a organizačné reformy zamerané na dosiahnutie väčšej efektívnosti, environmentálnej udržateľnosti a účinnosti by mali pokračovať prostredníctvom dôkladného preskúmania možných synergií a úspor; pripomína významné úspory, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by bolo len jedno pracovisko namiesto troch (Brusel, Štrasburg, Luxemburg); zdôrazňuje, že tento proces by sa mal viesť bez ohrozenia prvotriednej legislatívnej práce Parlamentu, jeho rozpočtových a kontrolných právomocí alebo kvality pracovných podmienok poslancov, asistentov a zamestnancov;

8.  zdôrazňuje, že s cieľom umožniť poslancom Parlamentu plniť svoj mandát a posilniť schopnosť Parlamentu vykonávať všetky svoje právomoci by sa mala zabezpečiť dostatočná úroveň zdrojov; zdôrazňuje, že štatutárne a povinné výdavky potrebné na rok 2016 sa musia pokryť;

9.  víta skutočnosť, že podiel rozpočtu Parlamentu na celkových prostriedkoch okruhu 5 VFR bol počas predchádzajúceho volebného obdobia – s výnimkou rokov 2011 a 2014 – pod úrovňou 20 %; domnieva sa, že podiel rozpočtu Parlamentu v roku 2016 by sa tiež mal udržať pod úrovňou 20 %;

10.  zastáva názor, že celkový nárast výdavkov rozpočtu Parlamentu na rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 by mali určovať tieto dva faktory:

   i) miera zvýšenia bežných výdavkov, ktorá nesmie prekročiť 1,6 %;
   ii) úroveň mimoriadnych výdavkov potrebných v roku 2016 na posilnenie bezpečnosti budov Parlamentu a kybernetickej bezpečnosti v Bruseli v maximálnej výške 15 miliónov EUR;

zdôrazňuje, že na tento účel sú potrebné úspory v iných oblastiach;

11.  víta skutočnosť, že delegácie Výboru pre rozpočet a Predsedníctva na zmierovacích schôdzach, ktoré sa konali 14. a 15. apríla 2015, dosiahli dohodu o úsporách v porovnaní s úrovňou predbežného návrhu odhadu pôvodne navrhnutého Predsedníctvom;

12.  stanovuje úroveň svojich bežných/administratívnych výdavkov na rok 2016 na 1 823 648 600 EUR, čo predstavuje 1,6 % nárast oproti rozpočtu na rok 2015, a pridáva do svojho návrhu odhadu výnimočné mimoriadne výdavky vo výške 15 miliónov EUR požadované v roku 2016 na posilnenie bezpečnosti svojich budov v Bruseli, ako aj kybernetickej bezpečnosti Parlamentu;

13.  využíva príležitosť tohto prvého plnohodnotného zmierovacieho postupu v súvislosti s rozpočtom Parlamentu v rámci 8. volebného obdobia na to, aby požiadal generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby predložili strednodobé a dlhodobé rozpočtové plány spolu s dokumentmi súvisiacimi s postupom zostavovania rozpočtu na rok 2017; žiada generálneho tajomníka, aby jasne uviedol výdavky týkajúce sa investícií (budovy, nadobudnutia atď.) a výdavky súvisiace s fungovaním Parlamentu a jeho štatutárnymi povinnosťami;

14.  pripomína, že Parlament má v rámci rozpočtového postupu možnosť upraviť rozpočtové priority a konečné rozhodnutie prijme na jeseň 2015;

Konkrétne otázky

Priorita parlamentnej činnosti

15.  zdôrazňuje, že v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa Parlament ustanovil ako skutočný spoluzákonodarca, a vzhľadom na skutočnosť, že jednou z najdôležitejších úloh Parlamentu je kontrola výkonnej moci, je v súčasnosti absolútne nevyhnutné klásť dôraz na legislatívnu a kontrolnú činnosť poslancov;

16.  domnieva sa, že v záujme upevnenia úlohy Parlamentu by sa administratívne kapacity sekretariátov špecializovaných parlamentných výborov mali, ak sa tak ešte nestalo, zodpovedajúcim spôsobom posilniť, a to prostredníctvom presunu zamestnancov;

17.  domnieva sa, že v záujme zabezpečenia primeranej podpory pre poslancov pri výkone ich parlamentných činností je potrebná nová rovnováha medzi akreditovanými asistentmi poslancov a miestnymi asistentmi; žiada generálneho tajomníka, aby na tento účel čo najskôr predložil Predsedníctvu návrh na rozhodnutie; domnieva sa, že v prípade revízie súčasných pravidiel by sa malo dodržať prechodné obdobie, a očakáva, že konečné rozhodnutie nadobudne účinnosť najneskôr od júla 2016;

18.  zdôrazňuje, že je potrebná väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky pre poslancov; vyzýva Predsedníctvo Parlamentu, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku, bez toho, aby to spôsobilo dodatočné náklady pre Parlament;

19.  pripomína, že v súlade s článkom 130 rokovacieho poriadku Parlamentu Konferencia predsedov vykoná do júla 2015 posúdenie režimu písomných otázok, pokiaľ ide o doplňujúce otázky; zdôrazňuje skutočnosť, že zameranie sa na štatistiku parlamentnej činnosti by nemalo byť na úkor skutočnej legislatívnej činnosti poslancov; požaduje preto revíziu tohto režimu a vyzýva príslušný orgán, aby:

   obmedzil pre každého poslanca počet parlamentných otázok predložených v elektronickom formáte na najviac päť otázok mesačne (neberúc do úvahy spoluautorov);
   zrušil možnosť predkladať všetky doplňujúce otázky v podobe papierového dokumentu predloženého a vlastnoručne podpísaného poslancom;

20.  zdôrazňuje, že takáto revízia rokovacieho poriadku Parlamentu, ktorým sa riadia otázky na písomné zodpovedanie (článok 130), môže vytvoriť úspory a obmedzí administratívnu záťaž európskych inštitúcií bez toho, aby sa ohrozili legislatívne právomoci Európskeho parlamentu; očakáva, že revidované pravidlá sa budú uplatňovať od januára 2016;

21.  domnieva sa, že obnova nábytku v pracovnom priestore všetkých poslancov a zamestnancov nie je prioritou pre rozpočet na rok 2016;

Bezpečnosť

22.  zdôrazňuje, že v súčasnom kontexte by najvyššou prioritou mala byť bezpečnosť priestorov Parlamentu; zdôrazňuje, že Parlament bude musieť prijať nové opatrenia potrebné na posilnenie bezpečnosti vo svojich priestoroch aj mimo nich, zostávajúc inštitúciou otvorenou pre európskych občanov, a na posilnenie kybernetickej bezpečnosti;

23.  v tejto súvislosti žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil celkové hodnotenie bezpečnostných opatrení, ktoré Parlament prijal od rozhodnutia o internalizácii bezpečnostných služieb Parlamentu (rozhodnutie Predsedníctva z júna 2012) doteraz, a rozpočtové dôsledky týchto opatrení a aby načrtol plánované opatrenia na posilnenie bezpečnosti Parlamentu v jeho priestoroch aj mimo nich, ako aj ich vplyv takýchto opatrení na rozpočet na rok 2016; žiada informácie o finančných dôsledkoch dohôd o medziinštitucionálnej administratívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti;

Kybernetická bezpečnosť

24.  domnieva sa, že vzhľadom na čoraz väčšie využívanie elektronických médií a zariadení by sa osobitná pozornosť mala venovať bezpečnosti IT, aby sa zabezpečila maximálna možná úroveň bezpečnosti informačných a komunikačných systémov; domnieva sa, že každé opatrenie v tejto oblasti by malo vychádzať z jasného hodnotenia potrieb Parlamentu a malo by sa o ňom rozhodnúť v rámci rozpočtového postupu;

Politika v oblasti nehnuteľností

25.  pripomína, že strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, ktorú prijalo Predsedníctvo v roku 2010, je v súčasnosti predmetom revízie; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet čo najskôr predložil novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, a to najneskôr do augusta 2015, ešte pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2015;

26.  opätovne pripomína, že k dlhodobým investíciám, ako sú projekty Parlamentu v oblasti nehnuteľností, sa musí pristupovať opatrne a transparentne; trvá na prísnom riadení nákladov, plánovaní projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založeného na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

27.  vyzýva zodpovedných podpredsedov, aby príslušnému výboru predložili novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, ako aj správu o pokroku výstavby budovy KAD vrátane možností financovania; na základe toho počas čítania rozpočtu rozhodne o začlenení financovania výstavby budovy KAD do rozpočtu Parlamentu na rok 2016, berúc do úvahy možné úspory na úrokových sadzbách;

28.  pripomína, že vďaka výstavbe budovy KAD budú celkové ročné platby v budúcnosti oveľa nižšie ako výdavky na prenájom podobnej nehnuteľnosti;

Komunikácia

29.  vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor pre rozpočet informoval o hodnotení parlamentnej volebnej kampane v roku 2014, ako aj o účinnosti komunikačných opatrení Parlamentu určených širokej verejnosti;

30.  je pevne presvedčený, že hlavným mandátom poslancov je legislatívna práca; domnieva sa preto, že na tento účel by prioritou mala byť komunikácia s verejnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami prostredníctvom modernizácie technického vybavenia a mediálnych zariadení, a to vzhľadom na zvýšený záujem médií, rastúci význam sociálnych médií a dodatočné potreby poslancov počas riadnych plenárnych schôdzí;

31.  žiada Predsedníctvo, aby uskutočnilo nezávislé hodnotenie prvého Európskeho podujatia pre mládež pred zorganizovaním druhého takéhoto podujatia;

Environmentálna stopa Parlamentu

32.  pripomína zodpovednosť Parlamentu konať udržateľným spôsobom; víta úsilie vynaložené na dosiahnutie bezpapierového prostredia a pokračovanie cennej práce uskutočňovanej prostredníctvom prístupu EMAS; domnieva sa, že proces EMAS si vyžaduje trvalú rozpočtovú podporu;

33.  žiada o vyhodnotenie výsledkov dobrovoľného prístupu, pokiaľ ide o využívanie obchodnej triedy pri letoch na krátku vzdialenosť;

Dom európskej histórie

34.  berie na vedomie, že otvorenie Domu európskej histórie je naplánované na rok 2016; žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2015 predložil aktualizované rozpočtové plány na nasledujúcich päť rokov, pokiaľ ide o operačné a administratívne výdavky plánované pre Dom európskej histórie od jeho otvorenia, a to vrátane účasti Komisie; pripomína, že v rámci rozpočtu na rok 2014 bol v oddiele III rozpočtu Únie vytvorený nový rozpočtový riadok 16 03 04 „Dom európskej histórie“ pre príspevok Komisie na operačné náklady Domu európskej histórie;

Personálne opatrenia

35.  zdôrazňuje, že plnenie cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, o ktorom bolo rozhodnuté v rámci dohody o VFR na roky 2014 – 2020, by malo pokračovať aj v roku 2016; víta potvrdenie, že znižovanie počtu zamestnancov sa nerozšíri na zamestnancov politických skupín, čo je plne v súlade s uvedenými uzneseniami Parlamentu o rozpočtoch na roky 2014 a 2015;

36.  konštatuje, že na rok 2016 sa navrhuje vyňať z plánu pracovných miest sekretariátu Parlamentu 57 miest, čím by sa usporilo 1,8 milióna EUR, vzhľadom na to, že niektoré tieto miesta nie sú v súčasnosti obsadené a že osoby na zostávajúcich miestach odídu do dôchodku alebo sa počas roka presunú na iné miesto; konštatuje, že sa navrhuje, aby sa z plánu pracovných miest Parlamentu vyňali ďalšie dve pracovné miesta a presunuli sa do Komisie v súvislosti s dvoma medziinštitucionálnymi IT projektmi pod vedením Komisie, a že tým sa v pláne pracovných miest Komisie na rok 2016 vytvoria dve ďalšie pracovné miesta;

37.  schvaľuje návrh generálneho tajomníka vytvoriť 25 dodatočných pracovných miest na posilnenie GR SAFE s cieľom zlepšiť účinnosť bezpečnostných systémov v rámci aj mimo priestorov Parlamentu a požiarnu prevenciu budov, ako aj zabezpečiť primeranú ochranu poslancov, zamestnancov a hostí na vysokej úrovni v priestoroch Parlamentu; požaduje informáciu o presných nákladoch na tieto pracovné miesta; domnieva sa však, že systém bezpečnosti mimo priestorov Parlamentu by mali zaručiť belgické orgány;

38.  víta návrh na posilnenie sekretariátov parlamentných výborov s cieľom umožniť, aby poslancom poskytovali potrebnú podporu pri výkone kontroly, a to najmä v parlamentných výboroch s najväčším počtom – či už existujúcich, alebo očakávaných – vykonávacích a delegovaných aktov; zdôrazňuje, že akékoľvek takéto posilnenie by sa malo uskutočniť len prostredníctvom presunu zamestnancov;

39.  berie na vedomie, že na tento účel generálny tajomník navrhuje vytvoriť 20 dodatočných pracovných miest na posilnenie sekretariátov dotknutých parlamentných výborov (ECON, ENVI, ITRE, TRAN a LIBE);

40.  vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil úplný prehľad vývoja pracovných miest v Parlamente a toho, ako sa k cieľu zníženia počtu zamestnancov o 5 % pristupovalo doposiaľ, ako sa tento cieľ bude postupom času plniť a aký referenčný počet pracovných miest v pláne pracovných miest sa využíva na splnenie tohto cieľa;

Záverečné pripomienky

41.  prijíma odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2016;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0437.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2014)0036.

Právne oznámenie